辨义拼音汉文的范文31篇

(摘自辨义拼音汉文读本)

1 Biimb il pinsbwinrd hanzimc

   辨义拼音汉字

2 Shu

   数

3 Shirzjiimh

   时间

4 Gu shizt cizt jiusc shoumb

   古诗词九首

5 Dansh zhuyn novsh mosb zovl xiyihk

   淡妆浓抹总相宜

6 Zhav Sansc y Lizs Sisc

   张三与李四

7 Jiahktivhk sheztshif y rchav yvpin

   家庭设施与日常用品

8 Chavjii d dovlwumc

   常见的动物

9 Chavjii d zhicmwumc

   常见的植物

10 Jiotovz y jiotovz govmcjy

   交通与交通工具

11 Guumb chaosh

    观朝

12 Meixclixc d Xio xivlwan livsf

    美丽的小兴安岭

13 Sovshuq

    松鼠

14 Uu lif Chavxcchevt

    万里长城

15 Zait da xyvqmaoq d guxcxiyt

    在大熊猫的故乡

16 Gu shizt cizt xinxshavbk

    古诗词欣赏

17 Taiuush hudiech jiag tiixia

    台湾蝴蝶甲天下

18 Cainev lai z qinlfenl

     才能来自勤奋

19 Jishguy

      激光

20 Luhkshan ynwuts

    庐山云雾

21 Zhanxs Tiiiur

    詹天佑

22 Ynllshist

      陨石

23 Uo ai lys iec

    我爱绿叶

24 Ixxiyx bu dao d zaihhai

     意想不到的灾害

25 Zuguo, uo zhovswyf huilai le

     祖国,我终于回来了

26 Iirz zi shir Chum

     晏子使楚

27 Jiy xiy he

     将相和

28 Gu un chud duzt

     古文初读

29 Huaxye fanwiv shigb d yvtuz

     化学反应式的用途

30 Xiyyz unkti d jiztsuux fal

     相遇问题的计算法

31 Xibaozl

     细胞

 

1

Biimb il pinsbwinrd hanzimc

Biimb il pinsbwinrd hanzimc shi it zhovhm pinsbwinrd tig hanzimc, shi kaimtig favfkuet hanzimc d livl it zhovhm shumcxiedg xivshigb, tadc d yvfal y kaimtig favfkuet hanzimc uulqyy xiytov, tadc d litig shigb shouxiedg tig y kaimtig favfkuet hanzimc itwiy, jilf nev i zimc ui danwuif hev zhao pailie shumcxiedg, iefc nev i zimc ui danwuif shul zhao pailie shumcxiedg, zhe tbie shizwyv yf shumcxiedg duiliil y paipbiimc.

Chavyv d biimb il pinsbwinrd hanzimc y favfkuet hanzimc it it duiiv, tadc nev qykfen suoiu tov inrd itd il cizt, jilf nev xiedg baihuazt un, iufc nev xiedg unwiizt un, nev zhuuclxiedg Tavl Sovm ilai g zhovhm untig d unzhavl, buhuir iu renrher ciztwil hunxiosh.

Biimb il pinsbwinrd hanzimc jilf baorliu le kaimtig favfkuet hanzimc d suoiu iuxcdii, iufc xikshoudg le Ivun Faun dev pinsbwinrd hua unzimc zhov d iuxcdii, tovshirz iufc bivsbqisb le favfkuet hanzimc y qita pinsbwined hua unzimc zhov d qyedii, suoi tadc shi davjin shitjietd shav zui xiifjinz d unzimc, tadc jilf nev jissches he fazhanl zhovhual minzuf usc qiisc nii d unmivgg, gev nev basb zhovhual unmivgg chavl xivr u zut det chuur xiyl qyy shitjietd.

 辨义拼音汉字

辨义拼音汉字是一种拼音体汉字,是楷体方块汉字的另一种书写形式,它的用法与楷体方块汉字完全相同,它的立体式手写体与楷体方块汉字一样,既能以字为单位横着排列书写,也能以字为单位竖着排列书写,这特别适用于书写对联与牌匾。

常用的辨义拼音汉字与方块汉字 对应,它能区分所有同音异义词,既能写白话文,又能写文言文,能转写唐、宋以来各种文体的文章,不会有任何词义混淆。

    辨义拼音汉字既保留了楷体方块汉字的所有优点,又吸收了英文、法文等拼音化文字中的优点,同时又摒弃了方块汉字与其他拼音化文字中的缺点,所以它是当今世界上最先进的文字,它既能继承和发展中华民族五千年的文明,更能把中华文明畅行无阻地传向全世界。

 

2

Shu

Shu fen jshu he xyhkshu liysc da leizx .

Jshu : it, ersc, sansc, sisc, usc, liusc, qisc, basc, jiusc, shisc, shiscwi, shiscwer, shiscsan, shiscsi, shiscwu, shiscliu, shiscqi, shiscba, shiscjiu, ershisc, ershisc it, -----ershisc jiusc, sanshisc, sanshisc it,------sanshisc jiusc, sishisc, sishisc it, ------sishisc jiusc, ushisc, ushisc it------ushisc jiusc, liushisc, liushisc it------liushisc jiusc, qishisc, qishisc it------qishisc jiusc, bashisc, bashisc it------bashisc jiusc, jiushisc, jiushisc it------jiushisc jiusc .

Baisc, qiisc, uu, ip, zhaosl .

Qishisc liusc ip sisc qiisc ersc baisc jiushisc basc uu sansc qiisc basc baisc sishisc sisc .

Jiusc uu livts ersc baisc bashisc it .

Sisc qiisc sansc baisc livts sansc .

Uo guo gudai chevhm it uu ip ui it zhaosl, xiidai chevhm it baisc uu ui it zhaosl .

Xyhkshu : zait jshu qii jia ‘di ’ jiu chevui xyhkshu , lirpru : di it, di sisc baisc sanshisc ersc .

数分基数和序数两大类。

基数:一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一------二十九、三十、三十一------三十九、四十、四十一------四十九、五十、五十一------五十九、六十、六十一------六十九、七十、七十一------七十九、八十、八十一------八十九、九十、九十一------九十九。

百、千、万、亿、兆。

七十六亿四千二百九十八万三千八百四十四。

九万零二百八十一

四千三百零三

我国古代称一万亿为一兆,现代称一百万为一兆。

序数:在基数前加‘第’就成为序数,例如:第一、第四百三十二。

 

3

Shirzjiimh

Uo guo qyy guo tovzwyv d rlirz iu govxclirz he novlirz liysc zhovhm.

Govxclirz shi iyrzlirz, tadc shi irjyl ditqiusg huusgraos taillwiyrz ynzxivr d zhouqirz zhiddivzt d, pivnii it nii iu 365 tii, runnii it nii iu 366 tii. It nii fen 12 ger ye: Itwye sanscwye uscwye qiscwye bascwye shiscwye shiscwerwye doufc shi 31 tii; siscwye liuscwye jiuscwye shiscwiwye doufc shi 30 tii, pivnii d erscwye shi 28 tii, runnii d erscwye shi 29 tii.

Novlirz shi inxc iyrz hel lirz, tadc jilf genjyl yeliygg d ivl kui lai jiztsuux  yefenlg, iufc irjyl ditqiusg huusgraos taillwiyrz ynzxivr d zhouqirz lai tioztzhevl niifenlg, suoi novlirz d da ye ui 30 tii , xio ye ui 29 tii, pivnii it nii iu 12 ger ye, runnii it nii zed iu 13 ger ye.

Govxclirz mei 100 nii ui it ger shitjisxmei 10 nii ui it ger niidai.

Uo guo d it nii fen chun xiamc qiuh dovmc sisc jizs ,mei jizs iu 3 ger ye .

It ger xivrzqirz iu qisc tii: Xivqiwit xivqiwersc xivqisansc xivqisisc xivqiwusc doufc shi govmczuori; xivqiliusc he xivqiri shi xiurxixri

It tii iu 24 ger xioshirz, mei xioshirz iu 60 fen, mei fen iu 60 mio. Zait tii gav touz liygg shirz chevhm lihmmivgg, zait taillwiyrz chuzshan qii hou chevhm zaochenrz, zait taillwiyrz chuwyf zhevzhov shirz chevhm zhovuf, zait taillwiyrz luodgshan qii hou chevhm bavrwuurz. Cov zaochenrz dao zhovuf ui shavuf, cov zhovuf dao bavrwuurz ui xiauf. Tii chud hei shirz chevhm uurzshav, tii shen hei shirz chevhm iemclif. Iemclif 12 dii shirz chevhm ufwiemc.

时间

我国全国通用的日历有公历和农历两种。

公历是阳历,它是依据地球环绕太阳运行的周期制订的,平年一年有三百六十五天。闰年一年有三百六十六天,一年分十二个月。一月、三月、五月、七月、八月、十月、十二月都是三十一天,四月、六月、九月、十一月都是三十天,平年的二月是二十八天,闰年的二月是二十九天。

农历是阴阳合历,它既根据月亮的盈亏来计算月份,又依据地球环绕太阳运行的周期来调整年份,所以农历的大月为三十天,小月为二十九天,平年一年有十二个月,闰年一年则有十三个月。

公历每一百年为一个世纪,每十年为一个年代。

我国的一年分春夏秋冬四季,每季有三个月。

一个星期有七天,星期一、星期二、星期三、星期四、星期五都是工作日,星期六和星期日是休息日。

一天有二十四个小时,每小时有六十分,每分有六十秒。在天刚透亮时称黎明,在太阳出山前后称早晨,在太阳处于正中时称中午,在太阳落山前后称傍晚,从早晨到中午为上午,从中午到傍晚为下午,天初黑时称晚上,天深黑时称夜里,夜里十二点时称午夜。

 

4

Gu shizt cizt jiusc shoumb

Qisc buz shizt

Caoxs Zhicm

Zhuhh doumc ranh doumcqicc,

Doumc zait fumz zhov qishk.

Ben shi tov gen shev,

Xiy jiih her taill jix ?

  

Devdg guunb qyenb loum

Uy Zhhuush

Bai r ir shan jinll,

Huyhesh rul haish liush.

Yxl qyv qiisc lif mumb,

Gev shav it cevhk loum

 

Chun xiorz

Mevzs Haoshran

Chun miimb bu jyemb xiorz,

Chu chu unrd tik nio.

Iemc lai fev ymc shevrd,

Huac luodg zhix duoshao.

 

Jiuscwye jiusc r ixx Shandov xyvdidc

Uy Uis

Duq zait itd xiyt ui itd ker,

Mei fevz jiaxcjiezh beisc s qin.

Iozz zhix xyvdidc devdg gao chu,

Biiz chasb zhuwyck shao it ren.

 

Jivxc iemc s

Lizs Bai

Chuym qii mivgg ye guy,

Ixb shi dit shav shuyts.

Jydg tou uymb mivgg ye,

Dixc tou s guxcxiyt.

 

Uymb Luhkshan pushbus

Lizs Bai

R zhaoh xiyhmluh shev zixc ii,

Iozz kan pushbus gua qii chuumc.

Feil liush zhixc xia sansc qiisc chimc,

Ixb shi injhesh luodg jiusc tii.

 

Jyes jyzt

Dum Fuxf

Liysc ger huyliwnb mivk cuizm lium,

It hav bailuwnb shav qiv tii.

Chuy hank Xiflivsf qiisc qiuh xyets,

Men boshl Dovukl uu lif chuuzc.

 

Jiysh xyets

Lium Zovyy

Qiisc shan nio feil jyes,

Uu jivr ren zovz mie.

Guzs zhouzc suoc lizhk uv,

Duq dioj hanxc jiysh xyets.

 

Yzbl gezi

Zhav Zhixlhe

Xif sait shan qii bailuwnb feil,

Taomhuac liushshui guiyzb feixc.

Qiv ruozhlizhk, lys suocwizf,

Xief fev xi ymc bu xymf gui.

古诗词九首

七步诗

曹植

煮豆燃豆萁,

豆在釜中泣。

本是同根生,

相煎何太急?

 

登鹳雀楼

王之涣

白日依山尽,

黄河入海流。

欲穷千里目,

更上一层楼。

 

春晓

孟浩然

春眠不觉晓,

处处闻啼鸟。

夜来风雨声,

花落知多少。

 

九月九日忆山东兄弟

王维

独在异乡为异客,

每逢佳节倍思亲。

遥知兄弟登高处,

遍插茱萸少一人。

 

静夜思

李白

床前明月光,

疑是地上霜。

举头望明月,

低头思故乡。

 

望庐山瀑布

李白

日照香炉生紫烟,

遥看瀑布挂前川。

飞流直下三千尺,

疑是银河落九天。

 

绝句

杜甫

两个黄鹂鸣翠柳,

一行白鹭上青天。

窗含西岭千秋雪,

门泊东吴万里船。

 

江雪

柳宗元

千山鸟飞绝,

万径人踪灭。

孤舟蓑笠翁,

独钓寒江雪。

 

渔歌子

张志和

西塞山前白鹭飞,

桃花流水鳜鱼肥。

青箬笠,绿蓑衣,

斜风细雨不须归。

 

5

Dansh zhuyn novsh mosb zovl xiyihk

Bei Sovm da ciztren Su Dovpo, yyl shi chaotivz guumcwyyr, in shoul dao hueren uztxxiitt, beip biibk dao Havmzhout zuol ditfavfguumc.

Ta laidao Havmzhout ihou, beip Xifhush xiuhmlixc d jivrzse shenshen xikwingc. It tii ta chevdg chuuzc zait hush shav iuzlanmb, kan dao iyrzguy xia d Xifhush b guy shanshanmh, feichav haokan; guoz ithuirwer tii inxc le, iufc xia q le mevmev xi ymc, yyz chu d shan zait mizmavsh d ymc uts lif tbie meixclixc. Ta xiyx: Xifhush zhen xiyr gudai meixcny Xifshif, bu guuzh shi dansh zhuyn huolc shi novsh zhuyn iinp mosb doufc itwiy pioshliygg. Zhe shirz ta zhanz zait chuuzc tou, ink sovk le it shoumb qiisc gu liushchuur d zhucmiv Sovm cizt:

Shui guy liishs iisht qivrz favf hao, shan se kov mev ymc if qixc.

Yxl basb Xifhush bi Xifzi ,dansh zhuyn novsh mosb zovl xiyihk.

淡妆浓抹总相宜

北宋大词人苏东坡,原是朝廷官员,因受到坏人诬陷,被贬到杭州做地方官。

他来到杭州以后,被西湖秀丽的景色深深吸引。一天,他乘船在湖上游览,看到阳光下的西湖,波光闪闪,非常好看;过一会儿天阴了,又下起了蒙蒙细雨,远处的山在迷茫的雨雾里特别美丽。他想:西湖真像古代美女西施,不管是淡妆或是浓妆艳抹都一样漂亮。这时他站在船头,吟诵了一首千古流传的著名宋词:

水光潋滟晴方好,山色空蒙雨亦奇。

欲把西湖比西子,淡妆浓抹总相宜。

 

6

Zhav Sansc y Lizs Sisc

Zhav Sansc dao Lizs Sisc jiahk baidgfavzt, Zhav Sansc ansb Lizs Sisc jiahk d menlivj

Lizs: Shuidc ak !

Zhav: Uo shi Zhav Sansc.

Lizs: Ak ! shi ni, qivzt jinz, qivzt zuoz, qivzt hekl chac. Haojiuf bu jii, jintii devdg men iu her guibkgan?

Zhav: Meishwiu shenme tbie d shis, haojiuf bu jii le, jintii lai kankan ni. Ni hao mak ?

Lizs: Uo hen hao, xiexiezt. Ni ne ?

Zhav: Uo iefc hen hao. Xiexiezt. Mivggtii shi xivqitii, kejisbguusp iu ger kepu huoshdovl ni iobuwio canjia ?

Lizs: Dui kepu huoshdovl, uo iefc hen ganx xivlqyx, davran io qyz.

Zhav: Na jiu it iizt ui divl, mivggtii shavuf basc dii zhev, uo zait kejisbguusp menkou dev ni.

 Zhav Sansc zait Lizs Sisc jiahk tanztlunzt le qita it xie unkti, xiizait io huijiahk le

 Zhav: shirzjiimh bu zao le, uo io huijiahk le, zaijii !

Lizs: Huuivz jivschav guylin hanxcshef, zaijii !

 Cri shavuf qisc dii ushisc usc fen, Zhav Sansc zait kejisbguusp menkou kandao Lizs Sisc guozlai.

 Zhav: Uik ! Lizs Sisc, uo zait zhelif, ni zao ak !

        Lizs: Ak ! ni zao !

 Zhav Sansc y Lizs Sisc zait kejisbguusp gaosb le bansc tii huoshdovl, jiyjinf zhovuf ittov dao Zhav Sansc jiahk, kan dao le Zhav Sansc d fudcmumq.

 Lizs: Borfudc, bormumq nimenr hao !

Fudc: Ni hao ! xyztduo tii meish lai , jinflai govmczuo mav mak ?

Lizs: jinflai govmczuo it ger jiesb it ger, dao zuorzri cai gaok it duulgluodg. Nin shengtig hao mak ?

       Fudc: Hen hao, xiexiezt.

       Mumq: Lizs Sis , zhe biif zuoz, qivzt hekl chac, jintii jiu zait zhelif chi fansp bak !

       Lizs: Hao, xiexiezt.

 Guoz le it huir, kaishiwn chi fansp, Zhav Sansc nads chuz pijiush, mei ren daor le it beim.

 Lizs: Borfudc, bormumq, uo jierc huac xiidg f, zhusl nin lia jiirkav chavxcshoull, yvllwyyz kuelex.

        Fudc: Xiexiezt.

        Mumq: Xiexiezt

        Fudc: Ni y Zhav Sansc shi hao peviumc, uo zhusl nimenr ersc ren doufc shiswie iu chev, pevnb chevkl uu lif. Dajiahk ganbeim !

        Mumq: Ganbeim !

 Lizs: Ganbeim !

        Zhav: Ganbeim !

 Lizs Sisc zait Zhav Sansc jiahk jilf tanzt govmczuo iufc kan diitsshimb, zhixc dao iemclif jiusc dii cai gaokbie.

 Lizs: Borfudc, bormumq, Zhav Sansc, dasbrao nimenr it tii le, zaijii ! zhusl nimenr uurzwan !

        Fudc: Zaijii !

         Mumq: Zaijii !

         Zhav: Zaijii ! zhusl ni huijiahk it lu shunlid !

张三与李四

张三到李四家拜访,张三按李四家的门铃。

 李:谁啊!

张:我是张三。

李:啊!是你。请进,请坐,请喝茶。好久不见,今天登门有何贵干?

张:没有什么特别的事,好久不见了,今天来看看你。你好吗?

李:我很好,谢谢。你呢?

张:我也很好,谢谢。明天是星期天,科技馆有个科普活动,你要不要参加?

李:对科普活动,我也很感兴趣,当然要去

张:那就一言为定,明天上午八点正,我在科技馆门口等你。

 张三在李四家谈论了其他一些问题,现在要回家了。

 张:时间不早了,我要回家了,再见!

李:欢迎经常光临寒舍,再见!

 次日上午七点五十五分张三在科技馆门口看到李四过来

 张:喂!李四,我在这里,你早啊!

李:啊!你早!

 张三与李四在科技馆搞了半天活动,将近中午一同到张三家,看到了张三的父母。

 李:伯父,伯母,你们好!

父:你好!许多天没来,近来工作忙吗?

李:近来工作一个接一个,到昨日才告一段落。您身体好吗?

父:很好,谢谢。

母:李四,这边坐,请喝茶,今天就在这里吃饭吧!

李:好,谢谢。

 过了一会,开始吃饭,张三拿出啤酒,每人倒了一杯。

 李:伯父,伯母,我借花献佛,祝您俩健康长寿,永远快乐。

父:谢谢。

母:谢谢。

父:你与张三是好朋友,我祝你们二人都事业有成,鹏程万里。大家干杯!

母:干杯!

李:干杯!

张:干杯!

 李四在张三家既谈工作又看电视,直到夜里九点才告别。

 李:伯父,伯母,张三,打扰你们一天了,再见!祝你们晚安!

父:再见!

母:再见!

张:再见!祝你回家一路顺利!

 

7

Jiahktivhk sheztshif y rchav yvpin

Putovz jiahktivhk d zhurfavhk itbanf fen kertivmc, uofshihk, chuhkfavhk, uirrshev jiimh, iyrztai usc bumcfen; favhkzi kuuda d renjiahk haiz iu cansptivmc y shumcfavhk .

Kertivmc shi it jiahk ren d govxcgov huoshdovl chavtsuo, iefc shi jiesbdairr kerren d ditfavf. Kertivmc lif itbanf iu shafa, chacjip, diitsshimb jim, zuswhel inrdxiyk, ludgfavjim, inspshuijim; meishwiu duqli cansptivmc d renjiahk, zed haiz iu chanspzhuom y zuozdevm, ru favfdevm, yyxcdevm, huolc kaofbeizlwim .

Uofshihk nei itbanf iu chuym, chuymtou guimz, shummzhuyn tai, izfchumz . Izfchumz nei k gua dawizf, xifzhuy, fevizf, qynzfzi, chenzfshanzf, kuzfzi; gemzi shav huolc chousbdou nei k fav neiizf, neikuzf, uazfzi, shoupajb .Chuym shav iu chuymdiit huolc ximevsi, beipdan, miimbeip huolc sismiimbeip, huolc iamcrovsbeip, beiptao, chuymzhaos, zhenmctou, zhenmctao .Retii iu d yv caoximc huolc zhumcximc, iu xie ditqyk haiz io yv unchzhavjb .Meishwiu duqli shumcfavhk d renjiahk, zait uofshihk nei haiz huir iu xiedgzimctai .

Chuhkfavhk nei iu bivshxiyzh, meihqiqt zaohh huolc diits cist zaohh, diits fansp baomz, uixcboshluh, kaohxiyzh, xidswuustjim; haiz iu xidsdishs chish i govr xids caic, taoshl mi; iu caosbzuotai, ibiir qied caic, huol mii; iu chumz, guimz, ibiir cunfav uust, kuezh, piomz, shaomz, daod, chal, ji g zhovhm beir yv d shisppin .

Uirrshev jiimh nei iu chousb shui mamptovmc, reshuiqikk, yshgavmz, linshwysh pentou, yshbats, xidswizfjim, shummxids penmz, jivjzi ji cunfav shummxids yvpin d bitchumz, bitchumz lifmii itbanf fav zhao feixczaot, xiyhmzaot, mushwyshluts, xids fa xiybo ji uirrshev zhiss dev umcpin .

Iyrztai itbanf chao nan, iu d renjiahk zait zheer zhovhm huac, iysp yzb, huolc iysp nio, iefc yv lai liyrzshai umcpin; dovmctii k zait ci shai taillwiyrz, xiamctii k zait ci chevdgliysh; gao cevhk jiizzzhuzhm erlc iufc mii xiyl kaikuomhdit d iyrztai, haiz shi kan fevjivrz d hao ditfav .

Kovtioztjim fen levkovtiozt he lev re kovtiozt liysc zhovhm, itbanf zhuy zait kertivmc, uofshihk ji shumcfavhk dev ditfavf .

Iu danduq shumcfavhk d renjiahk, zait shumcfavhk lif itbanf iu shumcchumz, xiedgzimctai, diitsnaozl, dasbwindgjim, saomiosbwirl, diitswhuazt jim dev sheztbeir .Shumcchumz lif fav zhao g zhovhm shumcjizht, iu d basb zhaoxiyjim iefc fav zait zhelif .Xiedgzimctai shav iu tailirz ji g zhovhm benzi, iji bimf, mot, zhiss, iist dev unjy .Chavyv d bimf iu gavjbimf, qiijbimf, maobimf, yyxc zhusg bimf .

家庭设施与日常用品

普通家庭的住房一般分客厅、卧室、厨房、卫生间、阳台五部分,房子宽大的人家还有

餐厅与书房。

客厅是一家人的公共活动场所,也是接待客人的地方。客厅里一般有沙发、茶几、电视

机、组合音响、录放机、饮水机;没有独立餐厅的人家,则还有餐桌与坐凳,如方凳、圆凳、

或靠背椅。

卧室内一般有床、床头柜、梳妆台、衣橱。衣橱内可挂大衣、西装、风衣、裙子、衬衫、

裤子;格子上或抽斗内可放内衣、内裤、袜子、手帕。床上有床垫或席梦思、被单、棉被或丝棉被,或鸭绒被、被套、床罩、枕头、枕套。热天有的用草席或竹席,有些地区还要用蚊帐。没有独立书房的人家,在卧室内还会有写字台。

厨房内有冰箱、煤气灶或电磁灶、电饭煲、微波炉、烤箱、洗碗机;还有洗涤池,以供

洗菜、淘米;有操作台,以便切菜、和面;有橱、柜,以便存放碗、筷、瓢、勺、刀、叉及各种备用的食品。

卫生间内有抽水马桶、热水器、浴缸、淋浴喷头、浴霸、洗衣机、梳洗盆、镜子及存放

梳洗用品的壁橱,壁橱里面一般放着肥皂、香皂、沐浴露、洗发香波及卫生纸等物品。

阳台一般朝南,有的人家在这儿种花、养鱼或养鸟,也用来晾晒物品;冬天可在此晒太

阳,夏天可在此乘凉;高层建筑而又面向开阔地的阳台,还是看风景的好地方。

空调机分冷空调和冷热空调两种,一般装在客厅、卧室及书房等地方。

有单独书房的人家,在书房里一般有书橱、写字台、电脑、打印机、扫描仪、电话机等

设备。书橱里放着各种书籍,有的把照相机也放在这里。写字台上有台历及各种本子,以及

笔、墨、纸、砚等文具。常用的笔有钢笔、铅笔、毛笔、圆珠笔。

 

8

Chavjii d dovlwumc

Shitjietd shav d dovlwumc zhovhmleizx hen duo.

Jiahkqinnb leizx iu: jiwnb, iamc, ewnb, iefc iu ren iysp gewnbzi, anchunnb.

Jiahkchuq leizx iu: niu, iyzg, zhuq, gouq, maoq, tuqm, mamp, lymp, luotuomp, iefc iu ren iysp luq, dioq.

Yzb leizx iu: danshshui zhov d liiyzb, caoyzb, qivyzb, jiwyzb, guiyzb, liwyzb, biiyzb, niiyzb, nitqiuzb, manzb, huyshanzb, ji haishshui zhov d huyyzb, daijbwyzb, shayzb, Ciwue haiz iu xiyr yzb itwiy shevhuosh zait shui zhov d dovlwumc iu jivyzb.pavxiezb, luosich, bavch, xiach, uxczei, haishzhech.

Nio leizx iu: maqyenb, xqyemc, iimczi, uxcwianb, zhuokmunio, bugunio, huadgmeimb, bage, ivuwnb, huyivnbk, yyiynb, lusiwnb, maoqtouivnbl, laoivnbl, tiiewnb, dawiinb. Bu shuhkwyjb nio leizx, danr y nio itwiy zait tiishav feil d haiz iu biifuch.

Shouq leizx iu: laohuql, shiqzi, daxiyq, baoq, lavq, huqliq, ietzhuq, chavxc jivzx luq, bansgmamp, xiniu, heshmamp, xyvq, xyvqmaoq, houqzi, xivxivq, feifeiq, laoshuq, huyshuqlavq, sovshuq, cidwuiq, chuushanjiag.

Pachovch leizx iu: shech, eyzb, uxcguimc, jiagwyzb, bithuql.

Liysc qim leizx iu: qivuach, chanchuch.

Kunchovch leizx iu: cavcwivmc, unchzi, zhavlavch, mawich, baiich, michfevch, huyfevch, tavlavch, zhamevchk, xishuech, chanch, ivchhuo chovch, piomzchovch, qivtivch, tiiniu, hudiech. Qita chovch leizx iu: ugovch, xiechzi, zhizhuchs, uoniu, iiiuch, qiuinch.

 

常见的动物

世界上的动物种类很多。

家禽类有:鸡、鸭、鹅,也有人养鸽子、鹌鹑。

家畜类有:牛、羊、猪、狗、猫、兔、马、驴、骆驼,也有人养鹿、貂。

鱼类有淡水中的鲢鱼、草鱼、青鱼、鲫鱼、鳜鱼、鲤鱼、鳊鱼、鲶鱼、泥鳅、鳗、黄鳝及海水中的黄鱼、带鱼、鲨鱼。此外还有像鱼类一样生活在水中的动物有鲸鱼、螃蟹、螺蛳、蚌、虾、乌贼、海蜇。

鸟类有:麻雀、喜鹊、燕子、乌鸦、啄木鸟、布谷鸟、画眉、八哥、鹦鹉、黄莺、鸳鸯、鹭鸶、猫头鹰、老鹰、天鹅、大雁。不属于鸟类,但与鸟一样在天上飞的还有蝙蝠。

兽类有:老虎、狮子、大象、豹、狼、狐狸、野猪、长颈鹿、斑马、犀牛、河马、熊、熊猫、猴子、猩猩、狒狒、老鼠、黄鼠狼、松鼠、刺猬、穿山甲。

爬虫类有:蛇、鳄鱼、乌龟、甲鱼、壁虎。

两栖类有:青蛙、蟾蜍。

昆虫类有:苍蝇、蚊子、蟑螂、蚂蚁、白蚁、蜜蜂、黄蜂、螳螂、蚱蜢、蟋蟀、蝉、萤火虫、瓢虫、蜻蜓、天牛、蝴蝶。其他虫类有:蜈蚣、蝎子、蜘蛛、蜗牛、蜒蚰、蚯蚓。

 

9

Chavjii d zhicmwumc

   Zhicmwumc d zhovhmleizx hen duo, xiamii jinr zait shispwyv leizx, guumbshavbk leizx ji linmmu leizx zhe sansc ger favfmii jiu uo guo zui chavjii d zhicmwumc jiai guinas.

   1Shispwyv leizx zhicmwumc iufc k fen liymlshisp leizx, iushlioml leizx shuccaic leizx guompin leizx..

 (1)  Liymlshisp leizx iu: daohmzi, maimlzi, xiomi, gaoliyp, ysgmi, fanpshuct, mamp livj shuct.

2 Iushlioml leizx iu: iushcaic, huacshev, huydoumc, zhicma.

3 Shuccaic leizx iu: qivcaic, baicaic, baokxincaic, bocaic,qincaic, luoboc, uojyck, nanguamc, dovguamc, sisguamc, huyguamc, huluc, chavxc jiydoumc, siscjizs doumc, biixcdoumc, uudoumc, qieczi, laxcjiomc, fanpqiec, maoyc, jioccbai, ouc, dasuuc, covc, shevjiyf, moguc.

4 Guompin leizx iufc fen shuiguom leizx he ganguom leizx. Shuiguom leizx iu: taomzi, meimzi, xivmzi, lizszi, ganmjym, pivguom, limzi, ivmtaom, iymmeim, pipam, shistliumm, xiyhmjioc, boluoc, mavcguom, putaoc, xifguamc, hamiguamc, xiyhmguamc. Ganguom leizx iu: limmzi, hemtaom, haiz iu zaomzi, shimzi, liczhim, guimwyyxc dev shuiguom iefc k jiagovmc chev ganguom.

2Guumbshavbk leizx zhicmwumc iufc k fen muben leizx he caoben leizx .

1 Muben leizx iu: guimhuac, chacwhuac, lazlmeimhuac, mulanc, ysglanc, mumiim, zixctevc.

2Caoben leizx iu: lancwhuac, jycwhuac, jiwnbguuhk huac, qiilniuhuac, shuixiirhuac, mutdanmc huac, fevnbxiir huac

3 Linmmu leizx zhicmwumc iu: sovshum, baimshum, zhavmshum, shanmshum, fevmshum, shuishanm, iymshum, liumshum, utovmshum, kuliimshum, injxivmshum, huemshum, limtshum, dovmcqivshum, zhumczi.

常见的植物

植物的种类很多,下面仅在食用类、观赏类及林木类这三个方面就我国最常见的植物加

以归纳。

食用类植物又可分粮食类、油料类、蔬菜类、果品类。

(1)   粮食类有:稻子、麦子、小米、高粱、玉米、番薯、马铃薯。

(2)   油料类有:油菜、花生、黄豆、芝麻。

(3)   蔬菜类有:青菜、白菜、包心菜、菠菜、芹菜、萝卜、莴苣、南瓜、冬瓜

丝瓜、黄瓜、葫芦、长豇豆、四季豆、扁豆、豌豆、茄子、辣椒、番茄、毛芋、茭白、藕、大蒜、葱、生姜、蘑菇。

 (4)  果品类又分水果类和干果类。水果类有:桃子、梅子、杏子、李子、柑桔、

苹果、梨子、樱桃、杨梅、枇杷、石榴、香蕉、菠萝、芒果、葡萄、西瓜、哈密瓜、香瓜。

干果类有:栗子、核桃,还有枣子、柿子、荔枝、桂圆等水果也可加工成干果。

观赏类植物又可分木本类和草本类。

(1)   木本类有:桂花、茶花、腊梅花、木兰、玉兰、木棉、紫藤。

(2)   草本类有:兰花、菊花、鸡冠花、牵牛花、水仙花、牡丹花、凤仙花。

林木类植物有:松树、柏树、樟树、杉树、枫树、水杉、杨树、柳树、梧桐树、苦

楝树、银杏树、槐树、栎树、冬青树、竹子。

 

10

Jiotovz y jiotovz govmcjy

Xiidai shehuir d jiotovz jilf favfbiir iufc kuejiez. Lutt shav jiotovz xiis iu putovz govxclu, gao suz govxclu y tielu. Shui shav iu neihesh havzcwynz y haish shav havzcwynz. Tii shav iu kovzhov havzcxiis. Shimc nei jiotovz iu jier shav d, dit xia d, iji gao jiam d qishche y qivclguicl d xiislu.

Lutt shav d jiotovz govmcjy iu qishche, motuoche, zxivrche, sansclunche, huoche; shimc nei jiotovz govmcjy haiz iu diitsche y dittie; zait novcunm haiz kwi kan dao mampche, niuche. Qishche shi lutt shav d zhuwio jiotovz govmcjy, iu kache, fanzmdouche, da jioclche, xio jioclche, jipuche dev zhovhmleizx. Jier shav lailai uyuyr d chuzzuhmche doufc shi xio jioclche, erlc g tio xiislu d govxcgov qishche zed doufc shi da jioclche. Huoche d fazhanl hen kueguozqyz shi zhevhqish jimche, xiizait shi neiranh jimche he diitsqiqt jimche, uifclai jiy iu yezz lai yezz duo d cist xyyx fush lieche.

Shui shav d jiotovz govmcjy, iu fanjbchuuzc, lunchuuzc, qiqtdiit chuuzc, qishtivzc.

Tii shav d jiotovz govmcjy, iu luochxyyf jiym feiljim, penqiqtshigb feiljim, zhixc shevl feiljim ji feiltivzc.

交通与交通工具

现代社会的交通既方便又快捷。陆上交通线有普通公路、高速公路与铁路。水上有内河航运与海上航运。天上有空中航线。市内交通有街上的、地下的以及高架的汽车与轻轨的线路。

陆上的交通工具有汽车、摩托车、自行车、三轮车、火车;市内的交通工具还有电车与地铁;在农村还可以看到马车、牛车。汽车是陆上的主要交通工具,有卡车、翻斗车、大轿车、小轿车、吉普车等种类。街上来来往往的出租车都是小轿车,而各条线路的公共汽车则都是大轿车。火车的发展很快,过去是蒸汽机车,现在是内燃机车和电气机车,未来将有越来越多的磁悬浮列车。

水上的交通工具,有帆船、轮船、气垫船、汽艇。

    天上的交通工具,有螺旋桨飞机、喷气式飞机、直升飞机及飞艇

 

11

Guumb chaosh

Qiigbtavt jiysh da chaosh, z gu i lai beip chevhm ui “tiixia qixcguumb” .

Novlirz bascwye shiscba shi it nii it du d guumb chaosh r. zhe it tii zaoshav, uomenr laidao Haishniv xiimc d Iitguumc zhenjl, jyl shuo zhe shi guumb chaosh d zui hao ditfavf. Uomenr sui zhao guumb chaosh d renliush, devdg shav le haishtavt da ditt. Kuukuomh d Qiigbtavt jiysh hev uof zait renmenr iimbqii. Pivjivxc d jiyshmii, yezz uyr dov yezz kuu, zait ymc hou d qiuh iyrz xia, lovzhzhaos zhao it cevhk bai mevmev d boxc uts. Yyz chu, jip zuohk xio shan zait ynwuts zhov ruo inx ruo xii; jinf chu, zhenjl haish gu tatt, Zhovshan tatt he guumb chaosh tai isfli zait jiysh biif.

Zhe shirzwhour, jiysh chaosh haiz meishwiu lai, kshi, haishtavt da ditt shav zao ifc shi ren shan ren haish. Dajiahk av shoumb dov uymb, dev zhao, panmb zhao.

Uf hou it dii zuof iuf, cov yyz chu chuur lai lovlovl d xiykshevrd, haoxiyr menx leits zait gundovl. Dunshirz ren shevrd divmzfeish. Shuhxixl jiysh chaosh d ren gaoksuzt uomenr: chaosh lai le. Uomenr diiz zhao jiozl, xiyl dov uymb qyz, jiyshmii haiz shi fev piv lavsh jivxc, kan bu chuz iu shenme biihua. Guoz le ithuirwer, xiykshevrd yezz lai yezz da, zhi jii dov biif shui tii xiy jiesb d ditfavf, chuzxii le it tio bai xiis. Renqyn iufc feishtev qlai.

Na tio bai xiis hen kue det xiyl qii ihmdovl, zhuzjiishs la chavxc, bii cu, hevguubk jiyshmii. Zai jinf xie, zhi jii bai lavsh fanzmgun, xivchev it daozz liusc mi duo gao d bai se chevtqiyt. Na lavsh yezz lai yezz jinf, iuqru qiisc uu pilg bai se zhangb mamp qill tou biv jinz, haohaosh davdavc det feil benz erlc lai, na shevrdwinrd rutov qiisc uu liycl tanke tovshirz kaidovl, fachuz shan bev dit liezf d xiykshevrd, haoxiyr da dit doufc beip zhents der chandgdovl qlai.

       Shatsshirz, chaoshtou benztev erlc qyz, kshi yhm bosh haiz zait mansh tii jyy dit yvshl lai, jiyshmii shav irjiuxc shi fev haok lavsh houkl. Guoz le hen jiuf, Qiigbtavt jiysh cai huixhfug le pivjivxc. Kankan ditt xia, jiysh shui ifcjivs zhavsh q liusc mi duo gao le.

 

观潮

    钱塘江大潮,自古以来被称为“天下奇观

农历八月十八是一年一度的观潮日。这一天早上,我们来到海宁县的盐官镇,据说这是观潮的最好地方。我们随着观潮的人流,登上了海塘大堤。宽阔的钱塘江横卧在人们的眼前。平静的江面,越往东越宽,在雨后的秋阳下,笼罩着一层白蒙蒙的薄雾。远处,几座小山在云雾中若隐若现;近处,镇海古塔,中山塔和观潮台屹立在江边。

这时候,江潮还没有来,可是,海塘大堤上早已是人山人海。大家昂首东望,等着,盼着。

午后一点左右,从远处传来隆隆的响声,好像闷雷在滚动。顿时,人声鼎沸。熟悉江潮的人告诉我们:潮来了。我们踮着脚,向东望去,江面还是风平浪静,看不出有什么变化。过了一会儿,响声越来越大,只见东边水天相接的地方,出现了一条白线。人群又沸腾起来。

那条白线很快地向前移动,逐渐拉长,变粗,横贯江面。再近些,只见白浪翻滚,形成一道六米多高的白色城墙。那浪越来越近,犹如千万匹白色战马齐头并进,浩浩荡荡地飞奔而来;那声音如同千万辆坦克同时开动,发出山崩地裂的响声,好像大地都被震得颤动起来。

    霎时,潮头奔腾而去,可是余波还在漫天卷地涌来,江面上依旧是风号浪吼。过了很久,钱塘江才恢复了平静。看看堤下,江水已经涨起六米多高了。

 

12

Meixclixc d Xio xivlwan livsf

Uo guo dovbei d Xio xivlwan livsf, iu shu bu qivsh d hovsov, baihuam, limtshum-------jip baisc lif lii chev it piip, jiu xiyr lys se d haishwiysh.

Xio xivlwan livsf d linmhaish, it nii sisc jizs doufc shi meixclixc d iuztren d.

Chuntii, shummu chousb chuz xinxc d zhimtio, zhavll chuz nenlys d ieczi. Shan shav d jihmxyets rovlhua le, xyetsshui huish chev xioxish covcovsh det liush zhao. Jip zhi xio luq zait xish biif sanbuz, tadcmenr iu d fuf xia shengzi hekl shui, iu d zhaif zhao naozldaizf xinxshavbk zjidc ivdg zait shui lif d ivrzzi. Hesh lif zhavsh man le chunshui, it ger ger mupai sui zhao liushshui uyr qii tavshl, xiyr it zhil jiizcduir zait qiijinz.

Xiamctii, shummu zhavll der ywymm covcovc, mimixc cevcevhk d zhim iec basb senlinm fevt der iiiixc shishibk, davsb zhur le renmenr d shimbxiis, zhez zhur le lanlan d tiikov. Zaochenrz uts cov shangumc shevl qlai, zhevl ger senlinm jinshs zait rumcbai se d novsh uts lif. Taillwiyrz chuzlai le, qiisc uu lyss jinj guy xiyr lid jiid itwiy chuu guoz shumshaom, zhaohsheg zait govmcren suhkshef qii d caodit shav, nalif shevmz kai zhao g zhovhm g iy d iethuac, hov d, bai d, huy d, zixc d, zhen xiyr it ger meixclixc d xio huacwyyk.

Qiuhtii, baihuam he limtshum d ieczi bii huy le, sov baim xiirz der gev cavccuizm le. Qiuhfev chui lai, luodg iec zait linm jiimh feilwuz. Zhe shirzwhour, senlinm xiidg chuz le suu tiixc kkou d shan putaoc, iufc xiyhm iufc cuizl d zhenmzi, xiizbnen d moguc he muwerrd, haiz iu renshenc dev mivguibk ioccaim.

Dovmctii, xyetswhuac zait kovzhov feilwuz, shum shav jihm man le baixyets, dit shav d xyets houhouxc d iufc sov iufc ruu, chavchav meish guoz xizlgaimz. Xifbei fev huk huk det guadg guoz shumshaom. Hei xyvq bu der bu duog jinz da shumdovk lif, tadcmenr yv shektou tiidg zhao zjidc iufc feixc iufc houxc d jiozlzhavsb, bu nailfanx det devdairr zhao chuntii d daolai. Sovshuq kaof qiuhtii shoudgcav zait shumdovk lif d sovzi guoz rzi, iu shirzwhour haiz zait zhimtou sanbuz, kankan chuntii shi bu shi kue io lailin

       Xio xivlwan livsf shi it zuohk jyxcda d baobkkumc, iefc shi it zuohk dovlwumc menr d lwyyk..

美丽的小兴安岭

我国东北的小兴安岭,有数不清的红松、白桦、栎树--------几百里连成一片,就像绿色的海洋。

小兴安岭的林海,一年四季都是美丽的,诱人的。

春天,树木抽出新的枝条,长出嫩绿的叶子。山上的积雪融化了,雪水汇成小溪,淙淙地流着。几只小鹿在溪边散步,它们有的俯下身子喝水,有的侧着脑袋欣赏自己映在水里的影子。河里涨满了春水,一个个木排随着流水往前淌,像一支舰队在前进。

夏天,树木长得郁郁葱葱,密密层层的枝叶把森林封得严严实实,挡住了人们的视线,遮住了蓝蓝的天空。早晨,雾从山谷里升起来,整个森林浸在乳白色的浓雾里。太阳出来了,千万缕金光像利剑一样穿过树梢,照射在工人宿舍前的草地上。那里盛开着各种各样的野花,红的、白的、黄的、紫的,真像一个美丽的小花园。

秋天,白桦和栎树的叶子变黄了,松柏显得更苍翠了。秋风吹来,落叶在林间飞舞。这时候,森林献出了酸甜可口的山葡萄,又香又脆的榛子,鲜嫩的蘑菇和木耳,还有人参等名贵药材。

冬天,雪花在空中飞舞,树上积满了白雪,地上的雪厚厚的又松又软,常常没过膝盖。西北风呼呼地刮过树梢。黑熊不得不躲进大树洞里。它们用舌头舔着自己又肥又厚的脚掌,不耐烦地等待着春天的到来。松鼠靠秋天收藏在树洞里的松子过日子,有时候还在枝头散步,看看春天是不是快要来临。

小兴安岭是一座巨大的宝库,也是一座动物们的乐园。

 

13

Sovshuq

Sovshuq shi it zhovhm meixclixc d xio dovlwumc, hen taozt ren xhuu. Tadc sisc zhizl livxhuosh, xivrdovl minxcjiez. Livlovsg d xio miikovk shav, qiisf zhao it dui shanshanmh fa guy d xio iijivmb. Sheng shav huit hezf se d mao guyhuash der haoxiyr chads guoz iush. It tio mao rovrovcc d da uimfba zovl shi xiyl shav qiozm zhao, xiirz der gemwue pioshliygg.

Sovshuq xhuu zait shum zhim shav tioz lai tioz qyz, shisc fen jimlivx. Zhiwio iu ren chugdovl it xia shum gan tadcmenr jiu duog dao shum zhim difxia, huolczher lii bevz daijb tioz det taoz dao bie d shum shav qyz. Qivrzlavl d xiamc iemc, sovshuq zait shum shav gaoxivl det tioz zhao jiok zhao, hulxiy zhuizhuz xiwn xigb. Tadcmenr haoxiyr pax qiylieh d r guy, baitii chavchav duog zait uohk lif xiel liysh; zhi zait shum zhim beip fev guadg der luu iosbhuyrz d shirzwhour, tadcmenr cai dao ditmii shav lai, danrshi covlai bu jiesbjinf ren d zhurzhaihk.

Sovshuq xhuu zhur zait gao da d lao shum shav, chavchav basb uohk dadg zait shum cham er zhovjiimh. Tadcmenr dadg uohk d shirzwhour, xiif bansb lai itxie xio shum zhim, jiocuo zhuomb fav zait itqiz, zai zhaodg itxie gan taicxiic puhk zait shav mii, ranhou basb taicxiic ia jins, taz piv. Uohk dadg hao le, haiz zait shav mii jia it ger gaimz, basb zhevl ger uohk zhezbicm qlai, zhewiy jiu bu pax fev chui ymc dasb le. Tadcmenr daijb zhao er ny zhur zait lifbiif, iufc nuuhuol, iufc anqyy.

        Sovshuq chav chi d shispwumc shi sovzi, zhenmzi he xiymlimm, iu shirzwhour iefc chi nio danch. Tadcmenr chi dovxif d shirzwhour chavchav zhixc zhao shengzi zuoz zait shum zhim shav, yv qii zhuaz pevsb zhao uyr zuik lif sovz. Qiuhtii, sovshuq jiu churcav guoz dovmc d shispwumc, basb tadc sait zait lao shum d fevsxit lif, sait der manman d. dovmctii tadcmenr iu shirz iefc yv zhuazzi badg kai houhouxc d jihmxyets, xyndgzhaodg xyets difxia d shispwumc.

松鼠

松鼠是一种美丽的小动物,很讨人喜欢。它四肢灵活,行动敏捷。玲珑的小面孔上,嵌着一对闪闪发光的小眼睛。身上灰褐色的毛,光滑得好像搽过油。一条毛茸茸的大尾巴总是向上翘着,显得格外漂亮。

松鼠喜欢在树枝上跳来跳去,十分机灵。只要有人触动一下树干,它们就躲到树枝底下,或者连蹦带跳地逃到别的树上去。晴朗的夏夜,松鼠在树上高兴地跳着叫着,互相追逐嬉戏。它们好像怕强烈的日光,白天常常躲在窝里歇凉;只在树枝被风刮得乱摇晃的时候,它们才到地面上来,但是从来不接近人的住宅。

松鼠喜欢住在高大的老树上,常常把窝搭在树杈儿中间。它们搭窝的时候,先搬来一些小树枝,交错着放在一起,再找一些干苔藓铺在上面,然后把苔藓压紧,踏平。窝搭好了,还在上面加一个盖,把整个窝遮蔽起来,这样就不怕风吹雨打了。它们带着儿女住在里边,又暖和,又安全。

    松鼠常吃的食物是松子,榛子和橡栗,有时候也吃鸟蛋。它们吃东西的时候,常常直着身子坐在树枝上,用前爪捧着往嘴里送。秋天,松鼠就储藏过冬的食物,把它塞在老树的缝隙里,塞得满满的。冬天,它们有时也用爪子扒开厚厚的积雪,寻找雪底下的食物。

 

14

Uu lif Chavxcchevt

Chavxcchevt shi uo guo gudai zui uilda d jiizzzhuzhm umc

Chavxcchevt qiqtpox xyvuil. Tadc xiyr it tio jyxc lov hev uof zait uo guo bei favf d chovsf shan jynsf livsf shav, cov dov biif d Shan haish guu dao xif tou d Jiall ysfk guu, gaogao didixc uuiich qyzhesb, qyy chavxc 6500 duo qiiscmi. Chevtqiyt gao 810 mi, kuu 58 mi, yv da tioshist he zhuust qist chev. Chevtqiyt divzx bumc puhk zhao pivzhevl d favf zhuust, usc liusc pilg mamp kwi bivpai xivrzouz. Chev qiisc shav uu d canguumb zher devdg shav Chavxcchevt, mumb dumb le Chavxcchevt jiitqiy, gavill, zhuyczhovl d xivxiyq, u bu zantank: “ak, qyestshibk liobuqiz!”

Chavxcchevt d jiizzzhuzhm niidai jiuf yyz. Zao zait 2200 duo nii qii d Zhangbguo shirzqirz, Iimc, Zhaoxs, Qinhm sansc guo uile favlwyrr ue dill d qinrlye, jiu kaishiwn zait biifjiyt d shan livsf shav xiuzhuzhm chevtqiyt. Qinhm tovswit Zhovguo hou, basb jip chu chevtqiyt liijiesb qlai, dao le Mivggchao, jip baisc uu ren iufc jinzxivr le zhevlxiu he kuojiizz, lirz shirz 200 duo nii. Xiizait uomenr kandao d , zhuwio shi Mivggchao shirz xiuzhuzhm d Chavxcchevt.

Chavxcchevt govmcchevkl haoshda, shifgovmc jiilnanxc. Jyl jiztsuux, ruguom yv xiuzhuzhm Chavxcchevt d zhuusttou he tioshist, zhuzhm chev it daozz kuu 1 mi, gao 5 mi d qiyt, zhe daozz qiyt kwi huusgraos ditqiusg 1 zhou duo. Io cail zhid zhemeduo d zhuusttou he tioshist, biv io ynzsovz dao doutqiosf d shanluusf shav qist zhuzhm qlai, guy kaof jiizlbavzl he shou, der yv duoshao qioxcmion d banlfal qyz kelfull it geger kunnan, der iu duoshao ren ui tadc furr chuz xyemcwhansh he shevmivr. Zhixc dao xiizait, minjiimh haiz liushchuur zhao “mevzs jiyf ny kuk Chavxcchevt ” d guxcshis. Zhe suikran zhishi chuurshuo, qyet shuomivgg le zhev shi qiisc baisc uu gudai laoldovl renmin, yv zjidc d shuy shou, yv zjidc d shevmivr xiuzhuzhm le uu lif Chavxcchevt. Uisfran isfli d uu lif Chavxcchevt, shi uo guo gudai laoldovl renmin xyemcwhansh he zhixxhuixl d jiesjivh, shi uomenr Zhovhual minzuf d jiompwaor.

万里长城

长城是我国古代最伟大的建筑物。

长城气魄雄伟。它像一条巨龙横卧在我国北方的崇山峻岭上,从东边的山海关到西头的嘉峪关,高高低低,蜿蜒曲折,全长6500多千米。城墙高8-10米,宽5-8米,用大条石和砖砌成。城墙顶部铺着平整的方砖,五六匹马可以并排行走。成千上万的参观者登上长城,目睹了长城坚强、刚毅、庄重的形象,无不赞叹:“啊,确实了不起!”

长城的建筑年代久远。早在2200多年前的战国时期,燕、赵、秦三国为了防御外敌的侵略,就开始在边疆的山岭上修筑城墙。秦统一中国后,把几处城墙连接起来,到了明朝,几百万人又进行了整修和扩建,历时200多年。现在我们看到的,主要是明朝时修筑的长城。

长城工程浩大,施工艰难。据计算,如果用修筑长城的砖头和条石,筑成一道宽1米、高5米的墙,这道墙可以环绕地球1周多。要采制这么多的砖头和条石,并要运送到陡峭的山峦上砌筑起来,光靠肩膀和手,得用多少巧妙的办法去克服一个个困难,得有多少人为它付出血汗和生命。直到现在,民间还流传着“孟姜女哭长城”的故事。这虽然只是传说,却说明了正是千百万古代劳动人民,用自己的双手,用自己的生命修筑了万里长城。巍然屹立的万里长城,是我国古代劳动人民血汗和智慧的结晶,是我们中华民族的骄傲。

 

15

Zait da xyvqmaoq d guxcxiyt

Uomenr chevdg zuoz it liycl qishche, dao da xyvqmaoq d guxcxiyt——Siscchuumc shevt Uoflov shanqyk qyz kaocha. It lu shav., da xyvqmaoq iistljiux zhovxin d zhuujiahk lao Hu tovzhixl gaoksuzt uomenr, da xyvqmaoq d shevhuosh lidg bu kai sisc ger tiojiilg: it shi lev nuu shizdu ,ersc shi shan gao gumc shen, sansc shi jiizhdzhumc maoccmixc, sisc shi liushshui jyyjyysh. Suoi da xyvqmaoq d qimxixdit uyuyr shi fevjivrz xiuhmlixc d ditfavf. Tiv ta zheme it shuo ,uo jiu gevjia xiylwuyr da xyvqmaoq d guxcxiyt le.

Guomran, Uoflov shanqyk cavc lys iusjivxc. Zhelif ditshil gao, chav nii ynwuts liosraos. Man shan zhavll zhao ywymm covcovc d yylshiwn senlinm. Gao da d ynshanm, hovhuam he sovshum, xiyr it gengen qivdstiizhum uigbwugb tivsbli, qivcuizm d jiizhdzhumc covmc tiitchov zhao senlinm jiimh d kovjiimh. Linm zhov nio mivk shevshevrd, shan xia qyyshshui qivqivsh. Yyz chu qiixc huit se d shanluusf shav, lylyss bai yn guozf zhao shandivzx inj bai se d jihmxyets. Hao it ger “da xyvqmaoq d tiitav”!

Di ersc tii tii gav liygg, uo jiu tov lao Hu tamenr itqiz qyz xyndgzhaodg da xyvqmaoq d zovzjiz. Lu hen nanxc zouz, zhiwiu kao shou pands zhumc zhim, jiozl caiz shum gen, cai nev it bubuz pa shav xyyx iasf dout po. Uomenr geger lei der qiqt chuuk xyxyk. Zhe tii uomenr zhi faxii le da xyvqmaoq d fenmcbiir, xivzhuyp xiyr da luoboc, qyet shiwnzhovs jii bu dao da xyvqmaoq na kwai d momwiy.

Di sansc tii, uomenr laidao haishbads 2950 mi d gao shan shav, huxran inwinx yeyes det tiv dao le xio zhuq itwiy d jiok shevrd. “zhe shi shenme shevrdwinrd?” uo jivztjyemb det unk. Lao Hu shuo: “shi da xyvqmaoq iul zair d jiok shevrd.”

Uomenr xyn shevrd zhaodg qyz , faxii da xyvqmaoq de “jiahk” jiu zait jins tiebk ditmii d kum shum dovk nei. Dovk kou yv zhumczi he ietcao zhezwinsb zhao. Lao Hu shuo: “zhe biomivgg da xyvqmaoq mamadc chuzqyz xyndg shisp le.”

Uomenr qivqivcl badg kai dovk kou d zhumczi. “kandao le ! kandao le ! “ uomenr gaoxivl der ravk le qlai. Ak ! it tio duome jionnen d xio shevmivr: da xio ru maoq pavxc dundunt d, dandansh d duuxc mao luts chuz fenml hov se d pipfup. Lao Hu cuicur daozz: “hao le, kue lidg kai zheer, da xyvqmaoq mamadc lidg zair bu huir hen jiuf, mampshav huir huilai d. ioshi rav tadc pevdg shav, tadc kwio fanux le.

Uomenr zhaodg le it ger inxbicm chu duogcav hao. Bu dao shisc fen zhovj, yyz chu zhumclinm chuur lai le “shasha” shevrd, yezz lai yezz jinf ------

Uo zhevmb da iijivmb uymb qyz, zhi jii da xyvqmaoq bosb kai zhumczi, it bubuz xiyl “jiahk” zouz lai. Zhe yyxc gungun d shengqyg, iush guyguy d pip mao, douz ren d hei iimbqyyk, unjivxc iurxxiimh d iyzi, zhen bu kuix shi dazilran d “mivggxivrz”, zandcmenr d “guobaobk ” !

在大熊猫的故乡

我们乘坐一辆汽车,到大熊猫的故乡——四川省卧龙山区去考察。一路上,大熊猫研究中心的专家老胡同志告诉我们,大熊猫的生活离不开四个条件:一是冷暖适度,二是山高谷深,三是箭竹茂密,四是流水涓涓。所以大熊猫的栖息地往往是风景秀丽的地方。听他这么一说,我就更加向往大熊猫的故乡了。

果然,卧龙山区苍绿幽静。这里地势高,常年云雾缭绕。满山长着郁郁葱葱的原始森林。高大的云杉、红桦和松树,像一根根擎天柱威武挺立,青翠的箭竹丛填充着森林间的空间。林中鸟鸣声声,山下泉水清清。远处,浅灰色的山峦上,缕缕白云裹着山顶银白色的积雪。好一个“大熊猫的天堂”!

第二天天刚亮,我就同老胡他们一起去寻找大熊猫的踪迹。路很难走,只有靠手攀竹枝,脚踩树根,才能一步步爬上悬崖陡坡。我们个个累得气喘吁吁。这天,我们只发现了大熊猫的粪便,形状像大萝卜,却始终见不到大熊猫那可爱的模样。

第三天,我们来到海拔2950米的高山上,忽然隐隐约约地听到了小猪一样的叫声。“这是什么声音?”我警觉地问。老胡说:“是大熊猫幼仔的叫声。”

我们循声找去,发现大熊猫的“家”就在紧贴地面的枯树洞内。洞口用竹子和野草遮掩着。老胡说:“这表明大熊猫妈妈出去寻食了。”

我们轻轻扒开洞口的竹子。“看到了!看到了!”我们高兴得嚷了起来。啊!一个多么娇嫩的小生命:大小如猫,胖墩墩的,淡淡的短毛露出粉红色的皮肤。老胡催促道:“好了,快离开这儿,大熊猫妈妈离仔不会很久,马上会回来的。要是让它碰上,它可要发怒了。

我们找了一个隐蔽处躲藏好。不到十分钟,远处竹林传来了“沙沙”声,越来越近------

    我睁大眼睛望去,只见大熊猫拨开竹子,一步步向“家”走来。这圆滚滚的身躯,油光光的皮毛,逗人的黑眼圈,文静悠闲的样子,真不愧是大自然的“明星”,咱们的“国宝”!

 

16

Gu shizt cizt xinxshavbk

 

Chun iemc x ymc

Dum Fuxf

 

Hao ymc zhix shirzjiezh,

Dav chun nai fashev.

Sui fev qiish rul iemc,

Runsh umc xi u shevrd.

Iet jivr yn jyr hei,

Jiysh chuuzc huo duq mivgg.

Xiorz kan hov shish chu,

Huac zhovl jinjs guumc chevt.

 

 

Iuzzi ink

Mevzs Jiot

 

Cix mumq shou zhov xiis,

Iuzzi sheng shav izf.

Lin xivr mimixc fevs,

Ix kovx chichiz gui.

Shuidc iizt cunlg cao xin,

Bao der sansc chun huirzg.

 

 

Fudx der gu yyl cao sovzbie

Bai Jyhkwirz

 

Lilidg yyl shav cao,

It suil it kum rov.

Iethuo shaoh bu jinll,

Chunfev chui iufc shev.

Yyz favc qinr gu daozz,

Qivrz cuizm jiesb huyc chevt.

Iufc sovz uy sunzs qyz,

Qiqic man bie qivx.

 

Shui dio ge tou

Su Shicl

 

Bivsc chensc zhovqiuh, huu insp daz danrz, da zuizk, zuo ci piizh, jiill huex Ziwiujc

 

Mivgg ye jip shirz iu?

Basb jiush unk qiv tii.

Bu zhix tiishav govhkqyemh,

Jin xiff shi her nii?

Uo yxl chevdg fev gui qyz,

Uikxkovx qyvsg loum ysg yp,

Gao chu bu shevzl hanxc.

Q uz novdg qivsh ivrz,

Her sip zait renjiimh?

 

Zhuucl zhust gemh,

Dixc qiss huhk,

Zhaoh u miimb

Bu iv iu henx,

Her shis chavxc xiyl bie shirz yyxc?

Ren iu beix huu lidg h,

Ye iu inxc qivrz yyxc qye

Ci shis gu nanxc qyy..

Danr yyx ren chavxcjiuf,

Qiisc lif gov channjyyn.

  

 

Shevshevrd manx

Lizs Qivshzhaoh

 

Xynxyndg mimidg,

Levlev qivqivsh,

Qiqic cancanx qiqigb.

Zhar nuu haiz hanxc shirzwhour,

Zui nanxc jiyxix.

Sansc beim liysc zhanmz dansh jiush,

Zen dill ta, uurz lai fev jix?

Iinb guoz iefc,

Zhev shavrxin,

Qyet shi jiuxc shirz xiyshiztl.

 

Man dit huy huac duitjihm,

Qiocuix sun,

Rujin iu shuidc kantx zhai?

Shouhk zhao chuy er,

Duqzil zen shev der hei?

Utovm gev jiill xi ymc,

Dao huyhunrz,diidii didish.

Zhe c di,

Zen it ger choux zimc lioder?

古诗词欣赏

春夜喜雨

杜甫

 

好雨知时节,

当春乃发生。

随风潜入夜,

润物细无声。

野径云俱黑,

江船火独明。

晓看红湿处,

花重锦官城。

 

游子吟

孟郊

 

慈母手中线,

游子身上衣。

临行密密缝,

意恐迟迟归。

谁言寸草心,

报得三春晖。

 

赋得古原草送别

白居易

 

离离原上草,

一岁一枯荣。

野火烧不尽,

春风吹又生。

远芳侵古道,

晴翠接荒城。

又送王孙去,

萋萋满别情。

 

水调歌头

苏轼

 

丙辰中秋,欢饮达旦,大醉,作此篇,兼怀子由。

 

明月几时有?

把酒问青天。

不知天上宫阙,

今夕是何年?

我欲乘风归去,

唯恐琼楼玉宇,

高处不胜寒。

起舞弄清影,

何似在人间?

 

转朱阁,

低綺户,

照无眠。

不应有恨,

何事长向别时圆?

人有悲欢离合,

月有阴晴圆缺,

此事古难全。

但愿人长久,

千里共婵娟。

 

 

声声慢

李清照

 

寻寻觅觅,

冷冷清清,

凄凄惨惨戚戚。

乍暖还寒时候,

最难将息。

三杯两盏淡酒,

怎敌他、晚来风急?

雁过也,

正伤心,

却是旧时相识。

 

满地黄花堆积,

憔悴损,

如今有谁堪摘?

守着窗儿,

独自怎生得黑?

梧桐更兼细雨,

到黄昏,点点滴滴。

这次第,

怎一个愁字了得?

 

17

Taiuush hudiech jiag tiixia

Uo guo Taiuush shevt dit chu iafredaijb, it nii sisc jizs huac mu maoccmixc, lys cao ru inc, shizwihk yf hudiech d fanszhizs he shevzhavll .

Taiuush hudiech iu 400 duo zhovhm, iu bushao hudiech chevhm der shav shi shitjietd shav shaoiu d zhensgpin, xiyr “da hov unss fevnbdiech”, “hov biif xio huit diech”, “kuu uimf fevnbdiech”, “shech tou diech”, “huyl ech inxc iyrz diech”, “lancwysf huy qynzf fevnbdiech”dev dev. Nads “lancwysf huy qynzf fevnbdiech “ lai shuo, tadc chan yf Taiuush d Lancwysf daosf, shi fevnbdiech zhov zui meixclixc d it zhovhm. Tadc d hou chizm iu da xivt jinj huy se huacwunss, iuyf linzbpiip d tshub goumzaol, niz guy kan qyz, huir fa chuz canhlanh duodsmumb d zhensgzhusg banf d guyhuigg, zait qyy shitjietd d hudiech zhov shi duq it u ersc d . Zai ru “huyl ech inxc iyrz diech”, tadc shuy chizm d xivzhuyp, secais, bu xiyr putovz d hudiech itwiy duichevhm, da xio iefc bu it. Jyl shuo, zhe zhovhm hudiech zait it qiisc uu zhi zhov cai nev faxii it zhi . Zhiffwyf “shech tou diech”, tadc chizmbavzl d shav duu zhavll zhao xiyr shech tou itwiy d tupwanmc, liysc chizm zhavkai, zuz iu xidsliizl penmz name da, shi shitjietd shav zui da d hudiech .

Mei nii d 3 ye dao 8 ye, shi hudiech fanszhizs shevzhavll d huyjinj jizsjiezh. Jinr Gaoxyv xiimc d “huy diech ius gumc” it chu, it nii nev shevzhavll chuz 200 uu zhi usc cais binsfens d hudiech. Tadcmenr chev qyn jies duir zait shummu huaccovmc jiimh, shanshist xishshui pantd piipiizm q uz, iuqru piipiip caisxiats zait kovzhov piofgdovl. Iuzren laidao zhelif, favfo jinzrul le shenslmihm d xiirjivt, dunshirz ganxdao mumb bu xiarz jiesb, xin kuyrz shensl ixk .

Taiuush hudiech d huoshdovl qykwyt, zhuwio zait Nantou xiimc d Putlif, Utsshe ji Alishan d shanlinm ditdaijb. Ciwue, zait Pivhkdov xiimc he Gaoxyv xiimc haiz faxii le 10 chu hudiech gumc. Zhexie hudiech gumc unhnuu ru chun, liushshui chanchansh, gu mu can tii, iet cao cuizm lys, nio yzt huac xiyhm, huusgjivt shisc fen qivsh ius. Mei nii it rul dovmc, chev qiisc shav uu zhi usc guy shisc se d hudiech, jiu xiyr hournio qiizxirr itwiy, haohaosh davdavc det feil jinz hudiech gumc guoz dovmc.

Taiuush hudiech zhensgqixc, fansduo, iuzren zan bu jyes kou . taiuush hudiech jiag tiixia .

台湾蝴蝶甲天下

我国的台湾省,地处亚热带,一年四季花木茂密,绿草如茵,适宜于蝴蝶的繁殖和生长

台湾蝴蝶有400多种,有不少蝴蝶称得上是世界上少有的珍品,像“大红纹凤蝶”、“红边小灰蝶”、“宽尾凤蝶”、“蛇头蝶”、“皇蛾阴阳蝶”、“兰屿黄裙凤蝶”等等。拿“兰屿黄裙凤蝶”来说,它产于台湾的兰屿岛,是凤蝶中最美丽的一种。它的后翅有大型金黄色花纹,由于鳞片的特殊构造,逆光看去,会发出灿烂夺目的珍珠般的光辉,在全世界的蝴蝶中是独一无二的。再如“皇蛾阴阳蝶”,它双翅的形状、色彩,不像普通的蝴蝶一样对称,大小也不一。据说,这种蝴蝶在一千万只中才能发现一只。至于“蛇头蝶”,它翅膀的上端长着像蛇头一样的图案,两翅张开,足有洗脸盆那么大,是世界上最大的蝴蝶。

每年的3月到8月,是蝴蝶繁殖生长的黄金季节。仅高雄县的“黄蝶幽谷”一处,一年能生长出200万只五彩缤纷的蝴蝶。它们成群结队在树木花丛间、山石溪水畔翩翩起舞,犹如片片彩霞在空中飘动。游人来到这里,仿佛进入了神秘的仙境,顿时感到目不睱接,心旷神怡。

台湾蝴蝶的活动区域,主要在南头县的埔里、雾社及阿里山的山林地带。此外,在屏东县和高雄县还发现了10处蝴蝶谷。这些蝴蝶谷温暖如春,流水潺潺,古木参天,野草翠绿,鸟语花香,环境十分清幽。每年一入冬,成千上万只五光十色的蝴蝶,就像候鸟迁徙一样,浩浩荡荡地飞进蝴蝶谷过冬。

    台湾蝴蝶珍奇、繁多,游人赞不绝口。台湾蝴蝶甲天下。

 

18

Cainev lai z qinlfenl

Qinlfenl chuz cainev, qinlfenl chuz chevguom, gu jin zhov ue doufc bu lirpwue.

Lizs Shirzzhensg shi xiyzs yztl zhov ue d iocwumc xye jiahk, beip izkwioc jietd zun ui iocshevll. Ta baz shan shesh shui, xivr chevkl uu lif, lirz jinll jiilxiixc, chavdg biiz baisc cao, ranhou iufc ouk xin lish xyemc 27 nii, biis chev le jiztxzaicl zhao it qiisc basc jiusc baisc zhovhm lai z zhicmwumc, dovlwumc he kuystwumc d iocwumc, iu 100 duo uu zimc d jyxc zhuc ben cao gavs mumb. Zhe shumc shi zuguo izkwioc chuur shit d jivsdiil zhuczuo, ta beip shitjietd shav xyztduo guojiahk fanzmwiztx chev duo zhovhm unzimc chuzbanp, inwui tadc chudg le zait izkwioc shav iu jyxc da cankao jiabkzhir ue, zait shevumc xye shav iefc iu hen da d cankao jiabkzhir.

Jydg shit unrdmiv d kexyejiahk Aiinsitan he famivggjiahk Aidishev, doufc bu shi shensltovr. Aiinsitan xio shirzwhour biv bu covrdmivgg, duzt zhovxye shirz chevjibk iefc bu taill hao, ta kao daxye shirz kao le liysc c cai beip ludgqydg. Danr ta haomf bu qiqtneisp, jiitchisb kedku govdgduzt. Houlai ta zait Ruishi zhaodg dao it fenlg govmczuo, baitii shavban, uurzshav tiosb devh iemc duzt, uuzxqiy pandsdevdg kexye gaofevsf. Hua le zhevzhevl 7 nii d iemcwuurz he jiapri, ta zhovswyf jiizzli le xiyduilunzt d lisglunzt jchust, chevui huocder Nuobeier jiyl d uilda umclisg xye jiahk. Aidishev zhi duzt guoz 3 ger ye d shumc, danr ta lidgkai xyexiom hou nullil zxye, i ubi uuzxqiy d illlil kedku zuuiistl. Uile xyndgzhaodg kwi zuol diitsdevh devhsis d caimlioml, ta tovz xiohk daz danrz det govmczuo, zhailudg le 4 uu iezx zibklioml, shiztxwiimp guoz shu qiisc zhovhm caimlioml, zuihou cai shir diitsdevh fachuz ioggwiimb d guymavc. Aidishev it shev d famivgg, iu jiztxzaicl d jiu iu 1328 zhovhm, zhe shi duome jivxren d chevjiu ak!

Ren d cainev bu shi tiishev d, renmenr suo chevhmsovzx d tiicai renwumc d caizhixx, shi baisc fen zh it d livxganx, jia shav baisc fen zh jiushisc jiusc d hanshshui huusb lai d, cainev lai z qinlfenl !

才能来自勤奋

勤奋出才能,勤奋出成果,古今中外都不例外。

李时珍是享誉中外的药物学家,被医药界尊为药圣。他跋山涉水,行程万里,历尽艰险,尝遍百草,然后又呕心沥血27年,编成了记载着一千八九百种来自植物、动物和矿物的药物,有100多万字的巨著《本草纲目》。这书是祖国医药传世的经典著作,它被世界上许多国家翻译成多种文字出版,因为它除了在医药上有巨大参考价值外,在生物学上也有很大的参考价值。

举世闻名的科学家爱因斯坦和发明家爱迪生,都不是神童。爱因斯坦小时候并不聪明,读中学时成绩也不太好,他考大学时考了两次才被录取。但他毫不气馁,坚持刻苦攻读。后来他在瑞士找到一份工作,白天上班,晚上挑灯夜读,顽强攀登科学高峰。化了整整7年的夜晚和假日,他终于建立了相对论的理论基础,成为获得诺贝尔奖的伟大物理学家。爱迪生只读过3个月的书,但他离开学校后努力自学,以无比顽强的毅力刻苦钻研。为了寻找可以做电灯灯丝的材料,他通宵达旦地工作,摘录了4万页资料,试验过数千种材料,最后才使电灯发出耀眼的光芒。爱迪生一生的发明,有记载的就有1328种,这是多么惊人的成就啊!

   人的才能不是天生的,人们所称颂的天才人物的才智,是百分之一的灵感,加上百分之九十九的汗水换来的,才能来自勤奋!

 

19

Jishguy

Jishguy shi it zhovhm renzaol guy, shi zui liygg d guy. Taillwiyrz, diitsdevh fa d guy shi xiyl sisc mii basc favf zhaohsheg d, jishguy qyet nev shiwnzhovs jilzhov xiyl it ger favfxiyl fasheg. Zui liygg d jishguy bi taillwiyrz guy haiz io liygg it baisc ip beisc ishav.

Jishguy shi zui kue d daod. Ruguom yv tshub touzjivj basb jishguy jilzhov dao zui xio it dii, nev shir unhdu daz dao shav baisc uu du. Yv tadc lai qiedged, zuu kovk, bi renrher gavj zhid d daod doufc kue.

Jishguy shi zui zhun d chimc. Renmenr lidwyv jishguy zhidzuo d ceshjyzwirl, kwi zait liysc mio duo zhovj nei, jivllqyest det ceshliyl chuz ditqiusg y yeliygg zh jiimh d jyzlidg.

Jishguy haiz kwi yv yf jynshis, shitjietd shav iu xie guojiahk ifcjivs famivgg le govlxioll qiyda d jishguypaoh. Jishguypaoh nev zhunqyest xynzsuz det jiy dill favf d feiljim he daodgdangc jidlluodg, baorwuirr guotu d anqyy.

Uo guo ifcjivs zhid chev le jishguy shoushux daod, yv jishguy daod gei bivbren kaidaod, iufc kue iufc hao, daodkou zhunqyest, daodfevs xio, bivbren chuzxyemc shao, shavrkou ybxhel kue. jishguy ivyv yf izkliob, gei ushu bivbren daijb lai le jiirkav d fuslwinrd

Jishguy zuoui it zhovhm xinxcxivl d renzaol guyyyf, chudg le yv yf kewiistl, jynshis, izkxyeue, haiz ivyv zait tovzxynzt, jiodgwyzl, xyychuur dev xyztduo favfmii.

激光

激光是一种人造光,是最亮的光。太阳、电灯发的光是向四面八方照射的,激光却能始终集中向一个方向发射。最亮的激光比太阳光还要亮一百亿倍以上。

激光是最快的刀。如果用特殊透镜把激光集中到最小的一点,能使温度达到上百万度。用它来切割、钻孔,比任何钢制的刀都快。

激光是最准的尺。人们利用激光制作的测距仪,可以在两秒多钟内,精确地测量出地球与月亮之间的距离。

激光还可以用于军事。世界上有些国家已经发明了功效强大的激光炮。激光炮能准确迅速地将敌方的飞机和导弹击落,保卫国土的安全。

我国已经制成了激光手术刀,用激光刀给病人开刀,又快又好,刀口准确,刀缝小,病人出血少,伤口愈合快。激光应用于医疗,给无数病人带来了健康的福音。

激光作为一种新兴的人造光源,除了用于科研、军事、医学外,还应用在通讯、教育、宣传等许多方面。

 

20

Luhkshan ynwuts

Gu uyr jin lai, renmenr tisb dao Luhkshan, chavchav basb tadc he ynwuts lii zait itqiz.  Sushicl d miv jyzt “bu shiztl Luhkshan zhen miimumb” gev shir iuzren dui Luhkshan ynwuts chanshev le shenslmihm ganx.

Qivsh dai it uif xyezher, uile tanqiu Luhkshan ynwuts d aomihm, cev zait Luhkshan da tiichish zhevzhevl guumbkan ynhaish 100 tii. Ta dui  “it q qiisc baisc lif, it gaimz qiisc baisc fevsf ” d Luhkshan ynwuts  “ai ru xivxmivr”,  zchevhm  “yn chib”,  henx bu der  “cansp yn”, “miimb yn”,  k jii Luhkshan ynwuts shi duome liv ren xin zuizk.

Dipqyest, Luhkshan ynwuts, shunmbxix uu bii, qyxwuikk uqyv. Iuzker chevdg che devdg shan, gavgav zait Jiuscjiysh kan dao d shan jiimh yn, zhuucl iimb jiimh bii chev migcmansh chuy ue d novsh uts. Uts lai shirz fev q lavsh yvshl; uts qyz shirz, piopiofg iuiurx. Uts novsh shirz xiyr uijbmujb zhez zhur le uu banf xiuhm se; uts xihm shirz, xiyr qivcl shas gei shan chuumc pisb shav le it cevhk piofgwiz d ueizf.

Luhkshan uts, dui shan zhenjl Guwndlivsf tbie iu ganxqivx, it nii 365 tii, iu 197 tii y ta chao xiff xiy chu. Luhkshan uts shirzwerlc ranranl shevl q, shir ren zhovs r bu jii Luhkshan zhen miimumb; shirzwerlc utsqiqt tuutuu xiy xiirr, fush iuz davcwiysh. Guwndlivsf it bansc inx jinz xiirjivt, it bansc liu zait renjiimh.

Luhkshan ynwuts zhov zui zhuylguumb d io suux ynhaish. Luhkshan ynhaish it nii sisc jizs doufc k kanjii, iullqi shi chun qiuh liysc jizs zui meixc. Mei dav ymc guoz tii qivrz, zhanz zait “da tiichish” dev chu fufkanmb, zhi jii uu qivzx bai yn zhuucl iimb jiimh huish chev it piip uyshwiysh da haish. Ynhaish mavmavsh, btaosh q fuq, qiv fevsf xiuhm livsf chuzmosh zait ynhaish zh shav, bii chev le ynhaish shav d xio daosf. Tbie shi taillwiyrz zhaohwiogg xia d ynhaish, gev shi xyyslixc dovlren. Ymc hou d xiffwiyrz rutov it lun huoqiusgranhshaoh zait ynxyss fanzm feil d inj taosh xyets lavsh zh shav, jiy ynxyss ransh shav bansglanp d secais. Uixcfev chuifusb, ynxyss haoxiyr xiirny shou zhov d caisliis; iufc ru uu duom furovc, jivdgxiy kaifav.

Zhe shenslqixc d Luhkshan ynwuts shi nakwer lai d ne ? yyllai Luhkshan fevsfluusf linmli, xiasfgumc zovsswhev, goum chev le ynwuts zishshev d tiiran tiojiilg. Erlc jiysh hush huusgrao d ditlisg uifzhidg, iufc ui Luhkshan tisbgovr le shev chev ynwuts d chovzuz shuiqish.

庐山云雾

古往今来,人们提到庐山,常常把它和云雾连在一起。苏轼的名句“不识庐山真面目”,更使游客对庐山云雾产生了神秘感。

清代一位学者,为了探求庐山云雾的奥秘,曾在庐山大天池整整观看云海100天。他对“一起千百里,一盖千百峰”的庐山云雾“爱如性命”,自称“云痴”,恨不得“餐云”、“眠云”,可见庐山云雾是多么令人心醉。

的确,庐山云雾,瞬息万变,趣味无穷。游客乘车登山,刚刚在九江看到的山间云,转眼间变成弥漫窗外的浓雾。雾来时,风起浪涌;雾去时,飘飘悠悠。雾浓时,像帷幕遮住了万般秀色;雾稀时,像轻纱给山川披上了一层飘逸的外衣。

庐山雾,对山镇牯岭特别有感情,一年365天,有197天与他朝夕相处。庐山雾时而冉冉升起,使人终日不见庐山真面目;时而雾气团团相衔,浮游荡漾。牯岭一半隐进仙境,一半留在人间。

庐山云雾中最壮观的要算云海。庐山云海一年四季都可看见,尤其是春秋两季最美。每当雨过天晴,站在“大天池”等处俯瞰,只见万顷白云转眼间汇成一片汪洋大海。云海茫茫,波涛起伏,青峰秀岭出没在云海之上,变成了云海上的小岛。特别是太阳照耀下的云海,更是绚丽动人。雨后的夕阳如同一轮火球,燃烧在云絮翻飞的银涛雪浪之上,将云絮染上斑斓的色彩。微风吹拂,云絮好像仙女手中的彩练;又如万朵芙蓉,竞相开放。

这神奇的庐山云雾是哪儿来的呢?原来庐山峰峦林立,峡谷纵横,构成了云雾滋生的天然条件。而江湖环绕的地理位置,又为庐山提供了生成云雾的充足水汽

 

21

Zhanxs Tiiiur

Zhanxs Tiiiur shi uo guo jiehchuz d aiguo govmcchevkl shixk. Cov Beijiv dao Zhavjiahkkou zhe it duulg tielu, zui zao shi zait ta d zhuchisb xia xiuzhuzhm chevgovl d. zhe shi di it tio uulqyy iujc uo guo d govmcchevkl jisbshux renwyyr sheztjizt shifgovmc d tielu ganxiis.

Cov Beijiv dao Zhavjiahkkou d tielu chavxc 200 govxclif, shi liijiesb Hualbei he Xifbei d jiotovz iodaozz. Davshirz, Qivsh chao zhevllfuhk gav tisbchuz xiuzhuzhm d jizthuad, itxie dijbguo zhuwil guojiahk jiu chuzlai zutnaosb, tamenr doufc io zhevdduods zhe tio tielu d xiuzhuzhm qyym xiyx jinz it buz kovsbzhid uo guo d bei bumc. Dijbguo zhuwil zher shuidc iefc bu ken rav shuidc, ci shis zhevdzhisb le haojiuf der bu dao jiedjye. Tamenr zuihou tisbchuz it ger tiojiilg: Qivsh chao zhevllfuhk ruguom yv ben guo d govmcchevkl shixk lai xiuzhuzhm tielu, tamenr jiu bu zai guozwunk. Tamenr iwui zhewiy it ioxiesb, tielu jiu meish falzi dovlgovmc, zuihou haiz der qiuzhul yf tamenr. Dijbguo zhuwil zher uulqyy xiyx cuo le, Zhovguo na shirzwhour ifcjivs iu le zjidc d govmcchevkl shixk, Zhanxs Tiiiur jiu shi tamenr zhovjiimh d it ger.

1905 nii, Qivsh zhevllfuhk renrmivr Zhanxs Tiiiur ui zovl govmcchevkl shixk, xiuzhuzhm cov Beijiv dao Zhavjiahkkou d tielu. Xiolxix it chuur chuzlai, qyy guo doufc hovcldovl le, dajiahk shuo zhe it hui zandcmenr k zhevd le it kou qiqt. Dijbguo zhuwil zher qyet renztwui zhe shi it ger xiodghuazt. Iu it jiahk ueguo baozhiss qivclmiec det shuo: “nev zait Nankou i bei xiuzhuzhm tielu d Zhovguo govmcchevkl shixk haiz meishwiu chuzshit ne.” Yyllai cov Nankou uyr bei guoz Jyhkwyvhkguu dao Bascdazlivsf, it lu doufc shi gao shan shen jiishk, xyyx iasf qiosf bit. Zait nalif xiuzhuzhm tielu, tamenr renztwui ueguo d govmcchevkl shixk doufc bu ganl qivclwirz chavdgshiztx, zhiffwyf zhovguoren, shi ulunzt ruher uulchev bu lio zhewiy d govmcchevkl d

Zhanxs Tiiiur bu pax kunnanxc, iefc bu pax chaoztxiodg, illran jiesbshoul le renrwul, kaishiwn kanlcesh xiislu. Naklif io kaishan, naklif io jiam qiomc, naklif io basb doutpo chanj piv, naklif io basb uugcdu gai xio, doufc io jivsguoz kanlcesh, jinzxivr zhoumixc jiztsuux. Zhanxs Tiiiur jivschav miillill govmczuo renwyyr shuo: “uomenr govmczuo shoumbxiif io jivllmixc, bunev iu it dii mamphuql. ‘dagaim’, ‘chazgbuduo’, zhe leizx shuofal bu ivgaizt chuz z govmcchevkl renwyyr zh kou.” Ta qinzil daijb zhao xyeshev he govmcren, kavsb zhao biomganmc, beizl zhao jivswuiss irl, zait qiosfbit shav divl dii, goum tup. Saitwue chavchav kuyq fev nux haok, huy sha man tii, it bu xioxin jiu iu zhuit rul shen gumc d uidxiixc. Zhanxs Tiiiur buguuzh tiojiilg zenwiy exliel shiwnzhovs jiitchisb zait ietwue govmczuo. Baitii, ta pands shan yezz livsf, kanlcesh xiislu; uurzshav ta jiu zait devh xia huistup, jiztsuux. Uile xyndgzhaodg it tio hshiz d xiislu, ta haiz chavchav qivztjiodg davdit d novmin. Yz dao kunnanxc ta zovl shi xiyx: zhe shi zhovguoren zjidc xiuzhuzhm d di it tio tielu, itdil io basb ta xiu hao. Fouzed budanr naxie ueguoren io jiztkxiodg uomenr, erlcqie huir shir Zhovguo govmcchevkl shixk shdiosb xinrxin.

Tielu io jivsguoz hen duo gao shan, buderbu kaizaoj suitdaozz, qizhov shu Jyhkwyvhkguu he Bascdazlivsf liysc ger suitdaozz d govmcchevkl zui jiiljyxc. Jyhkwyvhkguu shan shil gao, iisf cevhk houxc, Zhanxs Tiiiur jyedivl cailwyv cov liysc duu tovshirz xiyl zhovjiimh zaojjinz d banlfal. Shandivzx d qyyshshui uyr xia shendg, suitdaozz lif man shi nitjiyshl. Govmcdit shav meishwiu chousbshuijim, Zhanxs Tiiiur jiu daijbtou tiosb zhao shuitovmc qyz paishui. Ta chavchav genz govmcren menr tov chi tov zhur, bu lidgkai govmcdit. Bascdazlivsf suitdaozz chavxc 1100 duo mi, iu Jyhkwyvhkguu suitdaozz d 3 beisc chavxc. Ta genz lao govmcren itqiz shavkliyl, jyedivl cailwyv zhov bumc zaoj jivmc fal. Cov shandivzx uyr xia dasb liysc kou zhixcjivmc, zai fenbie xiyl liysc tou kaizaoj. Zhewiy it lai, 6 ger govmczuomii kwi tovshirz shifgovmc basb govmcqirz suosduuxc it bansc.

Tielu jivsguoz Qiv lov qiomc futjinf, podu tbie da. Huoche zenme cainev pa shav zhewiy d doutpo ne ? Zhanxs Tiiiur shun zhao shanshil, sheztjizt it zhovhm zimcxiv xiislu. Bei shav d lieche dao le Nankou jiu yv liysc ger huochetou, it ger zait qii biif la, it ger zait hou biif tui. Guoz Qiv lov qiomc, lieche xiyl dovbei qiijinz, guoz le zimcxiv xiislu d chasfdaozz kou jiu daor guoz lai, yylxiif tui d huochetou la, yylxiif la d huochetou tui, shir lieche zhesb xiyl xifbei qiijinz, zhewiy it lai, huoche shav shan jiu rovkwirz der duo le.

Zhe tio tielu bu man 4 nii jiu qyy xiis jynlgovmc le, bi yyllai d jizthuad tisbzao liysc nii, gei le mioxcshimb Zhovguo d dijbguo zhuwil zher it ger iu lil d huijidl. Jintii uomenr chevdg huoche qyz Bascdazlivsf, guoz Qiv lov qiomc chezhanz, kwi kandao it zuohk tovjxiyr, ta jiu shi Zhanxs Tiiiur. Xyztduo dao Zhovguo lai iuzlanmb d uebin, kandao Zhanxs Tiiiur liu xia d uilda govmcchevkl, iefc he uomenr itwiy zantank buwifc.

詹天佑

詹天佑是我国杰出的爱国工程师。从北京到张家口这一段铁路,最早是在他的主持下修筑成功的。这是第一条完全由我国的工程技术人员设计施工的铁路干线。

从北京到张家口的铁路长200公里,是连接华北和西北的交通要道。当时,清朝政府刚提出修筑的计划,一些帝国主义国家就出来阻挠,他们都要争夺这条铁路的修筑权,想进一步控制我国的北部。帝国主义者谁也不肯让谁,此事争执了好久得不到解决。他们最后提出一个条件:清朝政府如果用本国的工程师来修筑铁路,他们就不再过问。他们以为这样一要挟,铁路就没法子动工,最后还得求助于他们。帝国主义者完全想错了,中国那时候已经有了自己的工程师,詹天佑就是他们中间的一个。

1905年,清政府任命詹天佑为总工程师,修筑从北京到张家口的铁路。消息一传出来,全国都轰动了,大家说这一回咱们可争了一口气。帝国主义者却认为这是个笑话。有一家外国报纸轻蔑地说:“能在南口以北修筑铁路的中国工程师还没有出世呢。”原来从南口往北过居庸关到八达岭,一路都是高山深涧,悬崖峭壁。在那里修筑铁路,他们认为外国的工程师都不敢轻易尝试,至于中国人,是无论如何完成不了这样的工程的。

詹天佑不怕困难,也不怕嘲笑,毅然接受了任务,开始勘测线路。哪里要开山,哪里要架桥,哪里要把陡坡铲平,哪里要把弯度改小,都要经过勘测,进行周密计算。詹天佑经常勉励工作人员说:“我们工作首先要精密,不能有一点儿马虎。‘大概’,‘差不多’,这类说法不应该出自工程人员之口。”他亲自带着学生和工人,扛着标杆,背着经纬仪,在峭壁上定点、构图。塞外常常是狂风怒号,黄沙满天,一不小心就有坠入深谷的危险。詹天佑不管条件怎样恶劣,始终坚持在野外工作。白天,他攀山越岭,勘测线路;晚上,他就在灯下绘图,计算。为了寻找一条合适的线路,他还常常请教当地的农民。遇到困难,他总是想:这是中国人自己修筑的第一条铁路,一定要把它修好。否则,不但那些外国人要讥笑我们,而且会使中国工程师失掉信心。

铁路要经过很多高山,不得不开凿隧道,其中数居庸关和八达岭两个隧道的工程最艰巨。居庸关山势高,岩层厚,詹天佑决定采用从两端同时向中间凿进的办法。山顶的泉水往下渗,隧道里满是泥浆。工地上没有抽水机,詹天佑就带头挑着水桶去排水。他常常跟工人们同吃同住,不离开工地。八达岭隧道长1100多米,有居庸关隧道的3倍长。他跟老工人一起商量,决定采用中部凿井法。从山顶往下打两口直井,再分别向两头开凿。这样一来,6个工作面可以同时施工,把工期缩短一半。

铁路经过青龙桥附近,坡度特别大。火车怎么才能爬上这样的陡坡呢?詹天佑顺着山势,设计一种“人”字形线路。北上的列车到了南口就用两个火车头,一个在前边拉,一个在后边推。过青龙桥,列车向东北前进,过了“人”字形线路的岔道口就倒过来,原先推的火车头拉,原先拉的火车头推,使列车折向西北前进,这样一来,火车上山就容易得多了。

    这条铁路不满4年就全线竣工了,比原来的计划提早两年,给了藐视中国的帝国主义者一个有力的回击。今天,我们乘火车去八达岭,过青龙桥车站,可以看到一座铜像,他就是詹天佑。许多到中国来游览的外宾,看到詹天佑留下的伟大工程,也和我们一样赞叹不已。

 

22

Ynllshist

Zait Jiyshsu shevt Chavzhout shimc renmin govxcwyyk lif, iu it zuohk xikwingc zhov ue iuzker d xio tivk——luodg xivrz tivk. Tivk pav iu it kuet itd huf xyndg chav d shisttou. Zhe kuet shisttou qyymctou banf daxio, yyxc xiv, iu it tou shaohm jiixc. Tadc zhibkdit jiitwivst, huit bai xiy jiimh, shist mii bus man goush henb, iu guimblyrr det chevk xief xiis zhuyp fenbus. Iuzren menr chavchav uikl zait tadc d zhouuikl, jinjinsh iu uikk det tanztlunzt zhao------zhe kuet maop bu jivxren d shisttou, uishenme huir ingcqiz renmenr name da d xivlqyx ? inwui tadc bu shi itbanf d shisttou, tadc shi ynllshist, shi ypzhouhk sovz gei uomenr d lislwumc.

Shisqivx der cov jiusc baisc duo nii qii shuo q. 1094 nii qiuhtii d it ger bavrwuurz, murzse lovzhzhaos zhao gu ynzwhesh pantd d Chavzhout chevt. Zhe shirz, chevt nei ue jyhkmin tuqran tiv dao tiikov zhov chuur lai it shevrd jyxc xiyk, rutov it shevrd leits mivk. Taisb tou it kan, dov nan d tiijitt iu it kelg xiyr yeliygg itwiy da d xivxivrz, fachuz duodsmumb d huoguy. Ithuirwer zhe xivxivrz ihm dao xif nan, zhamb iimb d govmcfu iufc tiv dao it shevrd jyxc xiyk. Zhe kelg ranhshaoh zhao d liushxivrz huad zhao it daozz shanmhliygg d xiis, cov tiishav zhuitluodg xialai, luodg dao le Chavzhout futjinf Ihkxivl xiimc it ger xivn xyzt d renjiahk d yytzi lif. Liked huoguy chovf tii, xivxivrz zhuitluodg shirz jiish q d huoiih, basb xyzt jiahk libazh doufc shaohhuidg le . yyz jinf jip shisc lif d ren doufc jyll dao xyzt jiahk, uikl zhao beip xiax der mumb devmb kou daixx d xyzt jiahk daxio unk chavxc unk duuxc. Dajiahk kan zhao xivxivrz luoxia d ditfavf, iu it ger xiitt der hen shen, xiyr beimzi kou daxio d dovk. Uyr dovk lif kan, lifmii haiz iu uiuixc d liyggguy. Bu ithuirwer, liyggguy manmanx det anrz xia qyz le, danr haiz iu it guzl reqiqt. Guoz le itxie shirzwhour, iu xie dadanzl d ren basb dovk uasb kai. Uasb le it mi duo shen, zhaodg dao it kuet yyxc shisttou. Yyxc shist xiyr qyymctou itwiy daxio, it tou shaohm jiixc, iizxse he zhovlliyl doufc genz shevtie kuet chazgbuduo. Houlai guumcfuhk zhixdaozz le paish ren basb tiishav luodg xia lai d na kuet yyxc shist qydg zouz, davzuol baobkbeibk shoudgcav zait Zhenjljiysh Jinj shan sit lif.

Zhe kuet yyxc shist shi shenme ne ? yyllai zhe bu suz zh ker shi mavmavsh ypzhouhk zhov aozwiuz zhao d it kelg liushxivrz. Zait kaof jinf ditqiusg shirz, tadc shoul dao ditqiusg jyxcda ingclil d xikwingc,  jiu i mei mio jip shisc govxclif d suzdu chuymh rul daqiqt cevhk. Dav tadc tov daqiqt fashev moca shirz, jiu hen kue ranhshaoh, faguy, qishhua, bivqie fachuz jyxc xiyk. Zhe kelg liushxivrz gerzi jiofc da, meishwiu zait moca ranhshaoh shirz shaoh jinll, shevd xia le zhe kuet yyxc shist. Zhe kuet zhuitluodg zait Chavzhout d ynllshist shi tie ynllshist, hank tie liyl zait 80 ishav. Ynllshist jyiu hen gao d kexye iistljiux jiabkzhir. Tadcmenr shi renleizx zait ditqiusg shav kwi zhixcjiesb chugmodg d, bivqie nev zait shibkwiimp shihk jinzxivr huaiimp fenxim d ditqiusg ue tiitig. Tovzguoz dui ynllshist tig nei favshegxivx umczhibk d fenxim ceshdivl, uomenr kwi tuisuux chuz ynllshist d niilivcs, tuicesh ynllshist xivchev hou d jivslirz. Bu suz zh ker——ynllshist, zhen shi zjidc sovz shav men lai d “tiiran shill shumc” ak !

陨石

在江苏省常州市人民公园里,有一座吸引中外游客的小亭——落星亭。亭旁有一块异乎寻常的石头。这块石头拳头般大小,圆形,有一头稍尖。它质地坚硬,灰白相间,石面布满沟痕,有规律地呈斜线状分布。游人们常常围在它的周围,津津有味地谈论着------这块貌不惊人的石头,为什么会引起人们那么大的兴趣?因为它不是一般的石头,它是陨石,是宇宙送给我们的礼物。

事情得从九百多年前说起。1094年秋天的一个傍晚,暮色笼罩着古运河畔的常州城。这时,城内外居民突然听到天空中传来一声巨响,如同一声雷鸣。抬头一看,东南的天际有一颗像月亮一样大的星星,发出夺目的火光。一会儿,这星星移到西南,眨眼的工夫又听到一声巨响。这颗燃烧着的流星划着一道闪亮的线,从天上坠落下来,落到了常州附近宜兴县一个姓许的人家的院子里。立刻火光冲天,星星坠落时溅起的火焰,把许家篱笆都烧毁了。远近几十里的人都聚到许家,围着被吓得目瞪口呆的许家大小问长问短。大家看着星星落下的地方,有一个陷得很深,像杯子口大小的洞。往洞里看,里面还有微微的亮光。不一会儿,亮光慢慢地暗下去了,但还有一股热气。过了一些时候,有些大胆的人把洞挖开。挖了一米多深,找到一块圆石头。圆石像拳头一样大小,一头稍尖,颜色和重量都跟生铁块差不多。后来,官府知道了,派人把天上落下来的那块圆石取走,当做宝贝收藏在镇江金山寺里。

    这块圆石是什么呢?原来这不速之客是茫茫宇宙中遨游着的一颗流星。在靠近地球时,它受到地球巨大引力的吸引,就以每秒几十公里的速度闯入大气层。当它同大气发生摩擦时,就很快燃烧,发光,汽化,并且发出巨响。这颗流星个子较大,没有在摩擦燃烧时烧尽,剩下了这块圆石。这块坠落在常州的陨石是铁陨石,含铁量在80%以上。陨石具有很高的科学研究价值。它们是人类在地球上可以直接触摸的,并且能在实验室进行化验分析的地球外天体。通过对陨石体内放射性物质的分析测定,我们可以推算出陨石的年龄,推测陨石形成后的经历。不速之客——陨石,真是自己送上门来的“天然史书”啊!

 

 23

Uo ai lys iec

Peviumc, zait da zran zhov, ni zui xhuu shenme ? shi lan tii shav d lylyss bai yn ? shi cavccuizm d zuozuohk shanfevsf ? shi xiyhm uikk sisc ish d qixc huac itd cao ? haiz shi bist b davcwiyshl d hush shui------zhiffwyf uo, uo qyet io xiyl lys iec xiidg shav it piip chibqivx.

Uo ai lys iec, inwui lys iec zhov d ieclyssus nev y taillwiyrz guy jieswhel qlai, basb iyrzguy bii chev huaxyenev, basb ersc iyqt hua tanst he shui iji kuystwumc zhibk bii chev hank iu tavml, danchbai zhibk, zhifavzl y uisshevsus d iujimwumc, chevui zhicmwumc bensheng d zuschev bumcfen, zhixcjiesb huolc jiimhjiesb det govrjisr renleizx he dovlwumc shevmivr d xytswio. jyl jiztsuux, it nii zhov qyy qiusg suoiu zhicmwumc d ieczi nev zhidzaol 4 qiisc ip dunlg iujimwumc. Tawn zovl shi qinqinl kenkenx, momoh u unrd det govmczuo zhao, shir shit shav uu umc chovman shevjim, shir huacwer kaifav, shir nioer huuchavk, shir renmenr av shoumb kuomh buz, qyz gev hao det shevhuosh------

Uo ai lys iec, inwui tawn shi shevtaix huusgjivt zui yvlganl d uiswhusb zher. Dav kuyqfev pusb lai, lys iec tivsb zhixc shengqyg, zutdavsb zhao signye d liushsha, bu rav tadc maitmosh liytiitd; dav baorzwymc dasb lai, lys iec jinjins yvsbbaosb zhur dadit, jiitqiy det renxshoul zhao baorzwymc d xidgjidl, bu rav uoshtu liushshidg, bu rav pivdit bii chev goushhet; dav jiompwiyrz uqivx det zhihkaoh zhao dadit shirz, lieqgouq tuk chuz shektou fachuuk, shuiniu zait nittavt lif dasbgun, lys iec qyet cov bu qyhkfull. Tawn basb zjidc tig nei d shuifen xiyl kovzhov daliyl zhevhfa, xikshoudg le reliyl, ui renmenr sovz lai qivshliysh. Iuyf shumlinm nev zhevhfa shuifen, xikshoudg reliyl, lys iec fenbus miijihm da d ditqyk, nev shir jiyll ymc cshu he jiyll ymc liyl xiirzzhuc det zevtjia.

Uo ai lys iec, haiz inwui tawn ui renleizx d shevcun zuo chuz le baobkguibk d govbkxiidg. Dovlwumc hukxik xytswio iyqtqiqt, ranhlioml ranhshaoh io buzfchov iyqtqiqt, uixcshevumc fanszhizs lidg bu kai iyqtqiqt, mei ger r chuz r luodg, shitjietd shav io xiolhaom duoshao iyqtqiqt ak ! erlc kovqiqt lif iyqtqiqt d hankliyl zhiwiu 20 duo it dii, chavxc ci i uyr, iyqtqiqt shifou huir kumjiell ? ni uxyts dansbwiux, inwui iu lys iec zhe uif zhidzaol iyqtqiqt d zhuujiahk zait it ked bu tivr det govmczuo zhao ne !  it tii zh nei, 1 govxcqivzx d shumlinm jiu k fav chuz 700 duo kel d iyqtqiqt; chevtshimc zhov mei 50 pivfavf mi d lyswhua qyk jiu k govrjisr it ger ren hukxik he shevhuosh d qyy bumc iyqtqiqt !

Davjin shitjietd shav huusgjivt ushransh, iullqi shi zaokwinrd, huitchent, iushwii, zhev sui zhao shevchan guimbmom d kuoda, uigbxiezl zhao renmenr d shevcun. Jyl izkxyejiahk shuo, qyy shitjietd da chevtshimc d shensljivs guumc nev zheb huuxzher duo shi zaokwinrd suo zhip, haiz iu chev qiisc shav uu d xiiftiixivx jitdxiv, iefc shi huusgjivt ushransh suo zhip ! danrshi uomenr d lys iec qyet iu zhao shenslqixc d benlivzx lai zhidfull xyztduo ushransh: 1 govxcqivzx shumlinm k xikfut, zutzhishb 30 dunlg fenmlchent; 10 mi houxc d shum qiyt k shir zaokwinrd jiidgshao it bansc ishav.

       Ak, peviumc, ai tawn bak, ai zhe zaolfusl yf renleizx d lys iec, yyx lys iec puhk man zuguo dadit !

 

我爱绿叶

朋友,在大自然中,你最喜欢什么?是蓝天上的缕缕白云?是苍翠的座座山峰?是香味四溢的奇花异草?还是碧波荡漾的湖水------至于我,我却要向绿叶献上一片痴情。

我爱绿叶,因为绿叶中的叶绿素能与太阳光结合起来,把阳光变成化学能,把二氧化碳和水以及矿物质变成含有糖、蛋白质、脂肪与维生素的有机物,成为植物本身的组成部分,直接或间接地供给人类和动物生命的需要。据计算,一年中全球所有植物的叶子能制造4千亿吨有机物。她总是勤勤恳恳、默默无闻地工作着,使世上万物充满生机,使花儿开放,使鸟儿欢唱,使人们昂首阔步,去更好地生活-----

我爱绿叶,因为她是生态环境最勇敢的维护者。当狂风扑来,绿叶挺直身躯,阻挡着肆虐的流沙,不让它埋没良田;当暴雨打来,绿叶紧紧拥抱住大地,坚强地忍受着暴雨的袭击,不让沃土流失,不让平地变成沟壑;当骄阳无情地炙烤着大地时,猎狗吐出舌头发喘,水牛在泥塘里打滚,绿叶却从不屈服。她把自己体内的水分向空中大量蒸发,吸收了热量,为人们送来清凉。由于树林能蒸发水分,吸收热量,绿叶分布面积大的地区,能使降雨次数和降雨量显著地增加。

我爱绿叶,还因为她为人类的生存作出了宝贵的贡献。动物呼吸需要氧气,燃料燃烧要补充氧气,微生物繁殖离不开氧气,每个日出日落,世界上要消耗多少氧气啊!而空气里氧气的含量只有20%多一点,长此以往,氧气是否会枯竭?你无需担忧,因为有绿叶这位制造氧气的专家在一刻不停地工作着呢!一天之内,1公顷的树林就可放出700多克的氧气;城市中每50平方米的绿化区就可供给一个人呼吸和生活的全部氧气!

当今世界上环境污染,尤其是噪音、灰尘、油烟,正随着生产规模的扩大,威胁着人们的生存。据医学家说,全世界大城市的神经官能症患者多是噪音所致,还有成千上万人的先天性畸形,也是环境污染所致!但是我们的绿叶却有着神奇的本领来制服许多污染:1公顷树林可吸附、阻滞30吨粉尘;10米厚的树墙可使噪音减少一半以上。

    啊,朋友,爱她吧,爱这造福于人类的绿叶,愿绿叶铺满祖国大地!

 

24

Ixxiyx bu dao d zaihhai

Pavxiezb uikkdaozz xiizbmeixc, ivllwiysp fevxcfuxc, shi renmenr xwai d caicwiosp. Ni iefcxyzt xiyx bu dao, zhe xie canspzhuom shav d  “hev xivr jiyjyn” iefc huir  “naoshis”. 1980 nii, Xibanwia zhucmiv chan daohm qyk fashev le it c xiezb zaih. Bu jizt qi shu d pavxiezb, zait 26000 govxcqivzx daohmtiitd shav iocs daohm ganhm, kenk daohm gen, phue le da piip zhuyjiahm, zaol chev le zhovlda sunshidg. 1964 nii, zait Zhovdov iefc fashev guoz it c xiezb zaih, jip baisc uu zhi qiv xiezb budanr iocs sib zhuyjiahm, huidghue novtiitd, erlcqie chev qyn jies duir det qinrrul renmenr d zhurzhaihk, raoluu le renmenr d shevhuosh.

Xiezb zaih bu guy ueguo fashev, uo guo lirzshill shav iefc cev iu fashev. It qiisc duo nii qii, zait jintii d Zheshjiysh shevt Shaosxivl it daijb, jiu fashev guoz pavxiezb da chi shuidaohm d zaihhai. Tiitd lif daochu iu pavxiezb, shuidaohm beip iocs der jivllguy.

Chanchuch shi busbshisp haichovch d haoshou, baorhusb zhuyjiahm d uirrshirr. Jip shisc nii qii, Aodaliwia d kexyejiahk uile xiolmie ganxczhec tiitd lif d haichovch, tdit cov Moxige qiisc lif tiotiozz det ingc lai le it xie chanchuch, fav zait ganxczhec tiitd lif. Kshi meish xiyx dao, chanchuch dao le Aodaliwia, meishwiu tiidill uigbxiezl, jiu daliyl fanszhizs qlai. Jintii, chanchuch ifcjivs zait Aodaliwia chev zaih. Novtiitd lif, caocovmc zhov daochu doufc shi chanchuch, tadcmenr fenmish d duxczhish shir der niu iyzg dev jiahkchuq shoul dao duxcwhai, dui Aodaliwia d dovlwumc shitjietd zaol chev le uigbxiezl.

1983 nii 2 ye, zait Rben d Dadaosf ditqyk iefc fashev guoz chanchuch zaihhai. Jip baisc uu zhi chanchuch zait davdit d govxcwyyk, mamplu he zhurzhaihk qyk luu bevz luu tioz, tadcmenr fenmish d duxczhish dui ren he jiahkchuq zaol chev shavrhai. Uile pivxix zhe chavt chanchuch zaihhai, davdit zhevllfuhk zuszhis le liysc zhil xiolmie chanchuch d  “tzhovhm bumcduir”, feibk le hen duo renlil umclil, cai kovsbzhid le chanchuch d mancwiiz.

        Benlai dui renleizx iuimz d pavxiezb he chanchuch, uishenme huir chev zaih ne ? shevumc xye jiahk gaoksuzt uomenr, bulunzt shenme dovlwumc, tadcmenr zait zran jietd shevcun, doufc bixymf he zhouuikl d shevtaix huusgjivt baorchisb pivhevr. Dovlwumc zait shevhuosh zhov iu xyztduo zhidwyes insus, ru shispwumc, tiidill, jibbivb dev, zhe shir der dovlwumc d shuliyl jben shav baorchisb unxdivl. Itdanrz shqyz mou it zhovhm zhidwyes insus, dovlwumc d shuliyl jiu huir daliyl zevtjia, fanshlanshs chev zaih. Zait Xibanwia  “naoshis”  d pavxiezb, shi cov Meiguo ingcjinz d. renmenr zhi ingcjinz pavxiezb meishwiu ingcjinz tadcmenr d tiidill. Zait Xibanwia, xiezb d shispwersp fevxcfuxc, shir tadcmenr zait duuduuxc jip shisc nii shirzjiimh lif daliyl fanszhizs, niyzk chev xiezb zaih. Shevtaix shqyz pivhevr, qita dovlwumc iefc huir fanshlanshs chev zaih. Zait Meiguo he Aodaliwia d itxie caoyyl shav, haiz chuzxii guoz iettuqm daliy fanszhizs d tuqm zaih. Zhe xie ixxiyx bu dao d dovlwumc zaihhai gaoksuzt uomenr, uischisb shevtaix pivhevr shi duome zhovlwio.

意想不到的灾害

螃蟹味道鲜美,营养丰富,是人们喜爱的菜肴。你也许想不到,这些餐桌上的“横行将军”也会“闹事”。1980年,西班牙著名产稻区发生了一次蟹灾。不计其数的螃蟹,在26000公顷稻田上咬稻秆,啃稻根,破坏了大片庄稼,造成了重大损失。1964年,在中东也发生过一次蟹灾,几百万只青蟹不但咬死庄稼,毁坏农田,而且成群结队地侵入人们的住宅,扰乱了人们的生活。

蟹灾不光外国发生,我国历史上也曾有发生。一千多年前,在今天的浙江省绍兴一带,就发生过螃蟹大吃水稻的灾害。田里到处都有螃蟹,水稻被咬得精光。

蟾蜍是捕食害虫的好手,保护庄稼的卫士。几十年前,澳大利亚的科学家为了消灭甘蔗田里的害虫,特地从墨西哥千里迢迢地引来了一些蟾蜍,放在甘蔗田里。可是没想到,蟾蜍到了澳大利亚,没有天敌威胁,就大量繁殖起来。今天,蟾蜍已经在澳大利亚成灾。农田里,草丛中到处都是蟾蜍,它们分泌的毒汁使得牛羊等家畜受到毒害,对澳大利亚的动物世界造成了威胁。

19832月,在日本的大岛地区也发生过蟾蜍灾害。几百万只蟾蜍在当地的公园、马路和住宅区乱蹦乱跳,它们分泌的毒汁对人和家畜造成伤害。为了平息这场蟾蜍灾害,当地政府组织了两支消灭蟾蜍的“特种部队”,费了很多人力物力,才控制了蟾蜍的蔓延。

    本来对人类有益的螃蟹和蟾蜍,为什么会成灾呢?生物学家告诉我们,不论什么动物,它们在自然界生存,都必须和周围的生态环境保持平衡。动物在生活中有许多制约因素,如食物、天敌、疾病等,这使得动物的数量基本上保持稳定。一旦失去某一种制约因素,动物的数量就会大量增加,泛滥成灾。在西班牙“闹事”的螃蟹,是从美国引进的。人们只引进螃蟹,没有引进它们的天敌。在西班牙,蟹的食饵丰富,使它们在短短几十年时间里大量繁殖,酿成蟹灾。生态失去平衡,其他动物也会泛滥成灾。在美国和澳大利亚的一些草原上,还出现过野兔大量繁殖的兔灾。这些意想不到的动物灾害告诉我们,维持生态平衡是多么重要。

 

25

Zuguo, uo zhovswyf huilai le

Qiigb Xyesen shi uo guo jiehchuz d kexyejiahk. Ta zaonii liuxye Meiguo, i iuxcwitd d xyexidx chevjibk huocder le boshirr xyeuif, chev le havzckov govmcchevkl he kovqiqt dovllilxye zhuujiahk. Ta zait huojiizhd iistljiux favfmii qydgder le hen da jinzzhanl, beip Meiguo Ma shevt lisg govmc xyeyyt pinrd ui zhovssheng jiodgshousb. Zait Meiguo, jinjqiigb, ditwuif, mivyztl, ta doufc iu le.

Danrshi, dav it tiv dao Zhovhual renmin govheguo chevli d xiolxix, Qiigb Xyesen biir liked jyedivl hui guo govmczuo. Ta shuo: “Uo shi zhovguoren, uo kwi favqisb zhelif d itqied, danr bu nev favqisb zuguo. Uo ivgaizt zaori hui dao zuguo qyz, ui jiizzshezt xinxc Zhovguo govbkxiidg zjidc d qyybumc lilliyl.”

1950 nii 9 ye, Qiigb Xyesen cil qyz govmczuo, banl hao le hui guo shouxybk, mai hao le hui guo d feiljimpio, basb xivrlizs jio gei le Meiguo havzckov govxcsil. Ranwerlc jiu zait zhe shirz, ta jiesb dao Meiguo ihmmin jymc d tovzzhix: bu zhun hui guo! Ta zhihao tuiz diosb feiljimpio. Meiguo haishguu basb ta d xivrlizs dasbkai jiimchadg, ivst shuo lifmii cav zhao zhovlwio jimmixc, shuo Qiigb Xyesen shi jiimhdiezt. Qishibk ta d xivrlizs lifmii zhuy d zhi shi zhunbeir daijb hui guo d jiodgkeshumc he bimfjiztxben. Jip tii hou, Qiigb Xyesen tuqran beip busb, beip guu zait it ger haishdaosf d jydlliusuo lif, shoul dao u xiurzhif d zhesbmost. Mei tii uurzshav, kanshouhk renwyyr mei get 10 fen zhovj jiu lai kai it c devh, shir ta genben bu nev xiurxix. Bansc ger ye shirzjiimh, ta d tigzhovl jiu xiajiyll le jinf 15 govxcjinlg.

Meiguo davjymc dui Qiigb Xyesen d pozwhai, ingcqiz le Meiguo kexye jietd d govxcfenx. Bushao Meiguo peviumc chuzmii ivlljiudg Qiigb Xyesen. Tamenr muljyysb 15000 meiyy, basb Qiigb Xyesen cov jydlliusuo baorshixx chuzlai, danrshi, Meiguo liilbavt diochadgjymc rev bu favsov dui ta d pozwhai. Ta d xivrdovl shoul dao xiilzhid, xinrjiilg shoul dao jiimchadg, diitswhuazt shoul dao jiimztiv. Ranwerlc, Qiigb Xyesen meishwiu qyhkfull, ta buduuss tisbchuz ioqiu: Uo io lidgkai Meiguo, hui dao zuguo qyz.

Zhewiy, ta jiitchisb douzhevd le 5 nii. Ta d douzhevd derdao le shitjietd g guo zhuchisb zhevil d renmenr d zhilchisb, gev derdao le Zhovguo zhevllfuhk he Zhovguo renmin d jif da guuhuex. Zhou Enlai zovllisg dui Qiigb Xyesen shiscfen guuxin, qinzil guozwunk ta d qivxkuy, biv zhimcshisl canjia Zhov Mei liysc guo dashir jis huirwurz d Zhovguo daibio, zait huirwurz zhov tisbchuz Qiigb Xyesen boshirr hui guo d unkti. 1955 nii, Meiguo zhevllfuhk beip poz tovix Qiigb Xyesen hui guo. 1956 nii 9 ye 17 r. Qiigb Xyesen devdg shav le hui guo d lunchuuzc. 10 ye 8 r, ta hank zhao xivllfusl d leishhuac hui dao le zuguo d huexbaosb.

Qiigb Xyesen daodaz Beijiv d di ersc tii, jiu daijb zhao qyy jiahk laidao Tiianmen guylchavt. Uymb zhao xyvuil d Tiianmen chevtloum, ta jishdovl det shuo: “Uo xiyxinr uo itdivl nev hui dao zuguo, xiizait zhovswyf huilai le.”

祖国,我终于回来了

钱学森是我国杰出的科学家。他早年留学美国,以优异的学习成绩获得了博士学位,成了航空工程和空气动力学专家。他在火箭研究方面取得了很大进展,被美国麻省理工学院聘为终身教授。在美国,金钱、地位、名誉,他都有了。

但是,当一听到中华人民共和国成立的消息,钱学森便立刻决定回国工作。他说:“我是中国人,我可以放弃这里的一切,但不能放弃祖国。我应该早日回到祖国去,为建设新中国贡献自己的全部力量。”

19509月,钱学森辞去工作,办好了回国手续,买好了回国的飞机票,把行李交给了美国航空公司。然而就在这时,他接到美国移民局的通知:不准回国!他只好退掉飞机票。美国海关把他的行李打开检查,硬说里面藏着重要机密,说钱学森是间谍。其实他的行李里面装的只是准备带回国的教科书和笔记本。几天后,钱学森突然被捕,被关在一个海岛的拘留所里,受到无休止的折磨。每天晚上,看守人员每隔10分钟就来开一次灯,使他根本不能休息。半个月时间,他的体重就下降了近15公斤。

美国当局对钱学森的迫害,引起了美国科学界的公愤。不少美国朋友出面营救钱学森。他们募捐15000美元,把钱学森从拘留所保释出来,但是,美国联邦调查局仍不放松对他的迫害。他的行动受到限制,信件受到检查,电话受到监听。然而,钱学森没有屈服,他不断提出要求:我要离开美国,回到祖国去。

这样,他坚持斗争了5年。他的斗争得到了世界各国主持正义的人们的支持,更得到了中国政府和中国人民的极大关怀。周恩来总理对钱学森十分关心,亲自过问他的情况,并指示参加中美两国大使级会晤的中国代表,在会晤中提出钱学森博士回国的问题。1955年,美国政府被迫同意钱学森回国。1956917日,钱学森登上了回国的轮船。108日,他含着幸福的泪花回到了祖国的怀抱。

    钱学森到达北京的第二天,就带着全家人来到天安门广场。望着雄伟的天安门城楼,他激动地说:“我相信我一定能回到祖国,现在终于回来了。”

 

26

Iirz zi shir Chum

Chunqiuh mofqirz, Qill guo he Chum guo doufc shi da guo.

Iu it hui, Qill uy paish dafu Iirz zi chuzshir dao Chum guo qyz. Chum uy zhavmc zhao zjidc guo shil qiyshevmz, xiyx chenzjim urrux Iirz zi, xiixiirz Chum guo d uigbfev.

Chum uy zhixdaozz Iirz zi shengcaim aixcxio, jiu jiok ren zait chevtmen pavbiif kai le it ger usc chimc lai gao d dovk. Iirz zi laidao Chum guo, Chum uy jiok ren basb chetmen guu le, rav Iirz zi cov zhe ger dovk zuu jinzqyz. Iirz zi kan le kan, dui jiesbdairr renwyyr shuo: “Zhe shi ger gouq dovk, bu shi chetmen. Uo ioshi favztwunk ‘gouq guo’, davran der zuu gouq dovk. Uo zait zheer dev ithuirwer. Nimenr xiif qyz unk ger mivggbai, Chum guo daodif shi shenme iy d guojiahk ? ” jiesbdairr d ren liked basb Iirz zi d huazt chuur gei le Chum uy. Chum uy zhihao fenfuk dasbkai chevtmen, basb Iirz zi ivzjiesb jinzqyz.

Iirz zi jii le Chum uy. Chum uy dui ta choumb le it iimb, levxiodg it shevrd shuo: “Nanxcdaozz Qill guo meishwiu ren le mak ? ” Iirz zi iixcsul det huidazt: “Zhe shi shenme huazt ? uo guo shoumbdutt Linzisht zhur man le ren. Dahuorwer doufc basb xiuzfzi jydg qlai, jiu lii chev it piip yn; dahuorwer doufc shuedg it basb hansh, jiu xiyr xia it zhentt ymc; jier shav d xivrren jiizl ca jiizl, jiozl pevdg jiozl. Dailwuy zenme shuo Qill guo meishwiu ren ne ? ” Chum uy shuo: “Jilfran iu zheme duo ren, uishenme dasbfa ni lai ne ? ” Iirz zi zhuy zhao hen uinanxc d iyzi shuo: “Ni zhe it unk, uo shibkzait bu hao huidazt. Sa ger huyzt bak, pax fanq le qil jynmc zh zuix; shuo shibk huazt bak, iufc pax dailwuy shevqiqt.” Chum uy shuo: “Shibk huazt shibk shuo, uo bu shevqiqt.” Iirz zi govsb le govsb shou shuo: “Bikk guo iu ger guimbjydd: favztwunk shavdev d guojiahk, jiu paish shavdev ren qyz; favztwunk xiadev d guojiahk, jiu paish xiadev ren qyz. Uo zui bu zhovyv, jiu paish dao zheer lai le.” Shuo zhao ta guxcwix xiodg le xiodg, Chum uy iefc zhihao peirr zhao xiodg.

It tii, Chum uy anpai jiushximc zhaosbdairr Iirz zi. Zhev dav tamenr chi der hen gaoxivl d shirzwhour, iu liysc ger ugbshirr iasb zhao it ger qiukfanq, cov tav xia zouz guoz qyz. Chum uy kanjii le, unk tamenr: “Na ger qiukfanq fanq d shenme zuix ? ta shi nak guo ren ? ” ugbshirr huidazt shuo: “Shi ger qiydaomz, Qill guo ren.” Chum uy xiodg xixikk det dui Iirz zi shuo: “Qill guo ren zenme zhewiy meish chuzxix, gan zhe zhovhm shisqivx ? ” Chum guo d dachenmc menr tiv le, doufc derwix iyiysh det xiodg qlai, tamenr iwui zhe it xia Iirz zi k diuliizl le. Nak zhix Iirz zi mii bu gai se, ta zhanz qlai shuo: “Dailwuy zenme bu zhixdaozz uak ? Hueshnan d ganmjym, iufc da iufc tiixc.kshi zhe zhovhm jym shum it zhovhm dao Hueshbei, jiu zhi nev jies iufc xio iufc ku d zhimk, haiz bu shi inwui shuitu bu tov mak ? toviy d daozzlisg, Qill guo ren zait Qill guo nev an jyhk lex ie, it dao Chum guo, jiu zuol q qiydaomz lai le, iefcxyzt shi liysc guo d shuitu bu tov bak. ” Chum uy tiv le, zhihao peirr bushi shuo: “Uo yyllai xiyx qydgxiodg dafu, meish xiyx dao fan daor rav dafu qydgxiodg le. ”

    Cov zhe ihou, Chum uy bu ganl bu zunzhovl Iirz zi le.

晏子使楚

春秋末期,齐国和楚国都是大国。

有一回,齐王派大夫晏子出使到楚国去。楚王杖着自己国势强盛,想趁机侮辱晏子,显显楚国的威风。

楚王知道晏子身材矮小,就叫人在城门旁边开了一个五尺来高的洞。晏子来到楚国,楚王叫人把城门关了,让晏子从这个洞钻进去。晏子看了看,对接待人员说:“这是个狗洞,不是城门。我要是访问“狗国”,当然得钻狗洞。我在这儿等一会儿。你们先去问个明白,楚国到底是个什么样的国家?“接待的人立刻把晏子的话传给了楚王。楚王只好吩咐打开城门,把晏子迎接进去。

晏子见了楚王。楚王对他瞅了一眼,冷笑一声说:“难道齐国没有人了吗?”晏子严肃地回答:“这是什么话?我国首都临淄住满了人。大伙儿都把袖子举起来,就连成一片云;大伙儿都甩一把汗,就像下一阵雨;街上的行人肩擦肩,脚碰脚。大王怎么说齐国没有人呢?”楚王说:“既然有这么多人,为什么打发你来呢?”晏子装着很为难的样子说:“你这一问,我实在不好回答。撒个谎吧,怕犯了欺君之罪;说实话吧,又怕大王生气。”楚王说:实话实说,我不生气。”晏子拱了拱手说:“敝国有个规矩:访问上等的国家,就派上等人去;访问下等的国家,就派下等人去。我最不中用,就派到这儿来了。”说着他故意笑了笑,楚王也只好陪着笑。

一天,楚王安排酒席招待晏子。正当他们吃得很高兴的时候,有两个武士押着一个囚犯,从堂下走过去。楚王看见了,问他们:“那个囚犯犯的什么罪?他是哪国人?”武士回答说:“是个强盗,齐国人。”楚王笑嘻嘻地对晏子说:“齐国人怎么这样没出息,干这种事情?”楚国的大臣们听了,都得意洋洋地笑起来,他们以为这一下晏子可丢脸了。哪知晏子面不改色,他站起来说:“大王怎么不知道哇?淮南的柑桔,又大又甜。可是这种桔树一种到淮北,就只能结又小又苦的枳,还不是因为水土不同吗?同样的道理,齐国人在齐国能安居乐业,一到楚国,就做起强盗来了,也许是两国的水土不同吧。”楚王听了,只好陪不是说:“我原来想取笑大夫,没想到反倒让大夫取笑了。”

     从这以后,楚王不敢不尊重晏子了。

 

27

Jiy xiy he

Zhangbguo shirzwhour, Qinhm guo zui qiy, chavchav jinzgovdg bie d guojiahk.

Iu it hui, Zhaoxs uy der le ger u jiabk zh baobk——he shixs bisg. Qinhm uy zhixdaozz le, jiu xiedg le it fevt xinr gei Zhaoxs uy, shuo yyxwix nads shiscwu ger chevt huusb zhe kuet bisg.

Zhaoxs uy jiesb dao xinr, feichav zhaojix, liked zhaodjil dachenmc lai shavkwizt. Dajiahk shuo Qinhm uy buguoz xiyx basb he shixs bisg piidg dao shou bal le, bu nev shav ta d dav; kshi bu daztwiv, iufc pax ta paish bivmc lai jinzgovdg.

Zhev zait uinanxc d shirzwhour, iu ren tuijiic shuo iu ger Linc Xiyru, yvlganl jimzhixx, iefcxyzt nev jiedjye zhe ger nanxcti.

Zhaoxs uy basb Linc Xiyru zhaodg lai, unk ta gaizt zenme banl.

Linc Xiyru xiyx le ithuirwer, shuo: “Uo yyxwix daijb zhao zhe kuet he shixs bisg dao Qinhm guo qyz. Ruguom Qinhm uy zhen nads shiscwu chevt lai huusb, uo jiu basb bisg jio gei ta; ruguom ta bu ken jio chuz shiscwu ger chevt, uo itdivl basb bisg sovz huilai. Na shirzwhour Qinhm guo lisg qyhk, jiu meishwiu dovlbivmc d lisgwiujc.”

Zhaoxs uy he dachenmc menr meishwiu bie d banlfal, zhihao paish Linc Xiyru daijb zhao he shixs bisg dao Qinhm guo qyz.

Linc Xiyru dao le Qinhm guo, jinz govhk jii le Qinhm uy, xiidg shav he shixs bisg. Qinhm uy shuy shou pevsb zhur bisg, it biif kan it biif chevhmzan, qyet jyeskou bu tisb jio chevt huusb bisg d shis. Linc Xiyru kan dao zhe zhovhm qivxxiv, zhixdaozz Qinhm uy meishwiu nads chevt huusb bisg d chevztwix, jiu shav qii it buz shuo: “zhe kuet bisg iu dii xio maobivb, rav uo zhimcdii gei nin kan.” Qinhm uy tiv ta zheme it shuo, jiu basb he shixs bisg jio gei le Linc Xiyru. Linc Xiyru pevsb zhao bisg, uyr hou tuiz le jip buz, kaof zhao zhumzi zhanz divl, ta lisg zhixc qiqt zhuyl det shuo: “Uo kan nin biv bu xiyx jiofurr shiscwu chevt, suoi basb he shixs bisg nads huilai. Nin ioshi qiy bizz uo, uo d naozldaizf he bisg jiu itkuetwer zhuysb suist zait zhe zhumzi shav ! ” shuo zhao, jydg q he shixs bisg jiu io xiyl zhumzi shav zhuysb. Qinhm uy pax zhuysb suist le bisg, liimav basb ta qyyl zhur, shuo itqied doufc hao shavkliyl, haiz jiok ren nads chuz dittup basb gei zhaoxs guo d shiscwu chevt zhimc gei ta kan. Linc Xiyru shuo he shixs bisg shi u jiabk zh baobk, io jydgxivr ger lovlzhovl d diillisl, ta cai ken jio chuzlai. Qinhm uy zhihao genz ta yesdivl le jydgxivr diillisl d rqirz.

Linc Xiyru hui dao binguusp, ta zhixdaozz Qinhm uy jyes meishwiu chevztwix nads chevt huusb bisg, jiu jiok shou xia ren hua le zhuy, daijb zhao he shixs bisg chaosb xio lu hui zhaoxs guo qyz le. Dao le jydgxivr diillisl na it tii, Linc Xiyru jinz govhk jii le Qinhm uy, dada favfavf det shuo: “He shixs bisg ifcjivs sovz hui zhaoxs guo qyz le. Nin ruguom iu chevztwix d huazt, xiif basb shiscwu chevt jio gei uo guo, uo guo mampshav basb he shixs bisg sovz lai, jye bu shxinr. Buran nin shad le uo iefc meishwiu yv, tiixia d ren doufc zhixdaozz Qinhm guo shi covlai bu jiyzt xinrwyv d ! ” Qinhm uy meishwiu banlfal, zhider keker qiqiqt det sovz Linc Xiyru hui guo.

Inwui Linc Xiyru uul bisg gui zhaoxs li le govl, Zhaoxs uy fevt ta zuol shavdafu.

Guoz le jip nii, Qinhm uy yes Zhaoxs uy zait Miishtchish huirjii. Zhaoxs uy he dachenmc menr shavkwizt, qyz, pax iu uidxiixc; bu qyz, bioshisl danzlqyex, itshirz jyedivl buxia. Linc Xiyru renztwui bu nev dui Qinhm uy shisl ruob, haizshi qyz d hao. Zhaoxs uy jyedivl dovlsheng, rav Linc Xiyru sui xivr. Da jiyjyn Liihk Pozx daijb zhao jynduir sovz dao biifjietd shav, zuo hao le disbwyrr Qinhm bivmc d zhunbeir.

Zhaoxs uy dao le Miishtchish, huirjii le Qinhm uy, Qinhm uy io Zhaoxs uy gup sesg, Zhaoxs uy bu hao tuicil, gup le it duulg. Qinhm uy jiu jiok ren jiztxludg xialai, shuo zait Miishtchish huir shav, Zhaoxs uy ui Qinhm uy gup sesg.

Linc Xiyru kan dao Qinhm uy zhewiy urrux Zhaoxs uy, shevqiqt jif le, ta zouz dao Qinhm uy miiqii shuo: “Qivzt nin ui Zhaoxs uy jidl foumz.” Qinhm uy jysbjyes. Linc Xiyru zai ioqiu, Qinhm uy zai jysbjyes. Linc Xiyru shuo: “Xiizait nin genz uo zhiwiu usc buz jyzlidg, nin bu daztwiv, uo jiu genz nin pinsb le ! ” Qinhm uy beip bizz meish fal, zhihao ui Zhaoxs uy jidl foumz. Linc Xiyru iefc jiok ren jiztx xialai, shuo zait Miishtchish huir shav, Qinhm uy ui Zhaoxs uy jidl foumz.

Zait Miishtchish huir shav, Qinhm uy meish zhan dao biirwihk. Ta zhixdaozz Liihk Pozx zait biifjivt shav ifcjivs zuo hao zhunbeir, bu ganl zenmewiy, zhihao fav Zhaoxs uy huiqyz.

Linc Xiyru zait Miishtchish huir shav li le govl. Zhaoxs uy fevt Linc Xiyru zuol shavqivl, zhirdwuif bi Liihk Pozx gao.

Liihk Pozx hen bu fullqiqt, ta dui bieren shuo: “Uo Liihk Pozx govdg u bu kel, zhangb u bu shevzl, li xia xyztduo da govl. Ta Linc Xiyru iu shenme nevnail, jiu kaof it zhav zuik, fanwerlc pa dao uo tou shav qyz le. Uo pevdgjii ta, der gei ta it ger haokan ! ” zhe huazt chuur dao Linc Xiyru errdduom lif, Linc Xiyru jiu qivzt bivbjiap bu shavchao, bizkai Liihk Pozx, miidder genz ta jiimii.

Iu it tii, Linc Xiyru zuoz che uechuz, yyyyz kanjii Liihk Pozx qimp zhao gao tou da mamp guozlai, ta ganzjins jiok chefu basb che uyr hui ganz. Linc Xiyru shouxia ren k kan bu xiaqyz le. Tamenr shuo, Linc Xiyru pax Liihk Pozx xiyr laoshuq jii le maoq sip d, uishenme pax ta ne ! Linc Xiyru dui tamenr shuo: “Zhuztwuif qivzt xiyx it xiyx, Liihk jiyjyn he Qinhm uy shuidc liddhai ? ” tamenr shuo: “Davran Qinhm uy liddhai ! ” Linc Xiyru shuo: “Qinhm uy uo doufc bu pax, uo huir pax Liihk jiyjyn mak ? dajiahk zhixdaozz Qinhm guo bu ganl jinzgovdg uomenr Zhaoxs guo, jiu inwui Zhaoxs guo ugb iu Liihk Pozx, un iu Linc Xiyru. Ruguom uomenr liysc ger nao buhe, jiu huir xyedruob Zhaoxs guo d lilliyl, Qinhm guo jiu io chevdgjim lai dasb uomenr le. Uo suoi biz zhao Liihk jiyjyn, ui d shi uomenr Zhaoxs guo d lidwimz.”

Linc Xiyru d huazt chuur dao le Liihk Pozx d errdduom lif. Liihk Pozx jivxc xia xin lai xiyx le xiyx, jyembder zjidc uile zhevd ditwuif, jiu bu guzx guojiahk lidwimz, zhen shi bu ivgaizt. Ta tuo xia zhangbpaozf beizl shav jivcdtio, qinzil dao Linc Xiyru fuhk shav qivztzuix. Linc Xiyru jii Liihk Pozx lai ful jivcd qivztzuix, liimav reqivx det chuzlai ivzjiesb. Covci ihou, tamenr liysc ger chev le hao peviumc, tov xin xiell lil baorwuirr Zhaoxs guo.

将相和

战国时候,秦国最强,常常进攻别的国家。

有一回,赵王得了个无价之宝——和氏璧。秦王知道了,就写了一封信给赵王,说愿意拿十五个城换这块璧。

赵王接到信,非常着急,立刻召集大臣来商议。大家说秦王不过想把和氏璧骗到手罢了,不能上他的当;可是不答应,又怕他派兵来进攻。

正在为难的时候,有人推荐说有个蔺相如,勇敢机智,也许能解决这个难题。

赵王把蔺相如找来,问他该怎么办。

蔺相如想了一会儿,说:“我愿意带着这块和氏璧到秦国去。如果秦王真拿十五城来换,我就把璧交给他;如果他不肯交出十五个城,我一定把璧送回来。那时候秦国理屈,就没有动兵的理由。

赵王和大臣们没有别的办法,只好派蔺相如带着和氏璧到秦国去。

蔺相如到了秦国,进宫见了秦王,献上和氏璧。秦王双手捧住璧,一边看一边称赞,却绝口不提交城换璧的事。蔺相如看到这种情形,知道秦王没有拿城换璧的诚意,就上前一步说:“这块璧有点儿小毛病,让我指点给您看。”秦王听他这么一说,就把和氏璧交给了蔺相如。蔺相如捧着璧,往后退了几步,靠着柱子站定,他理直气壮地说:“我看您并不想交付十五个城,所以把和氏璧拿回来。您要是强逼我,我的脑袋和璧就一块儿撞碎在这柱子上!”说着,举起和氏璧就要向柱子上撞。秦王怕撞碎了璧,连忙把他劝住,说一切都好商量,还叫人拿出地图,把给赵国的十五个城指给他看。蔺相如说和氏璧是无价之宝,要举行个隆重的典礼,他才肯交出来。秦王只好跟他约定了举行典礼的日期。

蔺相如回到宾馆,他知道秦王绝没有诚意拿城换璧,就叫手下人化了装,带着和氏璧抄小路回赵国去了。到了举行典礼那一天,蔺相如进宫见了秦王,大大方方地说:“和氏璧已经送回赵国去了。您如果有诚意的话,先把十五城交给我国,我国马上把和氏璧送来,决不失信。不然,您杀了我也没有用,天下的人都知道秦国是从来不讲信用的!”秦王没有办法,只得客客气气地送蔺相如回国。

因为蔺相如完璧归赵立了功,赵王封他做上大夫。

过了几年,秦王约赵王在渑池会见。赵王和大臣们商议,去,怕有危险;不去,表示胆怯,一时决定不下。蔺相如认为不能对秦王示弱,还是去的好。赵王才决定动身,让蔺相如随行。大将军廉颇带着军队送到边界上,作好了抵御秦兵的准备。

赵王到了渑池,会见了秦王,秦王要赵王鼓瑟,赵王不好推辞,鼓了一段。秦王就叫人记录下来,说在渑池会上,赵王为秦王鼓瑟。

蔺相如看到秦王这样侮辱赵王,生气极了,他走到秦王面前说:“请您为赵王击缶。”秦王拒绝。蔺相如再要求,秦王再拒绝。蔺相如说:“现在您跟我只有五步距离,您不答应,我就跟您拼了!”秦王被逼得没法,只好为赵王击缶。蔺相如也叫人记下来,说在渑池会上,秦王为赵王击缶。

在渑池会上,秦王没占到便宜。他知道廉颇在边境上已经作好准备,不敢怎么样,只好放赵王回去。

蔺相如在渑池会上立了功。赵王封蔺相如做上卿,职位比廉颇高。

廉颇很不服气,他对别人说:“我廉颇攻无不克,战无不胜,立下许多大功。他蔺相如有什么能耐,就靠一张嘴,反而爬到我头上去了。我碰见他,得给他一个好看!”这话传到蔺相如耳朵里,蔺相如就请病假不上朝,避开廉颇,免得跟他见面。

有一天,蔺相如坐车外出,远远看见廉颇骑着高头大马过来,他赶紧叫车夫把车往回赶。蔺相如手下人可看不下去了。他们说,蔺相如怕廉颇像老鼠见了猫似的,为什么怕他呢!蔺相如对他们说:“诸位请想一想,廉将军和秦王谁厉害?”他们说:“当然秦王厉害!”蔺相如说:“秦王我都不怕,我会怕廉将军吗?大家知道,秦国不敢进攻我们赵国,就因为赵国武有廉颇,文有蔺相如。如果我们两个闹不和,就会削弱赵国的力量,秦国就要乘机来打我们了。我所以避着廉将军,为的是我们赵国的利益。”

    蔺相如的话传到了廉颇的耳朵里。廉颇静下心来想了想,觉得自己为了争地位,就不顾国家利益,真是不应该。他脱下战袍,背上荆条,亲自到蔺相如府上请罪。蔺相如见廉颇来负荆请罪,连忙热情地出来迎接。从此以后,他们两个成了好朋友,同心协力保卫赵国。

 

28

Gu un chud duzt

( It )

Zi yezt: “Xye erlc shirz xidx zh, bu if yex/ huf ? Iu pev z yyzfavf lai, bu if lex huf ? Ren bu zhix erlc bu ynx, bu if jynmczi huf ? ”

——Lunzt yzt·Xye erlc

1      Zi : xiifshev, gudai dui nanlzi d zunchevhm, zhelif zhuu zhimc Kovk zi. Kovk zi (qii 511——qii 479), uo guo gudai uilda d sxiyxjiahk he jiodgwyzl jiahk. Miv Qiut, zimc Zhovrnihk. Chunqiuh shirz Lurz guo Zoufwikt (jin Shandov Qyfusf) ren.

2    Lunzt yzt·Xye erlc: bioshisl Lunzt yztit shumc zhov d Xye erlcpiizh. Lunzt yztshi iujc Kovk zi menren he ta d zai chuur didczi jiclludg Kovk zi iizt xivr d shumc, gov ershisc piizh, Xye erlc,Ui zhevll,Shuzt erlcdev doufc shi piizh miv.

 

( Ersc )

Zi yezt: “Unh guxc erlc zhix xinxc, kwi ui shixk ikl.”

Zi yezt: Xye erlc bu six zed uyp, six erlc bu xye zed daibl.”

——Lunzt yzt·Ui zhevll

( Sansc )

Zi yezt: “Moh erlc zhizt zh, xye erlc bu iix, huizt ren bu jyyr, her iu yf uo zaik ? ”

——Lunzt yzt·Shuzt erlc

1      Moh erlc zhizt zh: kou lif bu shuo erlc xin lif jiztx zhur tadc.

2      Her iu yf uo zaik: duiyf uo lai shuo nev iu nak it iy ne ? ixsix shi shuo, uo it iy iefc meishwiu zuol dao. Zhe shi Kovk zi  z qiiztx d huazt.

 

( Sisc )

Duztshumc iu sansc dao, uizt xin dao, iimb dao, kou dao. Xin bu zait ci, zed iimb bu kan zixi, xin iimb jilf bu zhuu it, qyet zhi lavshmansh sovkduzt, jye bu nev jiztx, jiztx if bu nev jiuf iefc. Sansc dao zh zhov, xin dao zui jix. Xin jilf dao ikl, iimb kou qifc bu dao huf ?

——Zhust Xihg*Xynztl xye zhaisl guimb

       *Zhust Xihg (1130——1200): Nan Sovm zhucmiv zhekxyejiahk he jiodgwyzl jiahk. Zimc Yyhuirz, haok Huirzwanhk, Huisszhout Uwnwyyf (jin shuhk Jiyshxif shevt) ren.

 

( Usc )

Jynmczi zh xye bifc hao unk. Unk y xye, xiy fucll erlc xivr zher iefc. Fei xye u i zhip ixb, fei unk u i guyl shiztl. Hao xye erlc bu qinl unk, fei zhen nev hao xye zher iefc.

——Liuxs Kai*Unk shuo

         *Liuxs Kai (1784——1824): Qivsh dai unxyejiahk. Zimc Mevzstush, Tovmchevt (jin shuhk Anhuiss) ren.

 

Liusc

Mutdanmc tup

Shensh Kuosb

Ouiyrz govxc chavdg der it gu huadg mutdanmc covmc, qi xia iu it maoq. Uifc shiztl qi jivll cu. Chevlxiy Zhevsul Ukl govxc y Ou govxc inn jiahk, it jii, yezt: “Ci zhev uf mutdanmc iefc. Her i mivgg zh ? qi huac pisb chik`` erlc se zaoh, ci r zhov shirz huac iefc. Maoq iimb hei jivmb ru xiis, ci zhev uf maoq iimb iefc. Iu daijb luts huac, zed favhk liidg erlc se zesh. Maoq iimb zao murz zed jivmb yyxc, r jiishs zhov xiaxc chavxc, zhev uf zed it xiis errd. ” ci if shanxc qiu gu ren bimf ix iefc.

1            Shensh Kuosb (1031——1095): Sovm dai jiehchuz kexyejiahk, unxyejiahk. Zimc Cunzhov, Qiigbtavt (jin Zheshjiysh Havmzhout) ren. Suo zhuc Mevx xish bimf tanzt, shi uo guo kexye shill shav d it bumc zhovlwio zhuczuo.

2            Ouiyrz govxc: jih Ouiyrz Xiu (1007——1072) govxc, gu shirz dui ren d zunchevhm, houmii d Ou govxc iefc zhimc Ouiyrz Xiu,  Ouiyrz Xiu shi Sovm dai zhevllzhill jiahk, unxyejiahk “Tavl Sovm basc da jiahk” zh it. Zimc Yvllshudc, haok Zuizkwuv, Jixczhout Yvllfevxc (jin Jiyshxif Yvllfevxc ) ren.

3            Zhevsul Ukl govxc: jih Ukl Yzl. Zhevsul, shi ta d shiztzwhaok (shiztzwhaok shi fevtjiizz shirzdai zait ren sib hou ansb qi shevqii shisjiz jisrwyf baol biibk d chevhmhaok).

4            Pisb chik``: huac banpp zhavkai xiachuit d iyzi, chik``, yyl ix ui zhav kou d iyzi, ingcshenl ui zhavkai.

 

( Qisc )

Dou niu tup

Su Shicl

Shuch zhov iu Dum chushirr, hao shumcwhuadg, suo baobk i baisc shu. Iu Daidg Sovsf niu it zhoucl, iull suo ai, jinjs nav ysg zhoucl, chav i z sui. It r purz shumcwhuadg, iu mudgtovr jii zh, fusbs zhavsb da xiodg yezt: “Ci huadg dou niu iefc. Niu dou lil zait jiog, uimf chusb rul liysc guzl jiimh. Jin nai diosb uimf erlc dou, miu ikl. ” Chushirr xiodg erlc ran zh.

1            Su Shicl (1037——1101): zimc Zizhanmb, haok Dovpo jyhkshirr, jin Siscchuumc Meimbshan ren. Bei Sovm zhucmiv d unxyejiahk, shiztren, shumcwhuadg jiahk. Y qi fudcqin Su Xynshx, dididc Su Zhecl h chevhm “sansc Su”. Ben un xyyz  z Dovpo unjil·shumc Daidg Sovsf huadg niu.

2            Daidg Sovsf: Tavl chud huadgjiahk. Shansbchavxc huadg niu.

3            Purz: shai.

 ( Basc )

Maibk iush uv

Ouiyrz Xiu

Chen Kavsul govxc Iotzizt* shanxc sheg, dav shit u shuy, govxc if i ci z jind. Chavdg sheg yf jiahk puk, iu maibk iush uv shixx dansb erlc li, nimb zh, jiuf erlc bu qyz. Jii qi shid shisc zhov basc jiusc, danr uixc hanzx zh.

Kavsul unk yezt: “Rudc if zhix sheg huf ? udc sheg bu if jivll huf ? ” uv yezt: “u ta, danr shou shuh erl.” Kavsul fenxx ran yezt: “erl an ganl qivcl udc sheg ! ” uv yezt: “I uo zhuozk iush zhix zh. ” nai qydg it huluc zhidg yf dit, i qiigb fudt qi kou, xyr i shaomz/ zhuozk iush lish zh, z qiigb kovk rul, erlc qiigb bu shish. In yezt: “Uo if u ta, uixl shou shuh erl.” Kavsul xiodg erlc qiizz zh.

         *Chen Kavsul govxc Iotzizt: xivn Chen miv Iotzizt, shiztzwhaok Kavsul, Bei Sovm ren.

古文初读

(一)

曰:“学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠,不亦君子乎?”

——《论语·学而》

① 子:先生,古代对男子的尊称,这里专指孔子。孔子(前511——前479),我国古代伟大的思想家和教育家。名丘,字仲尼。春秋时鲁国陬(zou1)邑(今山东曲阜)人。

② 《论语·学而》:表示《论语》一书中的《学而》篇。《论语》是由孔子门人和他的再传弟子辑录孔子言行的书,共二十篇,《学而》、《为政》、《述而》等都是篇名。

 

(二)

子曰:“温故而知新,可以为师矣。”

子曰:“学而不思则罔,思而不学则殆。”

——《论语·为政》

(三)

子曰:“默而识之,学而不厌,诲人不倦,何有于我哉?”

——《论语·述而》

1      默而识(zhi4)之:口里不说而心里记住它。

2      何有于我哉:对于我来说能有哪一样呢?意思是说,我一样也没有做到。这是孔子自谦的话。

 

(四)

读书有三到,谓心到,眼到,口到。心不在此,则眼不看子细,心眼既不专一,却只浪漫诵读,决不能记,记亦不能久也。三到之中,心到最急。心既到矣,眼口岂不到乎?

——朱熹*《训学斋规》

       *朱熹(1130——1200):南宋著名哲学家和教育家。字元晦,号晦庵,徽州婺源(今属江西省)人。

 

(五)

君子之学必好问。问与学,相辅而行者也。非学无以致疑,非问无以广识。好学而不勤问,非真能好学者也。

——刘开*《问说》

       *刘开(1784——1824):清代文学家。字孟涂,桐城(今属安徽)人

 

(六)

牡丹图

沈括

欧阳公尝得一古画牡丹丛,其下有一猫。未识其精粗。丞相正肃吴公与欧公姻家,一见,曰:“此正午牡丹也。何以明之?其花披哆而色燥,此日中时花也。猫眼黑睛如线,此正午猫眼也。有带露花,则房敛而色泽。猫眼早暮则睛圆,日渐中狭长,正午则一线耳。”此亦善求古人笔意也。

1      沈括(1031——1095):宋代杰出科学家、文学家。字存中,钱塘(今浙江杭州)人。所著《梦溪笔谈》,是我国科学史上的一部重要著作。

2      欧阳公:即欧阳修(1007——1072)公,古时对人的尊称,后面的欧公也指欧阳修。欧阳修是宋代政治家、文学家“唐宋八大家”之一。字永叔,号醉翁,吉州永丰(今江西永丰)人。

3      正肃吴公:即吴育。正肃,是他的谥(shi4)号(谥号是封建时代在人死后按其生前事迹给于褒贬的称号)。

4      披哆(chi4):花瓣张开下垂的样子,哆,原意为张口的样子,引申为张开。

 

(七)

斗牛图

苏轼

蜀中有杜处士,好书画,所宝以百数。有戴嵩牛一轴,尤所爱,锦囊玉轴,常以自随。一日曝书画,有牧童见之,拊掌大笑曰:“此画斗牛也。牛斗力在角,尾搐入两股间。今乃掉尾而斗,谬矣。”处士笑而然之。

1      轼(1037——1101):字子瞻,号东坡居士,今四川眉山人。北宋著名的文学家、诗人、书画家。与其父亲苏洵,弟弟苏辙合称“三苏”。本文选自《东坡文集·书戴嵩画牛》

2      戴嵩:唐初画家。擅长画牛。

3      曝(pu4)

 (八)

卖油翁

欧阳修

陈康肃公尧咨*善射,当世无双,公亦以此自矜。尝射于家圃,有卖油翁释担而立,睨之,久而不去。见其矢十中八九,但微颔之。

康肃问曰:“汝亦知射乎?吾射不亦精乎?”翁曰:“无他,但手熟尔。”康肃忿然曰:“尔安敢轻吾射!”翁曰:“以我酌油知之。”乃取一葫芦置于地,以钱覆其口,徐以杓酌油沥之,自钱孔入,而钱不湿。因曰:“我亦无他,惟手熟尔。”康肃笑而遣之。

   *陈康肃公尧咨:姓陈名尧咨,谥号康肃,北宋人。

 

29

Huaxye fanwiv shigb d yvtuz

Huaxye fanwiv shigb bujinr bioshisl umczhibk suo q d huaxye biihua, biv k iujc fanwiv umc d zhovlliyl, jiztsuux chuz shevchev umc d zhovlliyl, huolc iujc yxl zhid umczhibk d zhovlliyl, yzxjizt suo xyts fanwiv umczhibk d zhovlliyl.

Jiztsuux favffal fen sisc buz :

1  Xiedg chuz iuguu unkti d uulqyy fanwiv shigb.

2  Jiy g iuguu umczhibk d fenziliyl, xiedg zait fenzishigb d shavmii.

3  Jiy iuguu umczhibk d zhovlliyl, xiedg zait fenzishigb d xiamii; yxl qiu d shuzhir yv X bioshisl, xiedg zait yxl qiu umczhibk d fenzishigb xiamii.

4  Lie chuz bilirp shigb, qiu chuz X d zhir.

Lirpru : xinj 130 kel, y xihm liustsuu zuoyv, k shevchev liustsuu xinj duoshao kel ?

 (1) ZnH2SO4ZnSO4H2       

 (2)

          (3)

(4)65.38161.44130X

 

 Cov shav lie jiztsuux kwi zhixdaozz 130 kel xinj y xihm liustsuu zuoyv hou kwi shevchev 321 kel liustsuu xinj.

化学反应式的用途

化学反应式不仅表示物质所起的化学变化,并可由反应物的重量计算出生成物的重量,或由欲制物质的重量,预计所需反应物质的重量。

计算方法分四步:

1、  写出有关问题的完全反应式。

2、  将各有关物质的分子量,写在分子式的上面。

3、  将有关物质的重量,写在分子式的下面;欲求的数值用X表示,写在欲求物质的分子式下面。

4、  列出比例式,求出X的值。

例如:锌130克,与稀硫酸作用,可生成硫酸锌多少克?

 

(1) ZnH2SO4ZnSO4H2

(2) 

(3) 

(4)65.38161.44130X

 

 

从上列计算可以知道130克锌与稀硫酸作用后可以生成321克硫酸锌

 

30

Xiyyz unkti d jiztsuux fal

Xiyyz unkti shi xivrchevkl unkti zhov d it zhovhm, xivrchevkl unkti neirovk fevxcfuxc, qiisc bii uu hua. Jied xiyyz unkti d guujiijl shi : Io novdg qivsh jyzlidg, suzdu he shirzjiimh zhjiimh d guuxis.

Shuliyl guuxis shigb shi: Suzdu×shirzjiimhjyzlidg

                                     Jyzlidg÷shirzjiimhsuzdu

                                     Jyzlidg÷suzdushirzjiimh

Lirpru: Liysc liycl qishche tovshirz cov jiag dit kai uyr isc dit. Xio qishche mei xioshirz bi da qishche duo xivr 20 qiiscmi. Xio qishche xivrshimp 10 xioshirz daodaz isc dit hou, meishwiu tivrliu, liked cov yyl lu fanzwhui, zait jyzlidg isc dit 120 qiiscmi d ditfavf he da qishche xiyyz, xio qishche mei xioshirz xivr duoshao qiiscmi ?

    Jied: Liysc che xiyyz shirz xio qishche bi da qishche duo xivr le 120×2240 (qiiscmi). Inwui xio qishche mei xioshirz io bi da qishche duo xivr 20 qiiscmi, suoi liysc liycl qishche g xivr le 240÷2012 (xioshirz). Iufc in xio qishche cov jiag dit dao isc dit yv le 10 xioshirz, coverlc kwi qiu chuz xio qishche cov isc dit fanzwhui dao y da qishche xiyyz shirz yv le 12102 (xioshirz). Xiizait ifcjivs zhixdaozz xio qishche cov isc dit dao xiyyz shirz d 120 qiiscmi d jyzlidg shav yv le 2 ger xioshirz d shirzjiimh, suoi tadc d suzdu shi: 120÷120×2÷2010)=60 (qiiscmi).

相遇问题的计算法

相遇问题是行程问题中的一种,行程问题内容丰富,千变万化。解相遇问题的关键是:要弄清距离、速度和时间之间的关系。

数量关系式是:速度×时间=距离

              距离÷时间=速度

       距离÷速度=时间

例如:两辆汽车同时从甲地开往乙地。小汽车每小时比大汽车多行20千米。小汽车行驶10小时到达乙地后,没有停留,立刻从原路返回,在距离乙地120千米的地方和大汽车相遇,小汽车每小时行多少千米?

解:两车相遇时小汽车比大汽车多行了120×2240(千米)。因为小汽车每小时要比大汽车多行20千米,所以两辆汽车各行了240÷2012(小时)。又因小汽车从甲地到乙地用了10小时,从而可以求出小汽车从乙地返回到与大汽车相遇时用了12102(小时)。现在已经知道小汽车从乙地到相遇时的120千米的距离上用了2个小时的时间,所以它的速度是:120÷(120×2÷2010)=60(千米)

 

31

Xibaozl

Xibaozl shi shevumc zui xio d zuschev danwuif he govlnev danwuif, zui jiizhdan d shevumc tig zhi iujc it ger xibaozl zuschev, ru xijync. Xinxc xibaozl zhi nev iujc yyllai d xibaozl jivs fenliezf erlc chanshev, suoiu xibaozl doufc jyiu jben shav xiytov d huaxye zuschev he daixiezt huoshxivx.

Xibaozl hen xio, jyes da duoshu shi rouiimb kan bu jii d, bixymf jierczhul xiirz uixc jivj he diitszi xiirz uixc jivj cai nev kan der qivsh, itbanf lai shuo, dovlwumc xibaozl io bi zhicmwumc xibaozl xio.

Dovlwumc xibaozl he zhicmwumc xibaozl d jben jiesgoum xiytov, doufc iujc xibaozl mop, xibaozl zhibk, xibaozl hem ji duo zhovhm xibaozl qikk goum chev.

Xibaozl mop hen boxc, baokwuikl zhuomb xibaozl zhibk, shir xibaozl jyiu itdivl d xivtaix. Zhicmwumc he da duoshu yylhem shevumc ji zhenjync tig d ueuikl haiz iu bijiofc ivst danr iu tangcxivx d xibaozl bit, qi chevfen zhuwio shi xiisswuissus, bansc xiisswuissus he guomjiop zhibk.

Xibaozl zhibk uif yf xibaozl mop inei xibaozl hem iwue, g zhovhm xibaozl qikk fensan zait xibaozl zhibk zhov. Xibaozl zhibk shi xibaozl shevmivr huoshdovl d zhuwio chavtsuo, shi nevliyl he umczhibk daixiezt d jdit. Tadc hank iu duo zhovhm meizk ji daixiezt d zhovjiimh chanwumc, ui xibaozl daixiezt tisbgovr yyllioml he nevliyl.

Xibaozl hem shi xibaozl nei jif zhovlwio d zuschev bumcfen, shi xibaozl izpchuur he daixiezt d tioztjiezh zhovxin, kovsbzhid zhuomb xibaozl fanszhizs, fenhua dev shevmivr huoshdovl. Xibaozl hem baokkuosb hemmop, hemrenrr, ranshsezhibk he hem zhibk.

Xibaozl qikk iu xiis lip tig, zhibk tig, zhovxin tig, nei zhibk uys, hemtavml tig, gaoerji tig, rovshmeizk tig, ieshpaosh, uixcguuzh, uixcsis ji zhovjiimh xiisswuis.

       Xibaozl zhibk zhov haiz hank iu xibaozl daixiezt d chanwumc, chevhm nei hank umc. Iu d nei hank umc shi ivllwiysp umczhibk, ru zhicmwumc xibaozl zhov churcun d duotavml, dovlwumc he ren d ganzl xibaozl zhov churcun d tavmlwyyl; iu d nei hank umc shi sesus, zhicmwumc d iizxse y ci iu guu.

细胞

细胞是生物最小的组成单位和功能单位,最简单的生物体只由一个细胞组成,如细菌。新细胞只能由原来的细胞经分裂而产生,所有细胞都具有基本上相同的化学组成和代谢活性。

细胞很小,绝大多数是肉眼看不见的,必须借助显微镜和电子显微镜才能看得清,一般来说,动物细胞要比植物细胞小。

动物细胞和植物细胞的基本结构相同,都由细胞膜、细胞质、细胞核及多种细胞器构成。

细胞膜很薄,包围着细胞质,使细胞具有一定的形态。植物和大多数原核生物及真菌体的外围还有比较硬但有弹性的细胞壁,其成分主要是纤维素、半纤维素和果胶质。

细胞质位于细胞膜以内细胞核以外,各种细胞器分散在细胞质中。细胞质是细胞生命活动的主要场所,是能量和物质代谢的基地。它含有多种酶及代谢的中间产物,为细胞代谢提供原料和能量。

细胞核是细胞内极重要的组成部分,是细胞遗传和代谢的调节中心,控制着细胞繁殖、分化等生命活动。细胞核包括核膜、核仁、染色质和核质。

细胞器有线粒体、质体、中心体、内质网,核糖体、高尔基体、溶酶体、液泡、微管、微丝及中间纤维。

    细胞质中还含有细胞代谢的产物,称内含物。有的内含物是营养物质,如植物细胞中储存的多糖,动物和人的肝细胞中储存的糖原;有的内含物是色素,植物的颜色与此有关。

 

返回主页