辨義拼音漢文的範文31篇

(摘自辨義拼音漢文讀本)

1 Biimb il pinsbwinrd hanzimc

   辨義拼音漢字

2 Shu

   數

3 Shirzjiimh

   時間

4 Gu shizt cizt jiusc shoumb

   古詩詞九首

5 Dansh zhuyn novsh mosb zovl xiyihk

   淡妝濃抹總相宜

6 Zhav Sansc y Lizs Sisc

   張三與李四

7 Jiahktivhk sheztshif y rchav yvpin

   家庭設施與日常用品

8 Chavjii d dovlwumc

   常見的動物

9 Chavjii d zhicmwumc

   常見的植物

10 Jiotovz y jiotovz govmcjy

   交通與交通工具

11 Guumb chaosh

    觀潮

12 Meixclixc d Xio xivlwan livsf

    美麗的小興安嶺

13 Sovshuq

    松鼠

14 Uu lif Chavxcchevt

    萬里長城

15 Zait da xyvqmaoq d guxcxiyt

    在大熊猫的故鄉

16 Gu shizt cizt xinxshavbk

    古詩詞欣賞

17 Taiuush hudiech jiag tiixia

    臺灣蝴蝶甲天下

18 Cainev lai z qinlfenl

     才能來自勤奮

19 Jishguy

      激光

20 Luhkshan ynwuts

    廬山雲霧

21 Zhanxs Tiiiur

    詹天佑

22 Ynllshist

     隕

23 Uo ai lys iec

    我愛緑葉

24 Ixxiyx bu dao d zaihhai

     意想不到的災害

25 Zuguo, uo zhovswyf huilai le

     祖國,我終於回來了

26 Iirz zi shir Chum

     晏子使楚

27 Jiy xiy he

     將相和

28 Gu un chud duzt

     古文初讀

29 Huaxye fanwiv shigb d yvtuz

     化學反應式的用途

30 Xiyyz unkti d jiztsuux fal

     相遇問題的計算法

31 Xibaozl

     細

1

Biimb il pinsbwinrd hanzimc

Biimb il pinsbwinrd hanzimc shi it zhovhm pinsbwinrd tig hanzimc, shi kaimtig favfkuet hanzimc d livl it zhovhm shumcxiedg xivshigb, tadc d yvfal y kaimtig favfkuet hanzimc uulqyy xiytov, tadc d litig shigb shouxiedg tig y kaimtig favfkuet hanzimc itwiy, jilf nev i zimc ui danwuif hev zhao pailie shumcxiedg, iefc nev i zimc ui danwuif shul zhao pailie shumcxiedg, zhe tbie shizwyv yf shumcxiedg duiliil y paipbiimc.

Chavyv d biimb il pinsbwinrd hanzimc y favfkuet hanzimc it it duiiv, tadc nev qykfen suoiu tov inrd itd il cizt, jilf nev xiedg baihuazt un, iufc nev xiedg unwiizt un, nev zhuuclxiedg Tavl Sovm ilai g zhovhm untig d unzhavl, buhuir iu renrher ciztwil hunxiosh.

Biimb il pinsbwinrd hanzimc jilf baorliu le kaimtig favfkuet hanzimc d suoiu iuxcdii, iufc xikshoudg le Ivun Faun dev pinsbwinrd hua unzimc zhov d iuxcdii, tovshirz iufc bivsbqisb le favfkuet hanzimc y qita pinsbwined hua unzimc zhov d qyedii, suoi tadc shi davjin shitjietd shav zui xiifjinz d unzimc, tadc jilf nev jissches he fazhanl zhovhual minzuf usc qiisc nii d unmivgg, gev nev basb zhovhual unmivgg chavl xivr u zut det chuur xiyl qyy shitjietd.

 辨義拼音漢字

辨義拼音漢字是一種拼音體漢字,是楷體方塊漢字的另一種書寫形式,它的用法與楷體方塊漢字完全相同,它的立體式手寫體與楷體方塊漢字一樣,既能以字為單位横着排列書寫,也能以字為單位豎着排列書寫,這特别適用於書寫對聯與牌匾。

常用的辨義拼音漢字與方塊漢字 對應,它能區分所有同音異義詞,既能寫白話文,又能寫文言文,能轉寫唐、宋以來各種文體的文章,不會有任何詞義混淆。

    辨義拼音漢字既保留了楷體方塊漢字的所有優點,又吸收了英文、法文等拼音化文字中的優點,同時又摒棄了方塊漢字與其他拼音化文字中的缺點,所以它是當今世界上最先進的文字,它既能繼承和發展中華民族五千年的文明,更能把中華文明暢行無阻地傳向全世界

 

2

Shu

Shu fen jshu he xyhkshu liysc da leizx .

Jshu : it, ersc, sansc, sisc, usc, liusc, qisc, basc, jiusc, shisc, shiscwi, shiscwer, shiscsan, shiscsi, shiscwu, shiscliu, shiscqi, shiscba, shiscjiu, ershisc, ershisc it, -----ershisc jiusc, sanshisc, sanshisc it,------sanshisc jiusc, sishisc, sishisc it, ------sishisc jiusc, ushisc, ushisc it------ushisc jiusc, liushisc, liushisc it------liushisc jiusc, qishisc, qishisc it------qishisc jiusc, bashisc, bashisc it------bashisc jiusc, jiushisc, jiushisc it------jiushisc jiusc .

Baisc, qiisc, uu, ip, zhaosl .

Qishisc liusc ip sisc qiisc ersc baisc jiushisc basc uu sansc qiisc basc baisc sishisc sisc .

Jiusc uu livts ersc baisc bashisc it .

Sisc qiisc sansc baisc livts sansc .

Uo guo gudai chevhm it uu ip ui it zhaosl, xiidai chevhm it baisc uu ui it zhaosl .

Xyhkshu : zait jshu qii jia ‘di ’ jiu chevui xyhkshu , lirpru : di it, di sisc baisc sanshisc ersc .

數分基數和序數兩大類。

基 數:一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一------二十九、三十、三十一------三十九、四十、四十一------四十九、五十、五十一------五十九、六十、六十一------六十九、七十、七十一------七十九、八十、八十一------八十九、九十、九十一------九十九。

百、千、萬、億、兆。

七十六億四千二百九十八萬三千八百四十四。

九萬零二百八十一

四千三百零三

我國古代稱一萬億為一兆,現代稱一百萬為一兆。

序數:在基數前加‘第’就成為序數,例如:第一、第四百三十二。

 

3

Shirzjiimh

Uo guo qyy guo tovzwyv d rlirz iu govxclirz he novlirz liysc zhovhm.

Govxclirz shi iyrzlirz, tadc shi irjyl ditqiusg huusgraos taillwiyrz ynzxivr d zhouqirz zhiddivzt d, pivnii it nii iu 365 tii, runnii it nii iu 366 tii. It nii fen 12 ger ye: Itwye sanscwye uscwye qiscwye bascwye shiscwye shiscwerwye doufc shi 31 tii; siscwye liuscwye jiuscwye shiscwiwye doufc shi 30 tii, pivnii d erscwye shi 28 tii, runnii d erscwye shi 29 tii.

Novlirz shi inxc iyrz hel lirz, tadc jilf genjyl yeliygg d ivl kui lai jiztsuux  yefenlg, iufc irjyl ditqiusg huusgraos taillwiyrz ynzxivr d zhouqirz lai tioztzhevl niifenlg, suoi novlirz d da ye ui 30 tii , xio ye ui 29 tii, pivnii it nii iu 12 ger ye, runnii it nii zed iu 13 ger ye.

Govxclirz mei 100 nii ui it ger shitjisxmei 10 nii ui it ger niidai.

Uo guo d it nii fen chun xiamc qiuh dovmc sisc jizs ,mei jizs iu 3 ger ye .

It ger xivrzqirz iu qisc tii: Xivqiwit xivqiwersc xivqisansc xivqisisc xivqiwusc doufc shi govmczuori; xivqiliusc he xivqiri shi xiurxixri

It tii iu 24 ger xioshirz, mei xioshirz iu 60 fen, mei fen iu 60 mio. Zait tii gav touz liygg shirz chevhm lihmmivgg, zait taillwiyrz chuzshan qii hou chevhm zaochenrz, zait taillwiyrz chuwyf zhevzhov shirz chevhm zhovuf, zait taillwiyrz luodgshan qii hou chevhm bavrwuurz. Cov zaochenrz dao zhovuf ui shavuf, cov zhovuf dao bavrwuurz ui xiauf. Tii chud hei shirz chevhm uurzshav, tii shen hei shirz chevhm iemclif. Iemclif 12 dii shirz chevhm ufwiemc.

時間

我國全國通用的日曆有公曆和農曆兩種。

公曆是陽曆,它是依據地球環繞太陽運行的周期制訂的,平年一年有三百六十五天。閏年一年有三百六十六天,一年分十二個月。一月、三月、五月、七月、八月、十月、十二月都是三十一天,四月、六月、九月、十一月都是三十天,平年的二月是二十八天, 閏年的二月是二十九天。

曆是陰陽合曆,它既根據月亮的盈虧來計算月份,又依據地球環繞太陽運行的周期來調整年份,所以農曆的大月為三十天,小月為二十九天,平年一年有十二個月,閏年一年則有十三個月。

公曆每一百年為一個世紀,每十年為一個年代。

我國的一年分春夏秋冬四季,每季有三個月。

一個星期有七天,星期一、星期二、星期三、星期四、星期五都是工作日,星期六和星期日是休息日。

   一天有二十四個小時,每小時有六十分,每分有六十秒。在天剛透亮時稱黎明,在太陽出山前後稱早晨,在太陽處於正中時稱中午,在太陽落山前後稱傍晚,從早晨到中午為上午,從中午到傍晚為下午,天初黑時稱晚上,天深黑時稱夜裏,夜裏十二點時稱午夜。

 

4

Gu shizt cizt jiusc shoumb

Qisc buz shizt

Caoxs Zhicm

Zhuhh doumc ranh doumcqicc,

Doumc zait fumz zhov qishk.

Ben shi tov gen shev,

Xiy jiih her taill jix ?

  

Devdg guunb qyenb loum

Uy Zhhuush

Bai r ir shan jinll,

Huyhesh rul haish liush.

Yxl qyv qiisc lif mumb,

Gev shav it cevhk loum

 

Chun xiorz

Mevzs Haoshran

Chun miimb bu jyemb xiorz,

Chu chu unrd tik nio.

Iemc lai fev ymc shevrd,

Huac luodg zhix duoshao.

 

Jiuscwye jiusc r ixx Shandov xyvdidc

Uy Uis

Duq zait itd xiyt ui itd ker,

Mei fevz jiaxcjiezh beisc s qin.

Iozz zhix xyvdidc devdg gao chu,

Biiz chasb zhuwyck shao it ren.

 

Jivxc iemc s

Lizs Bai

Chuym qii mivgg ye guy,

Ixb shi dit shav shuyts.

Jydg tou uymb mivgg ye,

Dixc tou s guxcxiyt.

 

Uymb Luhkshan pushbus

Lizs Bai

R zhaoh xiyhmluh shev zixc ii,

Iozz kan pushbus gua qii chuumc.

Feil liush zhixc xia sansc qiisc chimc,

Ixb shi injhesh luodg jiusc tii.

 

Jyes jyzt

Dum Fuxf

Liysc ger huyliwnb mivk cuizm lium,

It hav bailuwnb shav qiv tii.

Chuy hank Xiflivsf qiisc qiuh xyets,

Men boshl Dovukl uu lif chuuzc.

 

Jiysh xyets

Lium Zovyy

Qiisc shan nio feil jyes,

Uu jivr ren zovz mie.

Guzs zhouzc suoc lizhk uv,

Duq dioj hanxc jiysh xyets.

 

Yzbl gezi

Zhav Zhixlhe

Xif sait shan qii bailuwnb feil,

Taomhuac liushshui guiyzb feixc.

Qiv ruozhlizhk, lys suocwizf,

Xief fev xi ymc bu xymf gui.

古詩詞九首

七步 詩

曹植

煮豆燃豆萁,

豆在釜中泣。

本是同根生,

相煎何太急?

 

登鸛雀樓

王之涣

白日依山盡,

黄河入海流。

欲窮千里目,

更上一層樓。

 

春 曉

孟浩然

春眠不覺曉,

處處聞啼鳥。

夜來風雨聲,

花落知多少。

 

九月九日憶山東兄弟

王 維

獨在異鄉為異客,

每逢佳節倍思親。

遥知兄弟登高處,

遍插茱萸少一人。

 

静夜思

李白

床前明月光,

疑是地上霜。

舉頭望明月,

低頭思故鄉。

 

望廬山瀑布

李白

日照香爐生紫煙,

遥看瀑布掛前川。

飛流直下三千尺,

疑是銀河落九天。

 

絶句

杜甫

兩個黄鸝鳴翠柳,

一行白鷺上青天。

窗含西嶺千秋雪,

門泊東吴萬里船。

 

江雪

柳宗元

千山鳥飛絶,

萬徑人踪滅。

孤舟蓑笠翁,

獨釣寒江雪。

 

漁歌子

张志和

西塞山前白鷺飛,

桃花流水鱖魚肥。

青箬笠,緑蓑衣,

斜風細雨不須歸。

 

5

Dansh zhuyn novsh mosb zovl xiyihk

Bei Sovm da ciztren Su Dovpo, yyl shi chaotivz guumcwyyr, in shoul dao hueren uztxxiitt, beip biibk dao Havmzhout zuol ditfavfguumc.

Ta laidao Havmzhout ihou, beip Xifhush xiuhmlixc d jivrzse shenshen xikwingc. It tii ta chevdg chuuzc zait hush shav iuzlanmb, kan dao iyrzguy xia d Xifhush b guy shanshanmh, feichav haokan; guoz ithuirwer tii inxc le, iufc xia q le mevmev xi ymc, yyz chu d shan zait mizmavsh d ymc uts lif tbie meixclixc. Ta xiyx: Xifhush zhen xiyr gudai meixcny Xifshif, bu guuzh shi dansh zhuyn huolc shi novsh zhuyn iinp mosb doufc itwiy pioshliygg. Zhe shirz ta zhanz zait chuuzc tou, ink sovk le it shoumb qiisc gu liushchuur d zhucmiv Sovm cizt:

Shui guy liishs iisht qivrz favf hao, shan se kov mev ymc if qixc.

Yxl basb Xifhush bi Xifzi ,dansh zhuyn novsh mosb zovl xiyihk.

淡妝濃抹總相宜

北宋大詞人蘇東坡,原是朝廷官員,因受到壞人誣陷,被貶到杭州做地方官。

他來到杭州以後,被西湖秀麗的景色深深吸引。一天,他乘船在湖上遊覽,看到陽光下的西湖,波光閃閃,非常好看;過一會兒天陰了,又下起了蒙蒙細雨,遠處的山在迷茫的雨霧裏特别美麗。他想:西湖真像古代美女西施,不管是淡妝或是濃妝艷抹都一樣漂亮。這時他站在船頭,吟誦了一首千古流傳的著名宋詞:

水光瀲灧晴方好,山色空蒙雨亦奇。

欲把西湖比西子,淡妝濃抹總相宜。

 

6

Zhav Sansc y Lizs Sisc

Zhav Sansc dao Lizs Sisc jiahk baidgfavzt, Zhav Sansc ansb Lizs Sisc jiahk d menlivj

Lizs: Shuidc ak !

Zhav: Uo shi Zhav Sansc.

Lizs: Ak ! shi ni, qivzt jinz, qivzt zuoz, qivzt hekl chac. Haojiuf bu jii, jintii devdg men iu her guibkgan?

Zhav: Meishwiu shenme tbie d shis, haojiuf bu jii le, jintii lai kankan ni. Ni hao mak ?

Lizs: Uo hen hao, xiexiezt. Ni ne ?

Zhav: Uo iefc hen hao. Xiexiezt. Mivggtii shi xivqitii, kejisbguusp iu ger kepu huoshdovl ni iobuwio canjia ?

Lizs: Dui kepu huoshdovl, uo iefc hen ganx xivlqyx, davran io qyz.

Zhav: Na jiu it iizt ui divl, mivggtii shavuf basc dii zhev, uo zait kejisbguusp menkou dev ni.

 Zhav Sansc zait Lizs Sisc jiahk tanztlunzt le qita it xie unkti, xiizait io huijiahk le

 Zhav: shirzjiimh bu zao le, uo io huijiahk le, zaijii !

Lizs: Huuivz jivschav guylin hanxcshef, zaijii !

 Cri shavuf qisc dii ushisc usc fen, Zhav Sansc zait kejisbguusp menkou kandao Lizs Sisc guozlai.

 Zhav: Uik ! Lizs Sisc, uo zait zhelif, ni zao ak !

        Lizs: Ak ! ni zao !

 Zhav Sansc y Lizs Sisc zait kejisbguusp gaosb le bansc tii huoshdovl, jiyjinf zhovuf ittov dao Zhav Sansc jiahk, kan dao le Zhav Sansc d fudcmumq.

 Lizs: Borfudc, bormumq nimenr hao !

Fudc: Ni hao ! xyztduo tii meish lai , jinflai govmczuo mav mak ?

Lizs: jinflai govmczuo it ger jiesb it ger, dao zuorzri cai gaok it duulgluodg. Nin shengtig hao mak ?

       Fudc: Hen hao, xiexiezt.

       Mumq: Lizs Sis , zhe biif zuoz, qivzt hekl chac, jintii jiu zait zhelif chi fansp bak !

       Lizs: Hao, xiexiezt.

 Guoz le it huir, kaishiwn chi fansp, Zhav Sansc nads chuz pijiush, mei ren daor le it beim.

 Lizs: Borfudc, bormumq, uo jierc huac xiidg f, zhusl nin lia jiirkav chavxcshoull, yvllwyyz kuelex.

        Fudc: Xiexiezt.

        Mumq: Xiexiezt

        Fudc: Ni y Zhav Sansc shi hao peviumc, uo zhusl nimenr ersc ren doufc shiswie iu chev, pevnb chevkl uu lif. Dajiahk ganbeim !

        Mumq: Ganbeim !

 Lizs: Ganbeim !

        Zhav: Ganbeim !

 Lizs Sisc zait Zhav Sansc jiahk jilf tanzt govmczuo iufc kan diitsshimb, zhixc dao iemclif jiusc dii cai gaokbie.

 Lizs: Borfudc, bormumq, Zhav Sansc, dasbrao nimenr it tii le, zaijii ! zhusl nimenr uurzwan !

        Fudc: Zaijii !

         Mumq: Zaijii !

         Zhav: Zaijii ! zhusl ni huijiahk it lu shunlid !

張三與李四

張三到李四家拜訪,張三按李四家的門鈴。

李: 誰啊!

張:我是張三。

李:啊!是你。 請進,請坐,請喝茶。好久不見,今天登門有何貴幹?

張:没有什麽特别的事,好久不見了,今天來看看你。你好嗎?

李:我很好, 謝謝。你呢?

張:我也很好, 謝謝。明天是星期天,科技館有個科普活動,你要不要參加?

李: 對科普活動,我也很感興趣,當然要去

張:那就一言為定,明天上午八點正,我在科技館門口等你。

 張三在李四家談論了其他一些問題,現在要回家了。

張: 時間不早了,我要回家了,再見!

李: 歡迎經常光臨寒舍,再見!

 次日上午七點五十五分張三在科技館門口看到李四 過來

:喂!李四,我在這裏,你早啊!

李:啊!你早!

 張三與李四在科技館搞了半天活動,將近中午一同到張三家,看到了張三的父母

李:伯父,伯母,你們好!

父:你好!許多天没來,近來工作忙嗎?

李:近來工作一個接一個,到昨日才告一段落。您身體好嗎?

父:很好,謝謝。

母:李四,這邊坐,請喝茶,今天就在這裏吃飯吧!

李:好,謝謝。

 過了一會,開始吃飯,張三拿出啤酒,每人倒了一杯。

李:伯父,伯母,我借花獻佛,祝您俩健康長壽,永遠快樂。

父:謝謝。

母:謝謝。

父:你與張三是好朋友,我祝你們二人都事業有成, 鵬程萬里。大家乾杯!

母:乾杯

李:乾杯

乾杯

 李四在張三家既談工作又看電視,直到夜裏九點才告别。

李:伯父,伯母,張三,打擾你們一天了,再見!祝你們晚安!

父:再見!

母:再見!

:再見!祝你回家一路順利!

 

7

Jiahktivhk sheztshif y rchav yvpin

Putovz jiahktivhk d zhurfavhk itbanf fen kertivmc, uofshihk, chuhkfavhk, uirrshev jiimh, iyrztai usc bumcfen; favhkzi kuuda d renjiahk haiz iu cansptivmc y shumcfavhk .

Kertivmc shi it jiahk ren d govxcgov huoshdovl chavtsuo, iefc shi jiesbdairr kerren d ditfavf. Kertivmc lif itbanf iu shafa, chacjip, diitsshimb jim, zuswhel inrdxiyk, ludgfavjim, inspshuijim; meishwiu duqli cansptivmc d renjiahk, zed haiz iu chanspzhuom y zuozdevm, ru favfdevm, yyxcdevm, huolc kaofbeizlwim .

Uofshihk nei itbanf iu chuym, chuymtou guimz, shummzhuyn tai, izfchumz . I