辨義拼音漢文的範文31篇

(摘自辨義拼音漢文讀本)

1 Biimb il pinsbwinrd hanzimc

   辨義拼音漢字

2 Shu

   數

3 Shirzjiimh

   時間

4 Gu shizt cizt jiusc shoumb

   古詩詞九首

5 Dansh zhuyn novsh mosb zovl xiyihk

   淡妝濃抹總相宜

6 Zhav Sansc y Lizs Sisc

   張三與李四

7 Jiahktivhk sheztshif y rchav yvpin

   家庭設施與日常用品

8 Chavjii d dovlwumc

   常見的動物

9 Chavjii d zhicmwumc

   常見的植物

10 Jiotovz y jiotovz govmcjy

   交通與交通工具

11 Guumb chaosh

    觀潮

12 Meixclixc d Xio xivlwan livsf

    美麗的小興安嶺

13 Sovshuq

    松鼠

14 Uu lif Chavxcchevt

    萬里長城

15 Zait da xyvqmaoq d guxcxiyt

    在大熊猫的故鄉

16 Gu shizt cizt xinxshavbk

    古詩詞欣賞

17 Taiuush hudiech jiag tiixia

    臺灣蝴蝶甲天下

18 Cainev lai z qinlfenl

     才能來自勤奮

19 Jishguy

      激光

20 Luhkshan ynwuts

    廬山雲霧

21 Zhanxs Tiiiur

    詹天佑

22 Ynllshist

     隕

23 Uo ai lys iec

    我愛緑葉

24 Ixxiyx bu dao d zaihhai

     意想不到的災害

25 Zuguo, uo zhovswyf huilai le

     祖國,我終於回來了

26 Iirz zi shir Chum

     晏子使楚

27 Jiy xiy he

     將相和

28 Gu un chud duzt

     古文初讀

29 Huaxye fanwiv shigb d yvtuz

     化學反應式的用途

30 Xiyyz unkti d jiztsuux fal

     相遇問題的計算法

31 Xibaozl

     細

1

Biimb il pinsbwinrd hanzimc

Biimb il pinsbwinrd hanzimc shi it zhovhm pinsbwinrd tig hanzimc, shi kaimtig favfkuet hanzimc d livl it zhovhm shumcxiedg xivshigb, tadc d yvfal y kaimtig favfkuet hanzimc uulqyy xiytov, tadc d litig shigb shouxiedg tig y kaimtig favfkuet hanzimc itwiy, jilf nev i zimc ui danwuif hev zhao pailie shumcxiedg, iefc nev i zimc ui danwuif shul zhao pailie shumcxiedg, zhe tbie shizwyv yf shumcxiedg duiliil y paipbiimc.

Chavyv d biimb il pinsbwinrd hanzimc y favfkuet hanzimc it it duiiv, tadc nev qykfen suoiu tov inrd itd il cizt, jilf nev xiedg baihuazt un, iufc nev xiedg unwiizt un, nev zhuuclxiedg Tavl Sovm ilai g zhovhm untig d unzhavl, buhuir iu renrher ciztwil hunxiosh.

Biimb il pinsbwinrd hanzimc jilf baorliu le kaimtig favfkuet hanzimc d suoiu iuxcdii, iufc xikshoudg le Ivun Faun dev pinsbwinrd hua unzimc zhov d iuxcdii, tovshirz iufc bivsbqisb le favfkuet hanzimc y qita pinsbwined hua unzimc zhov d qyedii, suoi tadc shi davjin shitjietd shav zui xiifjinz d unzimc, tadc jilf nev jissches he fazhanl zhovhual minzuf usc qiisc nii d unmivgg, gev nev basb zhovhual unmivgg chavl xivr u zut det chuur xiyl qyy shitjietd.

 辨義拼音漢字

辨義拼音漢字是一種拼音體漢字,是楷體方塊漢字的另一種書寫形式,它的用法與楷體方塊漢字完全相同,它的立體式手寫體與楷體方塊漢字一樣,既能以字為單位横着排列書寫,也能以字為單位豎着排列書寫,這特别適用於書寫對聯與牌匾。

常用的辨義拼音漢字與方塊漢字 對應,它能區分所有同音異義詞,既能寫白話文,又能寫文言文,能轉寫唐、宋以來各種文體的文章,不會有任何詞義混淆。

    辨義拼音漢字既保留了楷體方塊漢字的所有優點,又吸收了英文、法文等拼音化文字中的優點,同時又摒棄了方塊漢字與其他拼音化文字中的缺點,所以它是當今世界上最先進的文字,它既能繼承和發展中華民族五千年的文明,更能把中華文明暢行無阻地傳向全世界

 

2

Shu

Shu fen jshu he xyhkshu liysc da leizx .

Jshu : it, ersc, sansc, sisc, usc, liusc, qisc, basc, jiusc, shisc, shiscwi, shiscwer, shiscsan, shiscsi, shiscwu, shiscliu, shiscqi, shiscba, shiscjiu, ershisc, ershisc it, -----ershisc jiusc, sanshisc, sanshisc it,------sanshisc jiusc, sishisc, sishisc it, ------sishisc jiusc, ushisc, ushisc it------ushisc jiusc, liushisc, liushisc it------liushisc jiusc, qishisc, qishisc it------qishisc jiusc, bashisc, bashisc it------bashisc jiusc, jiushisc, jiushisc it------jiushisc jiusc .

Baisc, qiisc, uu, ip, zhaosl .

Qishisc liusc ip sisc qiisc ersc baisc jiushisc basc uu sansc qiisc basc baisc sishisc sisc .

Jiusc uu livts ersc baisc bashisc it .

Sisc qiisc sansc baisc livts sansc .

Uo guo gudai chevhm it uu ip ui it zhaosl, xiidai chevhm it baisc uu ui it zhaosl .

Xyhkshu : zait jshu qii jia ‘di ’ jiu chevui xyhkshu , lirpru : di it, di sisc baisc sanshisc ersc .

數分基數和序數兩大類。

基 數:一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一------二十九、三十、三十一------三十九、四十、四十一------四十九、五十、五十一------五十九、六十、六十一------六十九、七十、七十一------七十九、八十、八十一------八十九、九十、九十一------九十九。

百、千、萬、億、兆。

七十六億四千二百九十八萬三千八百四十四。

九萬零二百八十一

四千三百零三

我國古代稱一萬億為一兆,現代稱一百萬為一兆。

序數:在基數前加‘第’就成為序數,例如:第一、第四百三十二。

 

3

Shirzjiimh

Uo guo qyy guo tovzwyv d rlirz iu govxclirz he novlirz liysc zhovhm.

Govxclirz shi iyrzlirz, tadc shi irjyl ditqiusg huusgraos taillwiyrz ynzxivr d zhouqirz zhiddivzt d, pivnii it nii iu 365 tii, runnii it nii iu 366 tii. It nii fen 12 ger ye: Itwye sanscwye uscwye qiscwye bascwye shiscwye shiscwerwye doufc shi 31 tii; siscwye liuscwye jiuscwye shiscwiwye doufc shi 30 tii, pivnii d erscwye shi 28 tii, runnii d erscwye shi 29 tii.

Novlirz shi inxc iyrz hel lirz, tadc jilf genjyl yeliygg d ivl kui lai jiztsuux  yefenlg, iufc irjyl ditqiusg huusgraos taillwiyrz ynzxivr d zhouqirz lai tioztzhevl niifenlg, suoi novlirz d da ye ui 30 tii , xio ye ui 29 tii, pivnii it nii iu 12 ger ye, runnii it nii zed iu 13 ger ye.

Govxclirz mei 100 nii ui it ger shitjisxmei 10 nii ui it ger niidai.

Uo guo d it nii fen chun xiamc qiuh dovmc sisc jizs ,mei jizs iu 3 ger ye .

It ger xivrzqirz iu qisc tii: Xivqiwit xivqiwersc xivqisansc xivqisisc xivqiwusc doufc shi govmczuori; xivqiliusc he xivqiri shi xiurxixri

It tii iu 24 ger xioshirz, mei xioshirz iu 60 fen, mei fen iu 60 mio. Zait tii gav touz liygg shirz chevhm lihmmivgg, zait taillwiyrz chuzshan qii hou chevhm zaochenrz, zait taillwiyrz chuwyf zhevzhov shirz chevhm zhovuf, zait taillwiyrz luodgshan qii hou chevhm bavrwuurz. Cov zaochenrz dao zhovuf ui shavuf, cov zhovuf dao bavrwuurz ui xiauf. Tii chud hei shirz chevhm uurzshav, tii shen hei shirz chevhm iemclif. Iemclif 12 dii shirz chevhm ufwiemc.

時間

我國全國通用的日曆有公曆和農曆兩種。

公曆是陽曆,它是依據地球環繞太陽運行的周期制訂的,平年一年有三百六十五天。閏年一年有三百六十六天,一年分十二個月。一月、三月、五月、七月、八月、十月、十二月都是三十一天,四月、六月、九月、十一月都是三十天,平年的二月是二十八天, 閏年的二月是二十九天。

曆是陰陽合曆,它既根據月亮的盈虧來計算月份,又依據地球環繞太陽運行的周期來調整年份,所以農曆的大月為三十天,小月為二十九天,平年一年有十二個月,閏年一年則有十三個月。

公曆每一百年為一個世紀,每十年為一個年代。

我國的一年分春夏秋冬四季,每季有三個月。

一個星期有七天,星期一、星期二、星期三、星期四、星期五都是工作日,星期六和星期日是休息日。

   一天有二十四個小時,每小時有六十分,每分有六十秒。在天剛透亮時稱黎明,在太陽出山前後稱早晨,在太陽處於正中時稱中午,在太陽落山前後稱傍晚,從早晨到中午為上午,從中午到傍晚為下午,天初黑時稱晚上,天深黑時稱夜裏,夜裏十二點時稱午夜。

 

4

Gu shizt cizt jiusc shoumb

Qisc buz shizt

Caoxs Zhicm

Zhuhh doumc ranh doumcqicc,

Doumc zait fumz zhov qishk.

Ben shi tov gen shev,

Xiy jiih her taill jix ?

  

Devdg guunb qyenb loum

Uy Zhhuush

Bai r ir shan jinll,

Huyhesh rul haish liush.

Yxl qyv qiisc lif mumb,

Gev shav it cevhk loum

 

Chun xiorz

Mevzs Haoshran

Chun miimb bu jyemb xiorz,

Chu chu unrd tik nio.

Iemc lai fev ymc shevrd,

Huac luodg zhix duoshao.

 

Jiuscwye jiusc r ixx Shandov xyvdidc

Uy Uis

Duq zait itd xiyt ui itd ker,

Mei fevz jiaxcjiezh beisc s qin.

Iozz zhix xyvdidc devdg gao chu,

Biiz chasb zhuwyck shao it ren.

 

Jivxc iemc s

Lizs Bai

Chuym qii mivgg ye guy,

Ixb shi dit shav shuyts.

Jydg tou uymb mivgg ye,

Dixc tou s guxcxiyt.

 

Uymb Luhkshan pushbus

Lizs Bai

R zhaoh xiyhmluh shev zixc ii,

Iozz kan pushbus gua qii chuumc.

Feil liush zhixc xia sansc qiisc chimc,

Ixb shi injhesh luodg jiusc tii.

 

Jyes jyzt

Dum Fuxf

Liysc ger huyliwnb mivk cuizm lium,

It hav bailuwnb shav qiv tii.

Chuy hank Xiflivsf qiisc qiuh xyets,

Men boshl Dovukl uu lif chuuzc.

 

Jiysh xyets

Lium Zovyy

Qiisc shan nio feil jyes,

Uu jivr ren zovz mie.

Guzs zhouzc suoc lizhk uv,

Duq dioj hanxc jiysh xyets.

 

Yzbl gezi

Zhav Zhixlhe

Xif sait shan qii bailuwnb feil,

Taomhuac liushshui guiyzb feixc.

Qiv ruozhlizhk, lys suocwizf,

Xief fev xi ymc bu xymf gui.

古詩詞九首

七步 詩

曹植

煮豆燃豆萁,

豆在釜中泣。

本是同根生,

相煎何太急?

 

登鸛雀樓

王之涣

白日依山盡,

黄河入海流。

欲窮千里目,

更上一層樓。

 

春 曉

孟浩然

春眠不覺曉,

處處聞啼鳥。

夜來風雨聲,

花落知多少。

 

九月九日憶山東兄弟

王 維

獨在異鄉為異客,

每逢佳節倍思親。

遥知兄弟登高處,

遍插茱萸少一人。

 

静夜思

李白

床前明月光,

疑是地上霜。

舉頭望明月,

低頭思故鄉。

 

望廬山瀑布

李白

日照香爐生紫煙,

遥看瀑布掛前川。

飛流直下三千尺,

疑是銀河落九天。

 

絶句

杜甫

兩個黄鸝鳴翠柳,

一行白鷺上青天。

窗含西嶺千秋雪,

門泊東吴萬里船。

 

江雪

柳宗元

千山鳥飛絶,

萬徑人踪滅。

孤舟蓑笠翁,

獨釣寒江雪。

 

漁歌子

张志和

西塞山前白鷺飛,

桃花流水鱖魚肥。

青箬笠,緑蓑衣,

斜風細雨不須歸。

 

5

Dansh zhuyn novsh mosb zovl xiyihk

Bei Sovm da ciztren Su Dovpo, yyl shi chaotivz guumcwyyr, in shoul dao hueren uztxxiitt, beip biibk dao Havmzhout zuol ditfavfguumc.

Ta laidao Havmzhout ihou, beip Xifhush xiuhmlixc d jivrzse shenshen xikwingc. It tii ta chevdg chuuzc zait hush shav iuzlanmb, kan dao iyrzguy xia d Xifhush b guy shanshanmh, feichav haokan; guoz ithuirwer tii inxc le, iufc xia q le mevmev xi ymc, yyz chu d shan zait mizmavsh d ymc uts lif tbie meixclixc. Ta xiyx: Xifhush zhen xiyr gudai meixcny Xifshif, bu guuzh shi dansh zhuyn huolc shi novsh zhuyn iinp mosb doufc itwiy pioshliygg. Zhe shirz ta zhanz zait chuuzc tou, ink sovk le it shoumb qiisc gu liushchuur d zhucmiv Sovm cizt:

Shui guy liishs iisht qivrz favf hao, shan se kov mev ymc if qixc.

Yxl basb Xifhush bi Xifzi ,dansh zhuyn novsh mosb zovl xiyihk.

淡妝濃抹總相宜

北宋大詞人蘇東坡,原是朝廷官員,因受到壞人誣陷,被貶到杭州做地方官。

他來到杭州以後,被西湖秀麗的景色深深吸引。一天,他乘船在湖上遊覽,看到陽光下的西湖,波光閃閃,非常好看;過一會兒天陰了,又下起了蒙蒙細雨,遠處的山在迷茫的雨霧裏特别美麗。他想:西湖真像古代美女西施,不管是淡妝或是濃妝艷抹都一樣漂亮。這時他站在船頭,吟誦了一首千古流傳的著名宋詞:

水光瀲灧晴方好,山色空蒙雨亦奇。

欲把西湖比西子,淡妝濃抹總相宜。

 

6

Zhav Sansc y Lizs Sisc

Zhav Sansc dao Lizs Sisc jiahk baidgfavzt, Zhav Sansc ansb Lizs Sisc jiahk d menlivj

Lizs: Shuidc ak !

Zhav: Uo shi Zhav Sansc.

Lizs: Ak ! shi ni, qivzt jinz, qivzt zuoz, qivzt hekl chac. Haojiuf bu jii, jintii devdg men iu her guibkgan?

Zhav: Meishwiu shenme tbie d shis, haojiuf bu jii le, jintii lai kankan ni. Ni hao mak ?

Lizs: Uo hen hao, xiexiezt. Ni ne ?

Zhav: Uo iefc hen hao. Xiexiezt. Mivggtii shi xivqitii, kejisbguusp iu ger kepu huoshdovl ni iobuwio canjia ?

Lizs: Dui kepu huoshdovl, uo iefc hen ganx xivlqyx, davran io qyz.

Zhav: Na jiu it iizt ui divl, mivggtii shavuf basc dii zhev, uo zait kejisbguusp menkou dev ni.

 Zhav Sansc zait Lizs Sisc jiahk tanztlunzt le qita it xie unkti, xiizait io huijiahk le

 Zhav: shirzjiimh bu zao le, uo io huijiahk le, zaijii !

Lizs: Huuivz jivschav guylin hanxcshef, zaijii !

 Cri shavuf qisc dii ushisc usc fen, Zhav Sansc zait kejisbguusp menkou kandao Lizs Sisc guozlai.

 Zhav: Uik ! Lizs Sisc, uo zait zhelif, ni zao ak !

        Lizs: Ak ! ni zao !

 Zhav Sansc y Lizs Sisc zait kejisbguusp gaosb le bansc tii huoshdovl, jiyjinf zhovuf ittov dao Zhav Sansc jiahk, kan dao le Zhav Sansc d fudcmumq.

 Lizs: Borfudc, bormumq nimenr hao !

Fudc: Ni hao ! xyztduo tii meish lai , jinflai govmczuo mav mak ?

Lizs: jinflai govmczuo it ger jiesb it ger, dao zuorzri cai gaok it duulgluodg. Nin shengtig hao mak ?

       Fudc: Hen hao, xiexiezt.

       Mumq: Lizs Sis , zhe biif zuoz, qivzt hekl chac, jintii jiu zait zhelif chi fansp bak !

       Lizs: Hao, xiexiezt.

 Guoz le it huir, kaishiwn chi fansp, Zhav Sansc nads chuz pijiush, mei ren daor le it beim.

 Lizs: Borfudc, bormumq, uo jierc huac xiidg f, zhusl nin lia jiirkav chavxcshoull, yvllwyyz kuelex.

        Fudc: Xiexiezt.

        Mumq: Xiexiezt

        Fudc: Ni y Zhav Sansc shi hao peviumc, uo zhusl nimenr ersc ren doufc shiswie iu chev, pevnb chevkl uu lif. Dajiahk ganbeim !

        Mumq: Ganbeim !

 Lizs: Ganbeim !

        Zhav: Ganbeim !

 Lizs Sisc zait Zhav Sansc jiahk jilf tanzt govmczuo iufc kan diitsshimb, zhixc dao iemclif jiusc dii cai gaokbie.

 Lizs: Borfudc, bormumq, Zhav Sansc, dasbrao nimenr it tii le, zaijii ! zhusl nimenr uurzwan !

        Fudc: Zaijii !

         Mumq: Zaijii !

         Zhav: Zaijii ! zhusl ni huijiahk it lu shunlid !

張三與李四

張三到李四家拜訪,張三按李四家的門鈴。

李: 誰啊!

張:我是張三。

李:啊!是你。 請進,請坐,請喝茶。好久不見,今天登門有何貴幹?

張:没有什麽特别的事,好久不見了,今天來看看你。你好嗎?

李:我很好, 謝謝。你呢?

張:我也很好, 謝謝。明天是星期天,科技館有個科普活動,你要不要參加?

李: 對科普活動,我也很感興趣,當然要去

張:那就一言為定,明天上午八點正,我在科技館門口等你。

 張三在李四家談論了其他一些問題,現在要回家了。

張: 時間不早了,我要回家了,再見!

李: 歡迎經常光臨寒舍,再見!

 次日上午七點五十五分張三在科技館門口看到李四 過來

:喂!李四,我在這裏,你早啊!

李:啊!你早!

 張三與李四在科技館搞了半天活動,將近中午一同到張三家,看到了張三的父母

李:伯父,伯母,你們好!

父:你好!許多天没來,近來工作忙嗎?

李:近來工作一個接一個,到昨日才告一段落。您身體好嗎?

父:很好,謝謝。

母:李四,這邊坐,請喝茶,今天就在這裏吃飯吧!

李:好,謝謝。

 過了一會,開始吃飯,張三拿出啤酒,每人倒了一杯。

李:伯父,伯母,我借花獻佛,祝您俩健康長壽,永遠快樂。

父:謝謝。

母:謝謝。

父:你與張三是好朋友,我祝你們二人都事業有成, 鵬程萬里。大家乾杯!

母:乾杯

李:乾杯

乾杯

 李四在張三家既談工作又看電視,直到夜裏九點才告别。

李:伯父,伯母,張三,打擾你們一天了,再見!祝你們晚安!

父:再見!

母:再見!

:再見!祝你回家一路順利!

 

7

Jiahktivhk sheztshif y rchav yvpin

Putovz jiahktivhk d zhurfavhk itbanf fen kertivmc, uofshihk, chuhkfavhk, uirrshev jiimh, iyrztai usc bumcfen; favhkzi kuuda d renjiahk haiz iu cansptivmc y shumcfavhk .

Kertivmc shi it jiahk ren d govxcgov huoshdovl chavtsuo, iefc shi jiesbdairr kerren d ditfavf. Kertivmc lif itbanf iu shafa, chacjip, diitsshimb jim, zuswhel inrdxiyk, ludgfavjim, inspshuijim; meishwiu duqli cansptivmc d renjiahk, zed haiz iu chanspzhuom y zuozdevm, ru favfdevm, yyxcdevm, huolc kaofbeizlwim .

Uofshihk nei itbanf iu chuym, chuymtou guimz, shummzhuyn tai, izfchumz . Izfchumz nei k gua dawizf, xifzhuy, fevizf, qynzfzi, chenzfshanzf, kuzfzi; gemzi shav huolc chousbdou nei k fav neiizf, neikuzf, uazfzi, shoupajb .Chuym shav iu chuymdiit huolc ximevsi, beipdan, miimbeip huolc sismiimbeip, huolc iamcrovsbeip, beiptao, chuymzhaos, zhenmctou, zhenmctao .Retii iu d yv caoximc huolc zhumcximc, iu xie ditqyk haiz io yv unchzhavjb .Meishwiu duqli shumcfavhk d renjiahk, zait uofshihk nei haiz huir iu xiedgzimctai .

Chuhkfavhk nei iu bivshxiyzh, meihqiqt zaohh huolc diits cist zaohh, diits fansp baomz, uixcboshluh, kaohxiyzh, xidswuustjim; haiz iu xidsdishs chish i govr xids caic, taoshl mi; iu caosbzuotai, ibiir qied caic, huol mii; iu chumz, guimz, ibiir cunfav uust, kuezh, piomz, shaomz, daod, chal, ji g zhovhm beir yv d shisppin .

Uirrshev jiimh nei iu chousb shui mamptovmc, reshuiqikk, yshgavmz, linshwysh pentou, yshbats, xidswizfjim, shummxids penmz, jivjzi ji cunfav shummxids yvpin d bitchumz, bitchumz lifmii itbanf fav zhao feixczaot, xiyhmzaot, mushwyshluts, xids fa xiybo ji uirrshev zhiss dev umcpin .

Iyrztai itbanf chao nan, iu d renjiahk zait zheer zhovhm huac, iysp yzb, huolc iysp nio, iefc yv lai liyrzshai umcpin; dovmctii k zait ci shai taillwiyrz, xiamctii k zait ci chevdgliysh; gao cevhk jiizzzhuzhm erlc iufc mii xiyl kaikuomhdit d iyrztai, haiz shi kan fevjivrz d hao ditfav .

Kovtioztjim fen levkovtiozt he lev re kovtiozt liysc zhovhm, itbanf zhuy zait kertivmc, uofshihk ji shumcfavhk dev ditfavf .

Iu danduq shumcfavhk d renjiahk, zait shumcfavhk lif itbanf iu shumcchumz, xiedgzimctai, diitsnaozl, dasbwindgjim, saomiosbwirl, diitswhuazt jim dev sheztbeir .Shumcchumz lif fav zhao g zhovhm shumcjizht, iu d basb zhaoxiyjim iefc fav zait zhelif .Xiedgzimctai shav iu tailirz ji g zhovhm benzi, iji bimf, mot, zhiss, iist dev unjy .Chavyv d bimf iu gavjbimf, qiijbimf, maobimf, yyxc zhusg bimf .

家庭設施與日常用品

普通家庭的住房一般分客廳、卧室、厨房、衛生間、陽臺五部分,房子寛大的人家還有

餐廳與書房。

客廳是一家人的公共活動場所,也是接待客人的地方。客廳裏一般有沙發、茶几、電視

機、組合音響、錄放機、飲水機;没有獨立餐廳的人家,則還有餐桌與坐凳,如方凳、圓凳、

或靠背椅。

卧室内一般有床、 床頭櫃、梳妝臺、衣橱。衣橱内可掛大衣、西裝、風衣、裙子、襯衫、

褲子;格子上或抽斗内可放内衣、内褲、襪子、手帕。床上有床墊或席夢思、被單、棉被或絲棉被,或鴨絨被、被套、床罩、枕頭、枕套。熱天有的用草蓆或竹蓆,有些地區還要用蚊帳。没有獨立書房的人家,在卧室内還會有寫字檯。

厨房内有冰箱、煤氣灶或電磁灶、電飯煲、微波爐、烤箱、洗碗機;還有洗滌池,以供

洗菜、淘米;有操作臺,以便切菜、和面;有橱、櫃,以便存放碗、筷、瓢、勺、刀、叉及各種備用的食品。

衛生間内有抽水馬桶、熱水器、浴缸、淋浴噴頭、浴霸、洗衣機、梳洗盆、鏡子及存放

梳洗用品的壁橱,壁橱裏面一般放着肥皂、香皂、沐浴露、洗髮香波及衛生紙等物品。

陽臺一般朝南,有的人家在這兒種花、養魚或養鳥,也用來晾曬物品;冬天可在此曬太

陽,夏天可在此乘凉;高層建築而又面向開闊地的陽臺,還是看風景的好地方。

空調機分冷空調和冷熱空調兩種,一般裝在客廳、卧室及書房等地方。

有單獨書房的人家,在書房裏一般有書橱、寫字檯、電腦、打印機、掃描儀、電話機等

設備。書橱裏放着各種書籍,有的把照相機也放在這裏。寫字檯上有檯曆及各種本子,以及

筆、墨、紙、硯等文具。常用的筆有鋼筆、鉛筆、毛筆、圓珠筆。

 

8

Chavjii d dovlwumc

Shitjietd shav d dovlwumc zhovhmleizx hen duo.

Jiahkqinnb leizx iu: jiwnb, iamc, ewnb, iefc iu ren iysp gewnbzi, anchunnb.

Jiahkchuq leizx iu: niu, iyzg, zhuq, gouq, maoq, tuqm, mamp, lymp, luotuomp, iefc iu ren iysp luq, dioq.

Yzb leizx iu: danshshui zhov d liiyzb, caoyzb, qivyzb, jiwyzb, guiyzb, liwyzb, biiyzb, niiyzb, nitqiuzb, manzb, huyshanzb, ji haishshui zhov d huyyzb, daijbwyzb, shayzb, Ciwue haiz iu xiyr yzb itwiy shevhuosh zait shui zhov d dovlwumc iu jivyzb.pavxiezb, luosich, bavch, xiach, uxczei, haishzhech.

Nio leizx iu: maqyenb, xqyemc, iimczi, uxcwianb, zhuokmunio, bugunio, huadgmeimb, bage, ivuwnb, huyivnbk, yyiynb, lusiwnb, maoqtouivnbl, laoivnbl, tiiewnb, dawiinb. Bu shuhkwyjb nio leizx, danr y nio itwiy zait tiishav feil d haiz iu biifuch.

Shouq leizx iu: laohuql, shiqzi, daxiyq, baoq, lavq, huqliq, ietzhuq, chavxc jivzx luq, bansgmamp, xiniu, heshmamp, xyvq, xyvqmaoq, houqzi, xivxivq, feifeiq, laoshuq, huyshuqlavq, sovshuq, cidwuiq, chuushanjiag.

Pachovch leizx iu: shech, eyzb, uxcguimc, jiagwyzb, bithuql.

Liysc qim leizx iu: qivuach, chanchuch.

Kunchovch leizx iu: cavcwivmc, unchzi, zhavlavch, mawich, baiich, michfevch, huyfevch, tavlavch, zhamevchk, xishuech, chanch, ivchhuo chovch, piomzchovch, qivtivch, tiiniu, hudiech. Qita chovch leizx iu: ugovch, xiechzi, zhizhuchs, uoniu, iiiuch, qiuinch.

 

常見的動物

世界上的動物種類很多。

家禽類有:鷄、鴨、鵝,也有人養鴿子、鵪鶉。

家畜類有:牛、羊、猪、狗、猫、兔、馬、驢、駱駝,也有人養鹿、貂。

魚類有淡水中的鰱魚、草魚、青魚、鯽魚、鱖魚、鯉魚、鯿魚、鮎魚、泥鰍、鰻、黄鱔及海水中的黄魚、帶魚、鯊魚。此外還有像魚類一樣生活在水中的動物有鯨魚、螃蟹、螺螄、蚌、 蝦、烏賊、海蜇。

鳥類有:麻雀、喜鵲、燕子、烏鴉、啄木鳥、布穀鳥、畫眉、八哥、鸚鵡、黄鶯、鴛鴦、鷺鷥、猫頭鷹、老鷹、天鵝、大雁。不屬於鳥類,但與鳥一樣在天上飛的還有蝙蝠。

    獸類有:老虎、獅子、大象、豹、狼、狐狸、野猪、長頸鹿、斑馬、犀牛、河馬、熊、熊猫、猴子、猩猩、狒狒、老鼠、黄鼠狼、松鼠、刺猬、穿山甲。

爬蟲類有:蛇、鱷魚、烏龜、甲魚、壁虎。

兩棲類有:青蛙、蟾蜍。

昆蟲類有:蒼蠅、蚊子、蟑螂、螞蟻、白蟻、蜜蜂、黄蜂、螳螂、蚱蜢、蟋蟀、蟬、螢火蟲、瓢虫、蜻蜓、天牛、蝴蝶。其他蟲類有:蜈蚣、蝎子、蜘蛛、蝸牛、蜒蚰、蚯蚓。

 

9

Chavjii d zhicmwumc

   Zhicmwumc d zhovhmleizx hen duo, xiamii jinr zait shispwyv leizx, guumbshavbk leizx ji linmmu leizx zhe sansc ger favfmii jiu uo guo zui chavjii d zhicmwumc jiai guinas.

   1Shispwyv leizx zhicmwumc iufc k fen liymlshisp leizx, iushlioml leizx shuccaic leizx guompin leizx..

 (1)  Liymlshisp leizx iu: daohmzi, maimlzi, xiomi, gaoliyp, ysgmi, fanpshuct, mamp livj shuct.

2 Iushlioml leizx iu: iushcaic, huacshev, huydoumc, zhicma.

3 Shuccaic leizx iu: qivcaic, baicaic, baokxincaic, bocaic,qincaic, luoboc, uojyck, nanguamc, dovguamc, sisguamc, huyguamc, huluc, chavxc jiydoumc, siscjizs doumc, biixcdoumc, uudoumc, qieczi, laxcjiomc, fanpqiec, maoyc, jioccbai, ouc, dasuuc, covc, shevjiyf, moguc.

4 Guompin leizx iufc fen shuiguom leizx he ganguom leizx. Shuiguom leizx iu: taomzi, meimzi, xivmzi, lizszi, ganmjym, pivguom, limzi, ivmtaom, iymmeim, pipam, shistliumm, xiyhmjioc, boluoc, mavcguom, putaoc, xifguamc, hamiguamc, xiyhmguamc. Ganguom leizx iu: limmzi, hemtaom, haiz iu zaomzi, shimzi, liczhim, guimwyyxc dev shuiguom iefc k jiagovmc chev ganguom.

2Guumbshavbk leizx zhicmwumc iufc k fen muben leizx he caoben leizx .

1 Muben leizx iu: guimhuac, chacwhuac, lazlmeimhuac, mulanc, ysglanc, mumiim, zixctevc.

2Caoben leizx iu: lancwhuac, jycwhuac, jiwnbguuhk huac, qiilniuhuac, shuixiirhuac, mutdanmc huac, fevnbxiir huac

3 Linmmu leizx zhicmwumc iu: sovshum, baimshum, zhavmshum, shanmshum, fevmshum, shuishanm, iymshum, liumshum, utovmshum, kuliimshum, injxivmshum, huemshum, limtshum, dovmcqivshum, zhumczi.

常見的植物

植物的種類很多,下面僅在食用類、觀賞類及林木類這三個方面就我國最常見的植物加

以歸納。

食用類植物又可分粮食類、油料類、蔬菜類、果品類。

(1)   粮食類有:稻子、麥子、小米、高粱、玉米、番薯、馬鈴薯。

2)   油料類有:油菜、花生、黄豆、芝麻。

(3)   蔬菜類有:青菜、白菜、包心菜、菠菜、芹菜、蘿蔔、萵苣、南瓜、冬瓜

絲瓜、黄瓜、葫蘆、長豇豆、四季豆、扁豆、豌豆、茄子、辣椒、番茄、毛芋、茭白、藕、大蒜、葱、生薑、蘑菇。

 (4)  果品類又分水果類和乾果類。水果類有:桃子、梅子、杏子、李子、柑橘、

蘋果、梨子、櫻桃、楊梅、枇杷、石榴、香蕉、菠蘿、芒果、葡萄、西瓜、哈密瓜、香瓜。

       乾果類有:栗子、核桃,還有棗子、柿子、荔枝、桂圓等水果也可加工成乾果。

觀賞類植物又可分木本類和草本類。

(1)   木本類有:桂花、茶花、臘梅花、木蘭、玉蘭、木棉、紫藤。

(2)   草本類有:蘭花、菊花、鷄冠花、牽牛花、水仙花、牡丹花、鳯仙花。

林木類植物有:松樹、柏、樟、杉、楓、水杉、楊、柳、梧桐、苦

、銀杏、槐、櫟、冬青、竹子。

 

10

Jiotovz y jiotovz govmcjy

Xiidai shehuir d jiotovz jilf favfbiir iufc kuejiez. Lutt shav jiotovz xiis iu putovz govxclu, gao suz govxclu y tielu. Shui shav iu neihesh havzcwynz y haish shav havzcwynz. Tii shav iu kovzhov havzcxiis. Shimc nei jiotovz iu jier shav d, dit xia d, iji gao jiam d qishche y qivclguicl d xiislu.

Lutt shav d jiotovz govmcjy iu qishche, motuoche, zxivrche, sansclunche, huoche; shimc nei jiotovz govmcjy haiz iu diitsche y dittie; zait novcunm haiz kwi kan dao mampche, niuche. Qishche shi lutt shav d zhuwio jiotovz govmcjy, iu kache, fanzmdouche, da jioclche, xio jioclche, jipuche dev zhovhmleizx. Jier shav lailai uyuyr d chuzzuhmche doufc shi xio jioclche, erlc g tio xiislu d govxcgov qishche zed doufc shi da jioclche. Huoche d fazhanl hen kueguozqyz shi zhevhqish jimche, xiizait shi neiranh jimche he diitsqiqt jimche, uifclai jiy iu yezz lai yezz duo d cist xyyx fush lieche.

Shui shav d jiotovz govmcjy, iu fanjbchuuzc, lunchuuzc, qiqtdiit chuuzc, qishtivzc.

Tii shav d jiotovz govmcjy, iu luochxyyf jiym feiljim, penqiqtshigb feiljim, zhixc shevl feiljim ji feiltivzc.

交通與交通工具

現代社會的交通既方便又快捷。陸上交通綫有普通公路、高速公路與鐵路。水上有内河航運與海上航運。天上有空中航綫。市内交通有街上的、地下的以及高架的汽車與輕軌的綫路。

陸上的交通工具有汽車、摩托車、自行車、三輪車、火車;市内的交通工具還有電車與地鐵;在農村還可以看到馬車、牛車。汽車是陸上的主要交通工具,有卡車、翻斗車、大轎車、小轎車、吉普車等種類。街上來來往往的出租車都是小轎車,而各條綫路的公共汽車則都是大轎車。火車的發展很快,過去是蒸汽機車,現在是内燃機車和電氣機車,未來將有越來越多的磁懸浮列車。

水上的交通工具,有帆船、輪船、氣墊船、汽艇。

    天上的交通工具,有螺旋槳飛機、噴氣式飛機、直升飛機及飛艇

 

11

Guumb chaosh

Qiigbtavt jiysh da chaosh, z gu i lai beip chevhm ui “tiixia qixcguumb” .

Novlirz bascwye shiscba shi it nii it du d guumb chaosh r. zhe it tii zaoshav, uomenr laidao Haishniv xiimc d Iitguumc zhenjl, jyl shuo zhe shi guumb chaosh d zui hao ditfavf. Uomenr sui zhao guumb chaosh d renliush, devdg shav le haishtavt da ditt. Kuukuomh d Qiigbtavt jiysh hev uof zait renmenr iimbqii. Pivjivxc d jiyshmii, yezz uyr dov yezz kuu, zait ymc hou d qiuh iyrz xia, lovzhzhaos zhao it cevhk bai mevmev d boxc uts. Yyz chu, jip zuohk xio shan zait ynwuts zhov ruo inx ruo xii; jinf chu, zhenjl haish gu tatt, Zhovshan tatt he guumb chaosh tai isfli zait jiysh biif.

Zhe shirzwhour, jiysh chaosh haiz meishwiu lai, kshi, haishtavt da ditt shav zao ifc shi ren shan ren haish. Dajiahk av shoumb dov uymb, dev zhao, panmb zhao.

Uf hou it dii zuof iuf, cov yyz chu chuur lai lovlovl d xiykshevrd, haoxiyr menx leits zait gundovl. Dunshirz ren shevrd divmzfeish. Shuhxixl jiysh chaosh d ren gaoksuzt uomenr: chaosh lai le. Uomenr diiz zhao jiozl, xiyl dov uymb qyz, jiyshmii haiz shi fev piv lavsh jivxc, kan bu chuz iu shenme biihua. Guoz le ithuirwer, xiykshevrd yezz lai yezz da, zhi jii dov biif shui tii xiy jiesb d ditfavf, chuzxii le it tio bai xiis. Renqyn iufc feishtev qlai.

Na tio bai xiis hen kue det xiyl qii ihmdovl, zhuzjiishs la chavxc, bii cu, hevguubk jiyshmii. Zai jinf xie, zhi jii bai lavsh fanzmgun, xivchev it daozz liusc mi duo gao d bai se chevtqiyt. Na lavsh yezz lai yezz jinf, iuqru qiisc uu pilg bai se zhangb mamp qill tou biv jinz, haohaosh davdavc det feil benz erlc lai, na shevrdwinrd rutov qiisc uu liycl tanke tovshirz kaidovl, fachuz shan bev dit liezf d xiykshevrd, haoxiyr da dit doufc beip zhents der chandgdovl qlai.

       Shatsshirz, chaoshtou benztev erlc qyz, kshi yhm bosh haiz zait mansh tii jyy dit yvshl lai, jiyshmii shav irjiuxc shi fev haok lavsh houkl. Guoz le hen jiuf, Qiigbtavt jiysh cai huixhfug le pivjivxc. Kankan ditt xia, jiysh shui ifcjivs zhavsh q liusc mi duo gao le.

 

觀潮

      錢塘江大潮,自古以來被稱為“天下奇觀

農曆八月十八是一年一度的觀潮日。這一天早上,我們來到海寧縣的鹽官鎮,據說這是觀潮的最好地方。我們隨着觀潮的人流,登上了海塘大堤。寛闊的錢塘江横卧在人們的眼前。平静的江面,越往東越寛,在雨後的秋陽下,籠罩着一層白蒙蒙的薄霧。遠處,幾座小山在雲霧中若隱若現;近處,鎮海古塔,中山塔和觀潮臺屹立在江邊。

這時候,江潮還没有來,可是,海塘大堤上早已是人山人海。大家昂首東望,等着,盼着。

午後一點左右,從遠處傳來隆隆的響聲,好像悶雷在滚動。頓時,人聲鼎沸。熟悉江潮的人告訴我們:潮來了。我們踮着脚,向東望去,江面還是風平浪静,看不出有什麽變化。過了一會兒,響聲越來越大,只見東邊水天相接的地方,出現了一條白綫。人羣又沸騰起來。

那條白綫很快地向前移動,逐漸拉長,變粗,横貫江面。再近些,只見白浪翻滚,形成一道六米多高的白色城牆。那浪越來越近,猶如千萬匹白色戰馬齊頭並進,浩浩蕩蕩地飛奔而來;那聲音如同千萬輛坦克同時開動,發出山崩地裂的響聲,好像大地都被震得顫動起來。

    霎時,潮頭奔騰而去,可是餘波還在漫天捲地湧来,江面上依舊是風號浪吼。過了很久,錢塘江才恢復了平静。看看堤下,江水已經漲起六米多高了。

 

12

Meixclixc d Xio xivlwan livsf

Uo guo dovbei d Xio xivlwan livsf, iu shu bu qivsh d hovsov, baihuam, limtshum-------jip baisc lif lii chev it piip, jiu xiyr lys se d haishwiysh.

Xio xivlwan livsf d linmhaish, it nii sisc jizs doufc shi meixclixc d iuztren d.

Chuntii, shummu chousb chuz xinxc d zhimtio, zhavll chuz nenlys d ieczi. Shan shav d jihmxyets rovlhua le, xyetsshui huish chev xioxish covcovsh det liush zhao. Jip zhi xio luq zait xish biif sanbuz, tadcmenr iu d fuf xia shengzi hekl shui, iu d zhaif zhao naozldaizf xinxshavbk zjidc ivdg zait shui lif d ivrzzi. Hesh lif zhavsh man le chunshui, it ger ger mupai sui zhao liushshui uyr qii tavshl, xiyr it zhil jiizcduir zait qiijinz.

Xiamctii, shummu zhavll der ywymm covcovc, mimixc cevcevhk d zhim iec basb senlinm fevt der iiiixc shishibk, davsb zhur le renmenr d shimbxiis, zhez zhur le lanlan d tiikov. Zaochenrz uts cov shangumc shevl qlai, zhevl ger senlinm jinshs zait rumcbai se d novsh uts lif. Taillwiyrz chuzlai le, qiisc uu lyss jinj guy xiyr lid jiid itwiy chuu guoz shumshaom, zhaohsheg zait govmcren suhkshef qii d caodit shav, nalif shevmz kai zhao g zhovhm g iy d iethuac, hov d, bai d, huy d, zixc d, zhen xiyr it ger meixclixc d xio huacwyyk.

Qiuhtii, baihuam he limtshum d ieczi bii huy le, sov baim xiirz der gev cavccuizm le. Qiuhfev chui lai, luodg iec zait linm jiimh feilwuz. Zhe shirzwhour, senlinm xiidg chuz le suu tiixc kkou d shan putaoc, iufc xiyhm iufc cuizl d zhenmzi, xiizbnen d moguc he muwerrd, haiz iu renshenc dev mivguibk ioccaim.

Dovmctii, xyetswhuac zait kovzhov feilwuz, shum shav jihm man le baixyets, dit shav d xyets houhouxc d iufc sov iufc ruu, chavchav meish guoz xizlgaimz. Xifbei fev huk huk det guadg guoz shumshaom. Hei xyvq bu der bu duog jinz da shumdovk lif, tadcmenr yv shektou tiidg zhao zjidc iufc feixc iufc houxc d jiozlzhavsb, bu nailfanx det devdairr zhao chuntii d daolai. Sovshuq kaof qiuhtii shoudgcav zait shumdovk lif d sovzi guoz rzi, iu shirzwhour haiz zait zhimtou sanbuz, kankan chuntii shi bu shi kue io lailin

       Xio xivlwan livsf shi it zuohk jyxcda d baobkkumc, iefc shi it zuohk dovlwumc menr d lwyyk..

美麗的小興安嶺

我國東北的小興安嶺,有數不清的紅松、白樺、櫟樹--------幾百里連成一片,就像緑色的海洋。

小興安嶺的林海,一年四季都是美麗的,誘人的。

春天,樹木抽出新的枝條,長出嫩緑的葉子。山上的積雪融化了,雪水匯成小溪,淙淙地流着。幾只小鹿在溪邊散步,它們有的俯下身子喝水,有的側着腦袋欣賞自己映在水裏的影子。河裏漲滿了春水,一個個木排隨着流水往前淌,像一支艦隊在前進。

夏天, 樹木長得鬱鬱葱葱,密密層層的枝葉把森林封得嚴嚴實實,擋住了人們的視綫,遮住了藍藍的天空。早晨,霧從山谷裏升起來,整個森林浸在乳白色的濃霧裏。太陽出來了,千萬縷金光像利劍一樣穿過樹梢,照射在工人宿舍前的草地上。那裏盛開着各種各樣的野花,紅的、白的、黄的、紫的,真像一個美麗的小花園。

秋天,白樺和櫟樹的葉子變黄了,松柏顯得更蒼翠了。秋風吹來,落葉在林間飛舞。這時候,森林獻出了酸甜可口的山葡萄,又香又脆的榛子,鮮嫩的蘑菇和木耳,還有人參等名貴藥材。

冬天,雪花在空中飛舞,樹上積滿了白雪,地上的雪厚厚的又鬆又軟,常常没過膝蓋。西北風呼呼地刮過樹梢。黑熊不得不躲進大樹洞裏。它們用舌頭舔着自己又肥又厚的脚掌,不耐煩地等待着春天的到來。松鼠靠秋天收藏在樹洞裏的松子過日子,有時候還在枝頭散步,看看春天是不是快要來臨。

小興安嶺是一座巨大的寶庫,也是一座動物們的樂園。

 

13

Sovshuq

Sovshuq shi it zhovhm meixclixc d xio dovlwumc, hen taozt ren xhuu. Tadc sisc zhizl livxhuosh, xivrdovl minxcjiez. Livlovsg d xio miikovk shav, qiisf zhao it dui shanshanmh fa guy d xio iijivmb. Sheng shav huit hezf se d mao guyhuash der haoxiyr chads guoz iush. It tio mao rovrovcc d da uimfba zovl shi xiyl shav qiozm zhao, xiirz der gemwue pioshliygg.

Sovshuq xhuu zait shum zhim shav tioz lai tioz qyz, shisc fen jimlivx. Zhiwio iu ren chugdovl it xia shum gan tadcmenr jiu duog dao shum zhim difxia, huolczher lii bevz daijb tioz det taoz dao bie d shum shav qyz. Qivrzlavl d xiamc iemc, sovshuq zait shum shav gaoxivl det tioz zhao jiok zhao, hulxiy zhuizhuz xiwn xigb. Tadcmenr haoxiyr pax qiylieh d r guy, baitii chavchav duog zait uohk lif xiel liysh; zhi zait shum zhim beip fev guadg der luu iosbhuyrz d shirzwhour, tadcmenr cai dao ditmii shav lai, danrshi covlai bu jiesbjinf ren d zhurzhaihk.

Sovshuq xhuu zhur zait gao da d lao shum shav, chavchav basb uohk dadg zait shum cham er zhovjiimh. Tadcmenr dadg uohk d shirzwhour, xiif bansb lai itxie xio shum zhim, jiocuo zhuomb fav zait itqiz, zai zhaodg itxie gan taicxiic puhk zait shav mii, ranhou basb taicxiic ia jins, taz piv. Uohk dadg hao le, haiz zait shav mii jia it ger gaimz, basb zhevl ger uohk zhezbicm qlai, zhewiy jiu bu pax fev chui ymc dasb le. Tadcmenr daijb zhao er ny zhur zait lifbiif, iufc nuuhuol, iufc anqyy.

        Sovshuq chav chi d shispwumc shi sovzi, zhenmzi he xiymlimm, iu shirzwhour iefc chi nio danch. Tadcmenr chi dovxif d shirzwhour chavchav zhixc zhao shengzi zuoz zait shum zhim shav, yv qii zhuaz pevsb zhao uyr zuik lif sovz. Qiuhtii, sovshuq jiu churcav guoz dovmc d shispwumc, basb tadc sait zait lao shum d fevsxit lif, sait der manman d. dovmctii tadcmenr iu shirz iefc yv zhuazzi badg kai houhouxc d jihmxyets, xyndgzhaodg xyets difxia d shispwumc.

松鼠

松鼠是一種美麗的小動物,很討人喜歡。它四肢靈活,行動敏捷。玲瓏的小面孔上,嵌着一對閃閃發光的小眼睛。身上灰褐色的毛,光滑得好像搽過油。一條毛茸茸的大尾巴總是向上翹着,顯得格外漂亮。

松鼠喜歡在樹枝上跳來跳去,十分機靈。只要有人觸動一下樹幹,它們就躲到樹枝底下,或者連蹦帶跳地逃到别的樹上去。晴朗的夏夜,松鼠在樹上高興地跳着叫着,互相追逐嬉戲。它們好像怕强烈的日光,白天常常躲在窩裏歇凉;只在樹枝被風刮得亂摇晃的時候,它們才到地面上來,但是從來不接近人的住宅。

松鼠喜歡住在高大的老樹上,常常把窩搭在樹杈兒中間。它們搭窩的時候,先搬來一些小樹枝,交錯着放在一起,再找一些乾苔蘚鋪在上面,然後把苔蘚壓緊,踏平。窩搭好了,還在上面加一 個蓋,把整個窩遮蔽起來,這樣就不怕風吹雨打了。它們帶着兒女住在裏邊,又暖和,又安全。

    松鼠常吃的食物是松子,榛子和橡栗,有時候也吃鳥蛋。它們吃東西的時候,常常直着身子坐在樹枝上,用前爪捧着往嘴裏送。秋天,松鼠就儲藏過冬的食物,把它塞在老樹的縫隙裏,塞得滿滿的。冬天,它們有時也用爪子扒開厚厚的積雪,尋找雪底下的食物。

 

14

Uu lif Chavxcchevt

Chavxcchevt shi uo guo gudai zui uilda d jiizzzhuzhm umc

Chavxcchevt qiqtpox xyvuil. Tadc xiyr it tio jyxc lov hev uof zait uo guo bei favf d chovsf shan jynsf livsf shav, cov dov biif d Shan haish guu dao xif tou d Jiall ysfk guu, gaogao didixc uuiich qyzhesb, qyy chavxc 6500 duo qiiscmi. Chevtqiyt gao 810 mi, kuu 58 mi, yv da tioshist he zhuust qist chev. Chevtqiyt divzx bumc puhk zhao pivzhevl d favf zhuust, usc liusc pilg mamp kwi bivpai xivrzouz. Chev qiisc shav uu d canguumb zher devdg shav Chavxcchevt, mumb dumb le Chavxcchevt jiitqiy, gavill, zhuyczhovl d xivxiyq, u bu zantank: “ak, qyestshibk liobuqiz!”

Chavxcchevt d jiizzzhuzhm niidai jiuf yyz. Zao zait 2200 duo nii qii d Zhangbguo shirzqirz, Iimc, Zhaoxs, Qinhm sansc guo uile favlwyrr ue dill d qinrlye, jiu kaishiwn zait biifjiyt d shan livsf shav xiuzhuzhm chevtqiyt. Qinhm tovswit Zhovguo hou, basb jip chu chevtqiyt liijiesb qlai, dao le Mivggchao, jip baisc uu ren iufc jinzxivr le zhevlxiu he kuojiizz, lirz shirz 200 duo nii. Xiizait uomenr kandao d , zhuwio shi Mivggchao shirz xiuzhuzhm d Chavxcchevt.

Chavxcchevt govmcchevkl haoshda, shifgovmc jiilnanxc. Jyl jiztsuux, ruguom yv xiuzhuzhm Chavxcchevt d zhuusttou he tioshist, zhuzhm chev it daozz kuu 1 mi, gao 5 mi d qiyt, zhe daozz qiyt kwi huusgraos ditqiusg 1 zhou duo. Io cail zhid zhemeduo d zhuusttou he tioshist, biv io ynzsovz dao doutqiosf d shanluusf shav qist zhuzhm qlai, guy kaof jiizlbavzl he shou, der yv duoshao qioxcmion d banlfal qyz kelfull it geger kunnan, der iu duoshao ren ui tadc furr chuz xyemcwhansh he shevmivr. Zhixc dao xiizait, minjiimh haiz liushchuur zhao “mevzs jiyf ny kuk Chavxcchevt ” d guxcshis. Zhe suikran zhishi chuurshuo, qyet shuomivgg le zhev shi qiisc baisc uu gudai laoldovl renmin, yv zjidc d shuy shou, yv zjidc d shevmivr xiuzhuzhm le uu lif Chavxcchevt. Uisfran isfli d uu lif Chavxcchevt, shi uo guo gudai laoldovl renmin xyemcwhansh he zhixxhuixl d jiesjivh, shi uomenr Zhovhual minzuf d jiompwaor.

萬里長城

長城是我國古代最偉大的建築物。

長城氣魄雄偉。它像一條巨龍横卧在我國北方的崇山峻嶺上,從東邊的山海關到西頭的嘉峪關,高高低低,蜿蜒曲折,全長6500多千米。城牆高8-10米,寛5-8米,用大條石和磚砌成。城牆頂部鋪着平整的方磚,五六匹馬可以並排行走。成千上萬的參觀者登上長城,目睹了長城堅强、剛毅、莊重的形象,無不讚嘆:“啊 ,確實了不起!”

長城的建築年代久遠。早在2200多年前的戰國時期,燕、趙、秦三國為了防禦外敵的侵略,就開始在邊疆的山嶺上修築城牆。秦統一中國後,把幾處城牆連接起來,到了明朝,幾百萬人又進行了整修和擴建,歷時200多年。現在我們看到的,主要是明朝時修築的長城。

長城工程浩大,施工艱難。據計算,如果用修築長城的磚頭和條石,築成一道寛1米、高5米的牆,這道牆可以環繞地球1周多。要採製這麽多的磚頭和條石,並要運送到陡峭的山巒上砌築起來,光靠肩膀和手,得用多少巧妙的辦法去克服一個個困難,得有多少人為它付出血汗和生命。直到現在,民間還流傳着“孟姜女哭長城”的故事。這雖然只是傳說,卻說明了正是千百萬古代勞動人民,用自己的雙手,用自己的生命修築了萬里長城。巍然屹立的萬里長城,是我國古代勞動人民血汗和智慧的結晶,是我們中華民族的驕傲。

 

15

Zait da xyvqmaoq d guxcxiyt

Uomenr chevdg zuoz it liycl qishche, dao da xyvqmaoq d guxcxiyt——Siscchuumc shevt Uoflov shanqyk qyz kaocha. It lu shav., da xyvqmaoq iistljiux zhovxin d zhuujiahk lao Hu tovzhixl gaoksuzt uomenr, da xyvqmaoq d shevhuosh lidg bu kai sisc ger tiojiilg: it shi lev nuu shizdu ,ersc shi shan gao gumc shen, sansc shi jiizhdzhumc maoccmixc, sisc shi liushshui jyyjyysh. Suoi da xyvqmaoq d qimxixdit uyuyr shi fevjivrz xiuhmlixc d ditfavf. Tiv ta zheme it shuo ,uo jiu gevjia xiylwuyr da xyvqmaoq d guxcxiyt le.

Guomran, Uoflov shanqyk cavc lys iusjivxc. Zhelif ditshil gao, chav nii ynwuts liosraos. Man shan zhavll zhao ywymm covcovc d yylshiwn senlinm. Gao da d ynshanm, hovhuam he sovshum, xiyr it gengen qivdstiizhum uigbwugb tivsbli, qivcuizm d jiizhdzhumc covmc tiitchov zhao senlinm jiimh d kovjiimh. Linm zhov nio mivk shevshevrd, shan xia qyyshshui qivqivsh. Yyz chu qiixc huit se d shanluusf shav, lylyss bai yn guozf zhao shandivzx inj bai se d jihmxyets. Hao it ger “da xyvqmaoq d tiitav”!

Di ersc tii tii gav liygg, uo jiu tov lao Hu tamenr itqiz qyz xyndgzhaodg da xyvqmaoq d zovzjiz. Lu hen nanxc zouz, zhiwiu kao shou pands zhumc zhim, jiozl caiz shum gen, cai nev it bubuz pa shav xyyx iasf dout po. Uomenr geger lei der qiqt chuuk xyxyk. Zhe tii uomenr zhi faxii le da xyvqmaoq d fenmcbiir, xivzhuyp xiyr da luoboc, qyet shiwnzhovs jii bu dao da xyvqmaoq na kwai d momwiy.

Di sansc tii, uomenr laidao haishbads 2950 mi d gao shan shav, huxran inwinx yeyes det tiv dao le xio zhuq itwiy d jiok shevrd. “zhe shi shenme shevrdwinrd?” uo jivztjyemb det unk. Lao Hu shuo: “shi da xyvqmaoq iul zair d jiok shevrd.”

Uomenr xyn shevrd zhaodg qyz , faxii da xyvqmaoq de “jiahk” jiu zait jins tiebk ditmii d kum shum dovk nei. Dovk kou yv zhumczi he ietcao zhezwinsb zhao. Lao Hu shuo: “zhe biomivgg da xyvqmaoq mamadc chuzqyz xyndg shisp le.”

Uomenr qivqivcl badg kai dovk kou d zhumczi. “kandao le ! kandao le ! “ uomenr gaoxivl der ravk le qlai. Ak ! it tio duome jionnen d xio shevmivr: da xio ru maoq pavxc dundunt d, dandansh d duuxc mao luts chuz fenml hov se d pipfup. Lao Hu cuicur daozz: “hao le, kue lidg kai zheer, da xyvqmaoq mamadc lidg zair bu huir hen jiuf, mampshav huir huilai d. ioshi rav tadc pevdg shav, tadc kwio fanux le.

Uomenr zhaodg le it ger inxbicm chu duogcav hao. Bu dao shisc fen zhovj, yyz chu zhumclinm chuur lai le “shasha” shevrd, yezz lai yezz jinf ------

Uo zhevmb da iijivmb uymb qyz, zhi jii da xyvqmaoq bosb kai zhumczi, it bubuz xiyl “jiahk” zouz lai. Zhe yyxc gungun d shengqyg, iush guyguy d pip mao, douz ren d hei iimbqyyk, unjivxc iurxxiimh d iyzi, zhen bu kuix shi dazilran d “mivggxivrz”, zandcmenr d “guobaobk ” !

在大熊猫的故鄉

我們乘坐一輛汽車,到大熊猫的故鄉——四川省卧龍山區去考察。一路上,大熊猫研究中心的專家老胡同志告訴我們,大熊猫的生活離不開四個條件:一是冷暖適度,二是山高谷深,三是箭竹茂密,四是流水涓涓。所以大熊猫的棲息地往往是風景秀麗的地方。聽他這麽一說,我就更加嚮往大熊猫的故鄉了。

果然,卧龍山區蒼緑幽静。這裏地勢高,常年雲霧繚繞。滿山長着鬱鬱葱葱的原始森林。高大的雲杉、紅樺和松樹,像一根根擎天柱威武挺立,青翠的箭竹叢填充着森林間的空間。林中鳥鳴聲聲,山下泉水清清。遠處,淺灰色的山巒上,縷縷白雲裹着山頂銀白色的積雪。好一個“大熊猫的天堂”!

第二天天剛亮,我就同老胡他們一起去尋找大熊猫的踪迹。路很難走,只有靠手攀竹枝,脚踩樹根,才能一步步爬上懸崖陡坡。我們個個累得氣喘吁吁。這天,我們只發現了大熊猫的糞便,形狀像大蘿蔔,卻始終見不到大熊猫那可愛的模樣。

第三天,我們來到海拔2950米的高山上,忽然隱隱約約地聽到了小猪一樣的叫聲。“這是什麽聲音?”我警覺地問。老胡說:“是大熊猫幼仔的叫聲。”

我們循聲找去,發現大熊猫的“家”就在緊貼地面的枯樹洞内。洞口用竹子和野草遮掩着。老胡說:“這表明大熊猫媽媽出去尋食了。”

我们輕輕扒開洞口的竹子。“看到了!看到了!”我們高興得嚷了起來。啊!一個多麽嬌嫩的小生命:大小如猫,胖墩墩的,淡淡的短毛露出粉紅色的皮膚。老胡催促道:“好了,快離開這兒,大熊猫媽媽離仔不會很久,馬上會回來的。要是讓它碰上,它可要發怒了。

我們找了一個隱蔽處躲藏好。不到十分鐘,遠處竹林傳來了“沙沙”聲,越來越近------

    我睁大眼睛望去,只見大熊猫撥開竹子,一步步向“家”走來。這圓滚滚的身軀,油光光的皮毛,逗人的黑眼圈,文静悠閒的樣子,真不愧是大自然的“明星”,咱們的“國寶”!

 

16

Gu shizt cizt xinxshavbk

 

Chun iemc x ymc

Dum Fuxf

 

Hao ymc zhix shirzjiezh,

Dav chun nai fashev.

Sui fev qiish rul iemc,

Runsh umc xi u shevrd.

Iet jivr yn jyr hei,

Jiysh chuuzc huo duq mivgg.

Xiorz kan hov shish chu,

Huac zhovl jinjs guumc chevt.

 

 

Iuzzi ink

Mevzs Jiot

 

Cix mumq shou zhov xiis,

Iuzzi sheng shav izf.

Lin xivr mimixc fevs,

Ix kovx chichiz gui.

Shuidc iizt cunlg cao xin,

Bao der sansc chun huirzg.

 

 

Fudx der gu yyl cao sovzbie

Bai Jyhkwirz

 

Lilidg yyl shav cao,

It suil it kum rov.

Iethuo shaoh bu jinll,

Chunfev chui iufc shev.

Yyz favc qinr gu daozz,

Qivrz cuizm jiesb huyc chevt.

Iufc sovz uy sunzs qyz,

Qiqic man bie qivx.

 

Shui dio ge tou

Su Shicl

 

Bivsc chensc zhovqiuh, huu insp daz danrz, da zuizk, zuo ci piizh, jiill huex Ziwiujc

 

Mivgg ye jip shirz iu?

Basb jiush unk qiv tii.

Bu zhix tiishav govhkqyemh,

Jin xiff shi her nii?

Uo yxl chevdg fev gui qyz,

Uikxkovx qyvsg loum ysg yp,

Gao chu bu shevzl hanxc.

Q uz novdg qivsh ivrz,

Her sip zait renjiimh?

 

Zhuucl zhust gemh,

Dixc qiss huhk,

Zhaoh u miimb

Bu iv iu henx,

Her shis chavxc xiyl bie shirz yyxc?

Ren iu beix huu lidg h,

Ye iu inxc qivrz yyxc qye

Ci shis gu nanxc qyy..

Danr yyx ren chavxcjiuf,

Qiisc lif gov channjyyn.

  

 

Shevshevrd manx

Lizs Qivshzhaoh

 

Xynxyndg mimidg,

Levlev qivqivsh,

Qiqic cancanx qiqigb.

Zhar nuu haiz hanxc shirzwhour,

Zui nanxc jiyxix.

Sansc beim liysc zhanmz dansh jiush,

Zen dill ta, uurz lai fev jix?

Iinb guoz iefc,

Zhev shavrxin,

Qyet shi jiuxc shirz xiyshiztl.

 

Man dit huy huac duitjihm,

Qiocuix sun,

Rujin iu shuidc kantx zhai?

Shouhk zhao chuy er,

Duqzil zen shev der hei?

Utovm gev jiill xi ymc,

Dao huyhunrz,diidii didish.

Zhe c di,

Zen it ger choux zimc lioder?

古詩詞欣賞

春夜喜雨

杜甫

 

好雨知時節,

當春乃發生。

隨風潛入夜,

潤物細無聲。

野徑雲俱黑,

江船火獨明。

曉看紅濕處,

花重錦官城。

 

遊子吟

孟郊

 

慈母手中綫,

遊子身上衣。

臨行密密縫,

意恐遲遲歸。

誰言寸草心,

報得三春暉。

 

賦得古原草送别

白居易

 

離離原上草,

一歲一枯榮。

野火燒不盡,

春風吹又生。

遠芳侵古道,

晴翠接荒城。

又送王孫去,

萋萋滿别情。

 

水調歌頭

蘇軾

 

丙辰中秋,歡飲達旦,大醉,作此篇,兼懷子由。

 

明月幾時有?

把酒問青天。

不知天上宫闕,

今夕是何年?

我欲乘風歸去,

唯恐瓊樓玉宇,

高處不勝寒。

起舞弄清影,

何似在人間?

 

轉朱閣,

低綺户,

照無眠。

不應有恨,

何事長向别時圓?

人有悲歡離合,

月有陰晴圓缺,

此事古難全。

但願人長久,

千里共嬋娟。

 

 

聲聲慢

李清照

 

尋尋覓覓,

冷冷清清,

凄凄慘慘戚戚。

乍暖還寒時候,

最難將息。

三杯兩盞淡酒,

怎敵他、晚來風急?

雁過也,

正傷心,

卻是舊時相識。

 

滿地黄花堆積,

憔悴損,

如今有誰堪摘?

守着窗兒,

獨自怎生得黑?

梧桐更兼細雨,

到黄昏,點點滴滴。

這次第,

怎一個愁字了得?

 

17

Taiuush hudiech jiag tiixia

Uo guo Taiuush shevt dit chu iafredaijb, it nii sisc jizs huac mu maoccmixc, lys cao ru inc, shizwihk yf hudiech d fanszhizs he shevzhavll .

Taiuush hudiech iu 400 duo zhovhm, iu bushao hudiech chevhm der shav shi shitjietd shav shaoiu d zhensgpin, xiyr “da hov unss fevnbdiech”, “hov biif xio huit diech”, “kuu uimf fevnbdiech”, “shech tou diech”, “huyl ech inxc iyrz diech”, “lancwysf huy qynzf fevnbdiech”dev dev. Nads “lancwysf huy qynzf fevnbdiech “ lai shuo, tadc chan yf Taiuush d Lancwysf daosf, shi fevnbdiech zhov zui meixclixc d it zhovhm. Tadc d hou chizm iu da xivt jinj huy se huacwunss, iuyf linzbpiip d tshub goumzaol, niz guy kan qyz, huir fa chuz canhlanh duodsmumb d zhensgzhusg banf d guyhuigg, zait qyy shitjietd d hudiech zhov shi duq it u ersc d . Zai ru “huyl ech inxc iyrz diech”, tadc shuy chizm d xivzhuyp, secais, bu xiyr putovz d hudiech itwiy duichevhm, da xio iefc bu it. Jyl shuo, zhe zhovhm hudiech zait it qiisc uu zhi zhov cai nev faxii it zhi . Zhiffwyf “shech tou diech”, tadc chizmbavzl d shav duu zhavll zhao xiyr shech tou itwiy d tupwanmc, liysc chizm zhavkai, zuz iu xidsliizl penmz name da, shi shitjietd shav zui da d hudiech .

Mei nii d 3 ye dao 8 ye, shi hudiech fanszhizs shevzhavll d huyjinj jizsjiezh. Jinr Gaoxyv xiimc d “huy diech ius gumc” it chu, it nii nev shevzhavll chuz 200 uu zhi usc cais binsfens d hudiech. Tadcmenr chev qyn jies duir zait shummu huaccovmc jiimh, shanshist xishshui pantd piipiizm q uz, iuqru piipiip caisxiats zait kovzhov piofgdovl. Iuzren laidao zhelif, favfo jinzrul le shenslmihm d xiirjivt, dunshirz ganxdao mumb bu xiarz jiesb, xin kuyrz shensl ixk .

Taiuush hudiech d huoshdovl qykwyt, zhuwio zait Nantou xiimc d Putplif, Utsshe ji Alishan d shanlinm ditdaijb. Ciwue, zait Pivhkdov xiimc he Gaoxyv xiimc haiz faxii le 10 chu hudiech gumc. Zhexie hudiech gumc unhnuu ru chun, liushshui chanchansh, gu mu can tii, iet cao cuizm lys, nio yzt huac xiyhm, huusgjivt shisc fen qivsh ius. Mei nii it rul dovmc, chev qiisc shav uu zhi usc guy shisc se d hudiech, jiu xiyr hournio qiizxirr itwiy, haohaosh davdavc det feil jinz hudiech gumc guoz dovmc.

Taiuush hudiech zhensgqixc, fansduo, iuzren zan bu jyes kou . taiuush hudiech jiag tiixia .

臺灣蝴蝶甲天下

我國的臺灣省,地處亞熱帶,一年四季花木茂密,緑草如茵,適宜於蝴蝶的繁殖和生長

臺灣蝴蝶有400多種,有不少蝴蝶稱得上是世界上少有的珍品,像“大紅紋鳯蝶”、“紅邊小灰蝶”、“寛尾鳯蝶”、“蛇頭蝶”、“皇蛾陰陽蝶”、“蘭嶼黄裙鳯蝶”等等。拿“蘭嶼黄裙鳯蝶”來說,它產於臺灣的蘭嶼島,是鳯蝶中最美麗的一種。它的後翅有大型金黄色花紋,由於鱗片的特殊構造,逆光看去,會發出燦爛奪目的珍珠般的光輝,在全世界的蝴蝶中是獨一無二的。再如“皇蛾陰陽蝶”,它雙翅的形狀、色彩,不像普通的蝴蝶一樣對稱,大小也不一。據說,這種蝴蝶在一千萬只中才能發現一只。至於“蛇頭蝶”,它翅膀的上端長着像蛇頭一樣的圖案,兩翅張開,足有洗臉盆那麽大,是世界上最大的蝴蝶。

每年的3月到8月,是蝴蝶繁殖生長的黄金季節。僅高雄縣的“黄蝶幽谷”一處,一年能生長出200萬只五彩繽紛的蝴蝶。它們成羣結隊在樹木花叢間、山石溪水畔翩翩起舞,猶如片片彩霞在空中飄動。遊人來到這裏,仿佛進入了神秘的仙境,頓時感到目不睱接,心曠神怡。

臺灣蝴蝶的活動區域,主要在南頭縣的埔里、霧社及阿里山的山林地帶。此外,在屏東縣和高雄縣還發現了10處蝴蝶谷。這些蝴蝶谷温暖如春,流水潺潺,古木參天,野草翠緑, 鳥語花香,環境十分清幽。每年一入冬,成千上萬只五光十色的蝴蝶,就像候鳥遷徙一樣,浩浩蕩蕩地飛進蝴蝶谷過冬。

    臺灣蝴蝶珍奇、繁多,遊人讚不絕口。臺灣蝴蝶甲天下。

 

18

Cainev lai z qinlfenl

Qinlfenl chuz cainev, qinlfenl chuz chevguom, gu jin zhov ue doufc bu lirpwue.

Lizs Shirzzhensg shi xiyzs yztl zhov ue d iocwumc xye jiahk, beip izkwioc jietd zun ui iocshevll. Ta baz shan shesh shui, xivr chevkl uu lif, lirz jinll jiilxiixc, chavdg biiz baisc cao, ranhou iufc ouk xin lish xyemc 27 nii, biis chev le jiztxzaicl zhao it qiisc basc jiusc baisc zhovhm lai z zhicmwumc, dovlwumc he kuystwumc d iocwumc, iu 100 duo uu zimc d jyxc zhuc ben cao gavs mumb. Zhe shumc shi zuguo izkwioc chuur shit d jivsdiil zhuczuo, ta beip shitjietd shav xyztduo guojiahk fanzmwiztx chev duo zhovhm unzimc chuzbanp, inwui tadc chudg le zait izkwioc shav iu jyxc da cankao jiabkzhir ue, zait shevumc xye shav iefc iu hen da d cankao jiabkzhir.

Jydg shit unrdmiv d kexyejiahk Aiinsitan he famivggjiahk Aidishev, doufc bu shi shensltovr. Aiinsitan xio shirzwhour biv bu covrdmivgg, duzt zhovxye shirz chevjibk iefc bu taill hao, ta kao daxye shirz kao le liysc c cai beip ludgqydg. Danr ta haomf bu qiqtneisp, jiitchisb kedku govdgduzt. Houlai ta zait Ruishi zhaodg dao it fenlg govmczuo, baitii shavban, uurzshav tiosb devh iemc duzt, uuzxqiy pandsdevdg kexye gaofevsf. Hua le zhevzhevl 7 nii d iemcwuurz he jiapri, ta zhovswyf jiizzli le xiyduilunzt d lisglunzt jchust, chevui huocder Nuobeier jiyl d uilda umclisg xye jiahk. Aidishev zhi duzt guoz 3 ger ye d shumc, danr ta lidgkai xyexiom hou nullil zxye, i ubi uuzxqiy d illlil kedku zuuiistl. Uile xyndgzhaodg kwi zuol diitsdevh devhsis d caimlioml, ta tovz xiohk daz danrz det govmczuo, zhailudg le 4 uu iezx zibklioml, shiztxwiimp guoz shu qiisc zhovhm caimlioml, zuihou cai shir diitsdevh fachuz ioggwiimb d guymavc. Aidishev it shev d famivgg, iu jiztxzaicl d jiu iu 1328 zhovhm, zhe shi duome jivxren d chevjiu ak!

Ren d cainev bu shi tiishev d, renmenr suo chevhmsovzx d tiicai renwumc d caizhixx, shi baisc fen zh it d livxganx, jia shav baisc fen zh jiushisc jiusc d hanshshui huusb lai d, cainev lai z qinlfenl !

才能來自勤奮

勤奮出才能,勤奮出成果,古今中外都不例外。

李時珍是享譽中外的藥物學家,被醫藥界尊為藥聖。他跋山涉水,行程萬里,歷盡艱險,嘗遍百草,然後又嘔心瀝血27年,編成了記載着一千八九百種來自植物、動物和礦物的藥物,有100多萬字的巨著《本草綱目》。這書是祖國醫藥傳世的經典著作,它被世界上許多國家翻譯成多種文字出版,因為它除了在醫藥上有巨大參考價值外,在生物學上也有很大的參考價值。

舉世聞名的科學家愛因斯坦和發明家愛迪生,都不是神童。愛因斯坦小時候並不聰明,讀中學時成績也不太好,他考大學時考了兩次才被錄取。但他毫不氣餒,堅持刻苦攻讀。後來他在瑞士找到一份工作,白天上班,晚上挑燈夜讀,頑强攀登科學高峰。化了整整7年的夜晚和假日,他終於建立了相對論的理論基礎,成為獲得諾貝爾奬的偉大物理學家。愛迪生只讀過3個月的書,但他離開學校後努力自學,以無比頑强的毅力刻苦鑽研。 為了尋找可以做電燈燈絲的材料,他通宵達旦地工作,摘錄了4萬頁資料,試驗過數千種材料,最後才使電燈發出耀眼的光芒。愛迪生一生的發明,有記載的就有1328種,這是多麽驚人的成就啊!

   人的才能不是天生的,人們所稱頌的天才人物的才智,是百分之一的靈感,加上百分之九十九的汗水换來的,才能來自勤奮!

 

19

Jishguy

Jishguy shi it zhovhm renzaol guy, shi zui liygg d guy. Taillwiyrz, diitsdevh fa d guy shi xiyl sisc mii basc favf zhaohsheg d, jishguy qyet nev shiwnzhovs jilzhov xiyl it ger favfxiyl fasheg. Zui liygg d jishguy bi taillwiyrz guy haiz io liygg it baisc ip beisc ishav.

Jishguy shi zui kue d daod. Ruguom yv tshub touzjivj basb jishguy jilzhov dao zui xio it dii, nev shir unhdu daz dao shav baisc uu du. Yv tadc lai qiedged, zuu kovk, bi renrher gavj zhid d daod doufc kue.

Jishguy shi zui zhun d chimc. Renmenr lidwyv jishguy zhidzuo d ceshjyzwirl, kwi zait liysc mio duo zhovj nei, jivllqyest det ceshliyl chuz ditqiusg y yeliygg zh jiimh d jyzlidg.

Jishguy haiz kwi yv yf jynshis, shitjietd shav iu xie guojiahk ifcjivs famivgg le govlxioll qiyda d jishguypaoh. Jishguypaoh nev zhunqyest xynzsuz det jiy dill favf d feiljim he daodgdangc jidlluodg, baorwuirr guotu d anqyy.

Uo guo ifcjivs zhid chev le jishguy shoushux daod, yv jishguy daod gei bivbren kaidaod, iufc kue iufc hao, daodkou zhunqyest, daodfevs xio, bivbren chuzxyemc shao, shavrkou ybxhel kue. jishguy ivyv yf izkliob, gei ushu bivbren daijb lai le jiirkav d fuslwinrd

Jishguy zuoui it zhovhm xinxcxivl d renzaol guyyyf, chudg le yv yf kewiistl, jynshis, izkxyeue, haiz ivyv zait tovzxynzt, jiodgwyzl, xyychuur dev xyztduo favfmii.

激光

激光是一種人造光,是最亮的光。太陽、電燈發的光是向四面八方照射的,激光卻能始終集中向一個方向發射。最亮的激光比太陽光還要亮一百億倍以上。

激光是最快的刀。如果用特殊透鏡把激光集中到最小的一點,能使温度達到上百萬度。用它來切割、鑽孔,比任何鋼製的刀都快。

激光是最準的尺。人們利用激光製作的測距儀,可以在兩秒多鐘内,精確地測量出地球與月亮之間的距離。

激光還可以用於軍事。世界上有些國家已經發明了功效强大的激光炮。激光炮能準確迅速地將敵方的飛機和導彈擊落,保衛國土的安全。

我國已經製成了激光手術刀,用激光刀給病人開刀,又快又好,刀口準確,刀縫小,病人出血少,傷口愈合快。激光應用於醫療,給無數病人帶來了健康的福音。

激光作為一種新興的人造光源,除了用於科研、軍事、醫學外,還應用在通訊、教育、宣傳等許多方面。

 

20

Luhkshan ynwuts

Gu uyr jin lai, renmenr tisb dao Luhkshan, chavchav basb tadc he ynwuts lii zait itqiz.  Sushicl d miv jyzt “bu shiztl Luhkshan zhen miimumb” gev shir iuzren dui Luhkshan ynwuts chanshev le shenslmihm ganx.

Qivsh dai it uif xyezher, uile tanqiu Luhkshan ynwuts d aomihm, cev zait Luhkshan da tiichish zhevzhevl guumbkan ynhaish 100 tii. Ta dui  “it q qiisc baisc lif, it gaimz qiisc baisc fevsf ” d Luhkshan ynwuts  “ai ru xivxmivr”,  zchevhm  “yn chib”,  henx bu der  “cansp yn”, “miimb yn”,  k jii Luhkshan ynwuts shi duome liv ren xin zuizk.

Dipqyest, Luhkshan ynwuts, shunmbxix uu bii, qyxwuikk uqyv. Iuzker chevdg che devdg shan, gavgav zait Jiuscjiysh kan dao d shan jiimh yn, zhuucl iimb jiimh bii chev migcmansh chuy ue d novsh uts. Uts lai shirz fev q lavsh yvshl; uts qyz shirz, piopiofg iuiurx. Uts novsh shirz xiyr uijbmujb zhez zhur le uu banf xiuhm se; uts xihm shirz, xiyr qivcl shas gei shan chuumc pisb shav le it cevhk piofgwiz d ueizf.

Luhkshan uts, dui shan zhenjl Guwndlivsf tbie iu ganxqivx, it nii 365 tii, iu 197 tii y ta chao xiff xiy chu. Luhkshan uts shirzwerlc ranranl shevl q, shir ren zhovs r bu jii Luhkshan zhen miimumb; shirzwerlc utsqiqt tuutuu xiy xiirr, fush iuz davcwiysh. Guwndlivsf it bansc inx jinz xiirjivt, it bansc liu zait renjiimh.

Luhkshan ynwuts zhov zui zhuylguumb d io suux ynhaish. Luhkshan ynhaish it nii sisc jizs doufc k kanjii, iullqi shi chun qiuh liysc jizs zui meixc. Mei dav ymc guoz tii qivrz, zhanz zait “da tiichish” dev chu fufkanmb, zhi jii uu qivzx bai yn zhuucl iimb jiimh huish chev it piip uyshwiysh da haish. Ynhaish mavmavsh, btaosh q fuq, qiv fevsf xiuhm livsf chuzmosh zait ynhaish zh shav, bii chev le ynhaish shav d xio daosf. Tbie shi taillwiyrz zhaohwiogg xia d ynhaish, gev shi xyyslixc dovlren. Ymc hou d xiffwiyrz rutov it lun huoqiusgranhshaoh zait ynxyss fanzm feil d inj taosh xyets lavsh zh shav, jiy ynxyss ransh shav bansglanp d secais. Uixcfev chuifusb, ynxyss haoxiyr xiirny shou zhov d caisliis; iufc ru uu duom furovc, jivdgxiy kaifav.

Zhe shenslqixc d Luhkshan ynwuts shi nakwer lai d ne ? yyllai Luhkshan fevsfluusf linmli, xiasfgumc zovsswhev, goum chev le ynwuts zishshev d tiiran tiojiilg. Erlc jiysh hush huusgrao d ditlisg uifzhidg, iufc ui Luhkshan tisbgovr le shev chev ynwuts d chovzuz shuiqish.

廬山雲霧

古往今來,人們提到廬山,常常把它和雲霧連在一起。蘇軾的名句“不識廬山真面目”,更使遊客對廬山雲霧產生了神秘感。

清代一位學者,為了探求廬山雲霧的奥秘,曾在廬山大天池整整觀看雲海100天。他對“一起千百里,一蓋千百峰”的廬山雲霧“愛如性命”,自稱“雲痴”,恨不得“餐雲”、“眠雲”,可見廬山雲霧是多麽令人心醉。

的確,廬山雲霧,瞬息萬變,趣味無窮。遊客乘車登山,剛剛在九江看到的山間雲,轉眼間變成瀰漫窗外的濃霧。霧來時,風起浪湧;霧去時,飄飄悠悠。霧濃時,像帷幕遮住了萬般秀色; 霧稀時,像輕紗給山川披上了一層飄逸的外衣。

廬山霧,對山鎮牯嶺特别有感情,一年365天,有197天與他朝夕相處。廬山霧時而冉冉升起,使人終日不見廬山真面目;時而霧氣團團相銜,浮游蕩漾。牯嶺一半隱進仙境,一半留在人 間。

廬山雲霧中最壯觀的要算雲海。廬山雲海一年四季都可看見,尤其是春秋兩季最美。每當雨過天晴,站在“大天池”等處俯瞰,只見萬頃白雲轉眼間匯成一片汪洋大海。雲海茫茫,波濤起伏,青峰秀嶺出没在雲海之上,變成了雲海上的小島。特别是太陽照耀下的雲海,更是絢麗動人。雨後的夕陽如同一輪火球,燃燒在雲絮翻飛的銀濤雪浪之上,將雲絮染上斑斕的色彩。微風吹拂, 雲絮好像仙女手中的彩練;又如萬朵芙蓉,競相開放。

這神奇的廬山雲霧是哪兒來的呢?原來廬山峰巒林立,峡谷緃横,構成了雲霧滋生的天然條件。而江湖環繞的地理位置,又為廬山提供了生成雲霧的充足水汽 。

 

21

Zhanxs Tiiiur

Zhanxs Tiiiur shi uo guo jiehchuz d aiguo govmcchevkl shixk. Cov Beijiv dao Zhavjiahkkou zhe it duulg tielu, zui zao shi zait ta d zhuchisb xia xiuzhuzhm chevgovl d. zhe shi di it tio uulqyy iujc uo guo d govmcchevkl jisbshux renwyyr sheztjizt shifgovmc d tielu ganxiis.

Cov Beijiv dao Zhavjiahkkou d tielu chavxc 200 govxclif, shi liijiesb Hualbei he Xifbei d jiotovz iodaozz. Davshirz, Qivsh chao zhevllfuhk gav tisbchuz xiuzhuzhm d jizthuad, itxie dijbguo zhuwil guojiahk jiu chuzlai zutnaosb, tamenr doufc io zhevdduods zhe tio tielu d xiuzhuzhm qyym xiyx jinz it buz kovsbzhid uo guo d bei bumc. Dijbguo zhuwil zher shuidc iefc bu ken rav shuidc, ci shis zhevdzhisb le haojiuf der bu dao jiedjye. Tamenr zuihou tisbchuz it ger tiojiilg: Qivsh chao zhevllfuhk ruguom yv ben guo d govmcchevkl shixk lai xiuzhuzhm tielu, tamenr jiu bu zai guozwunk. Tamenr iwui zhewiy it ioxiesb, tielu jiu meish falzi dovlgovmc, zuihou haiz der qiuzhul yf tamenr. Dijbguo zhuwil zher uulqyy xiyx cuo le, Zhovguo na shirzwhour ifcjivs iu le zjidc d govmcchevkl shixk, Zhanxs Tiiiur jiu shi tamenr zhovjiimh d it ger.

1905 nii, Qivsh zhevllfuhk renrmivr Zhanxs Tiiiur ui zovl govmcchevkl shixk, xiuzhuzhm cov Beijiv dao Zhavjiahkkou d tielu. Xiolxix it chuur chuzlai, qyy guo doufc hovcldovl le, dajiahk shuo zhe it hui zandcmenr k zhevd le it kou qiqt. Dijbguo zhuwil zher qyet renztwui zhe shi it ger xiodghuazt. Iu it jiahk ueguo baozhiss qivclmiec det shuo: “nev zait Nankou i bei xiuzhuzhm tielu d Zhovguo govmcchevkl shixk haiz meishwiu chuzshit ne.” Yyllai cov Nankou uyr bei guoz Jyhkwyvhkguu dao Bascdazlivsf, it lu doufc shi gao shan shen jiishk, xyyx iasf qiosf bit. Zait nalif xiuzhuzhm tielu, tamenr renztwui ueguo d govmcchevkl shixk doufc bu ganl qivclwirz chavdgshiztx, zhiffwyf zhovguoren, shi ulunzt ruher uulchev bu lio zhewiy d govmcchevkl d

Zhanxs Tiiiur bu pax kunnanxc, iefc bu pax chaoztxiodg, illran jiesbshoul le renrwul, kaishiwn kanlcesh xiislu. Naklif io kaishan, naklif io jiam qiomc, naklif io basb doutpo chanj piv, naklif io basb uugcdu gai xio, doufc io jivsguoz kanlcesh, jinzxivr zhoumixc jiztsuux. Zhanxs Tiiiur jivschav miillill govmczuo renwyyr shuo: “uomenr govmczuo shoumbxiif io jivllmixc, bunev iu it dii mamphuql. ‘dagaim’, ‘chazgbuduo’, zhe leizx shuofal bu ivgaizt chuz z govmcchevkl renwyyr zh kou.” Ta qinzil daijb zhao xyeshev he govmcren, kavsb zhao biomganmc, beizl zhao jivswuiss irl, zait qiosfbit shav divl dii, goum tup. Saitwue chavchav kuyq fev nux haok, huy sha man tii, it bu xioxin jiu iu zhuit rul shen gumc d uidxiixc. Zhanxs Tiiiur buguuzh tiojiilg zenwiy exliel shiwnzhovs jiitchisb zait ietwue govmczuo. Baitii, ta pands shan yezz livsf, kanlcesh xiislu; uurzshav ta jiu zait devh xia huistup, jiztsuux. Uile xyndgzhaodg it tio hshiz d xiislu, ta haiz chavchav qivztjiodg davdit d novmin. Yz dao kunnanxc ta zovl shi xiyx: zhe shi zhovguoren zjidc xiuzhuzhm d di it tio tielu, itdil io basb ta xiu hao. Fouzed budanr naxie ueguoren io jiztkxiodg uomenr, erlcqie huir shir Zhovguo govmcchevkl shixk shdiosb xinrxin.

Tielu io jivsguoz hen duo gao shan, buderbu kaizaoj suitdaozz, qizhov shu Jyhkwyvhkguu he Bascdazlivsf liysc ger suitdaozz d govmcchevkl zui jiiljyxc. Jyhkwyvhkguu shan shil gao, iisf cevhk houxc, Zhanxs Tiiiur jyedivl cailwyv cov liysc duu tovshirz xiyl zhovjiimh zaojjinz d banlfal. Shandivzx d qyyshshui uyr xia shendg, suitdaozz lif man shi nitjiyshl. Govmcdit shav meishwiu chousbshuijim, Zhanxs Tiiiur jiu daijbtou tiosb zhao shuitovmc qyz paishui. Ta chavchav genz govmcren menr tov chi tov zhur, bu lidgkai govmcdit. Bascdazlivsf suitdaozz chavxc 1100 duo mi, iu Jyhkwyvhkguu suitdaozz d 3 beisc chavxc. Ta genz lao govmcren itqiz shavkliyl, jyedivl cailwyv zhov bumc zaoj jivmc fal. Cov shandivzx uyr xia dasb liysc kou zhixcjivmc, zai fenbie xiyl liysc tou kaizaoj. Zhewiy it lai, 6 ger govmczuomii kwi tovshirz shifgovmc basb govmcqirz suosduuxc it bansc.

Tielu jivsguoz Qiv lov qiomc futjinf, podu tbie da. Huoche zenme cainev pa shav zhewiy d doutpo ne ? Zhanxs Tiiiur shun zhao shanshil, sheztjizt it zhovhm zimcxiv xiislu. Bei shav d lieche dao le Nankou jiu yv liysc ger huochetou, it ger zait qii biif la, it ger zait hou biif tui. Guoz Qiv lov qiomc, lieche xiyl dovbei qiijinz, guoz le zimcxiv xiislu d chasfdaozz kou jiu daor guoz lai, yylxiif tui d huochetou la, yylxiif la d huochetou tui, shir lieche zhesb xiyl xifbei qiijinz, zhewiy it lai, huoche shav shan jiu rovkwirz der duo le.

Zhe tio tielu bu man 4 nii jiu qyy xiis jynlgovmc le, bi yyllai d jizthuad tisbzao liysc nii, gei le mioxcshimb Zhovguo d dijbguo zhuwil zher it ger iu lil d huijidl. Jintii uomenr chevdg huoche qyz Bascdazlivsf, guoz Qiv lov qiomc chezhanz, kwi kandao it zuohk tovjxiyr, ta jiu shi Zhanxs Tiiiur. Xyztduo dao Zhovguo lai iuzlanmb d uebin, kandao Zhanxs Tiiiur liu xia d uilda govmcchevkl, iefc he uomenr itwiy zantank buwifc.

詹天佑

詹天佑是我國傑出的愛國工程師。從北京到張家口這一段鐵路,最早是在他的主持下修築成功的。這是第一條完全由我國的工程技術人員設計施工的鐵路幹綫。

從北京到張家口的鐵路長200公里,是連接華北和西北的交通要道。當時,清朝政府剛提出修築的計劃,一些帝國主義國家就出來阻撓,他們都要爭奪這條鐵路的修築權,想進一步控制我國的北部。帝國主義者誰也不肯讓誰,此事爭執了好久得不到解决。他们最後提出一個條件:清朝政府如果用本國的工程師來修築鐵路,他門就不再過問。他們以為這樣一要挾,鐵路就没法子動工,最後還得求助於他們。帝國主義者完全想錯了,中國那時候已經有了自己的工程師,詹天佑就是他們中間的一個。

1905年,清政府任命詹天佑為總工程師,修築從北京到張家口的鐵路。消息一傳出來,全國都轟動了,大家說這一回咱們可爭了一口氣。帝國主義者卻認為這是個笑話。有一家外國報紙輕蔑地說:“能在南口以北修築鐵路的中國工程師還没有出世呢。”原來從南口往北過居庸關到八達嶺,一路都是高山深澗,懸崖峭壁。在那裏修築鐵路,他們認為外國的工程師都不敢輕易嘗試,至於中國人,是無論如何完成不了這樣的工程的。

詹天佑不怕困難,也不怕嘲笑,毅然接受了任務,開始勘測綫路。哪裏要開山,哪裏要架橋,哪裏要把陡坡鏟平,哪裏要把彎度改小,都要經過勘測,進行周密計算。詹天佑經常勉勵工作人員說:“我們工作首先要精密,不能有一點兒馬虎。‘大概’,‘差不多’,這類說法不應該出自工程人員之口。”他親自帶着学生和工人,扛着標杆,背着經緯儀,在峭壁上定點、構圖。塞外常常是狂風怒號,黄沙滿天,一不小心就有墜入深谷的危險。詹天佑不管條件怎樣惡劣,始終堅持在野外工作。白天,他攀山越嶺,勘測綫路;晚上,他就在燈下繪圖,計算。為了尋找一條合適的綫路,他還常常請教當地的農民。遇到困難,他總是想:這是中國人自己修築的第一條鐵路,一定要把它修好。否則,不但那些外國人要譏笑我們,而且會使中國工程師失掉信心。

鐵路要經過很多高山,不得不開鑿隧道,其中數庸關和八達嶺兩個隧道的工程最艱巨。居庸關山勢高,岩層厚,詹天佑决定採用從兩端同時向中間鑿進的辦法。山頂的泉水往下滲,隧道裏滿是泥漿。工地上没有抽水機,詹天佑就帶頭挑着水桶去排水。他常常跟工人們同吃同住,不離開工地。八達嶺隧道长1100多米,有居庸關隧道的3倍長。他跟老工人一起商量,决定採用中部鑿井法。從山頂往下打兩口直井,再分别向兩頭開鑿。這樣一來,6個工作面可以同時施工,把工期縮短一半。

鐵路經過青龍橋附近,坡度特别大。火車怎麽才能爬上這樣的陡坡呢?詹天佑順着山勢,設計一種“人”字形綫路。北上的列車到了南口就用兩個火車頭,一個在前邊拉,一個在後邊推。 過青龍橋,列車向東北前進,過了“人”字形綫路的岔道口就倒過來,原先推的火車頭拉,原先拉的火車頭推,使列車折向西北前進,這樣一來,火車上山就容易得多了。

    這條鐵路不滿4年就全綫竣工了,比原來的計劃提早兩年,給了藐視中國的帝國主義者一個有力的回擊。今天,我們乘火車去八達嶺,過青龍橋車站,可以看到一座銅像,他就是詹天佑。許多到中國來遊覽的外賓,看到詹天佑留下的偉大工程,也和我們一樣讚嘆不已。

 

22

Ynllshist

Zait Jiyshsu shevt Chavzhout shimc renmin govxcwyyk lif, iu it zuohk xikwingc zhov ue iuzker d xio tivk——luodg xivrz tivk. Tivk pav iu it kuet itd huf xyndg chav d shisttou. Zhe kuet shisttou qyymctou banf daxio, yyxc xiv, iu it tou shaohm jiixc. Tadc zhibkdit jiitwivst, huit bai xiy jiimh, shist mii bus man goush henb, iu guimblyrr det chevk xief xiis zhuyp fenbus. Iuzren menr chavchav uikl zait tadc d zhouuikl, jinjinsh iu uikk det tanztlunzt zhao------zhe kuet maop bu jivxren d shisttou, uishenme huir ingcqiz renmenr name da d xivlqyx ? inwui tadc bu shi itbanf d shisttou, tadc shi ynllshist, shi ypzhouhk sovz gei uomenr d lislwumc.

Shisqivx der cov jiusc baisc duo nii qii shuo q. 1094 nii qiuhtii d it ger bavrwuurz, murzse lovzhzhaos zhao gu ynzwhesh pantd d Chavzhout chevt. Zhe shirz, chevt nei ue jyhkmin tuqran tiv dao tiikov zhov chuur lai it shevrd jyxc xiyk, rutov it shevrd leits mivk. Taisb tou it kan, dov nan d tiijitt iu it kelg xiyr yeliygg itwiy da d xivxivrz, fachuz duodsmumb d huoguy. Ithuirwer zhe xivxivrz ihm dao xif nan, zhamb iimb d govmcfu iufc tiv dao it shevrd jyxc xiyk. Zhe kelg ranhshaoh zhao d liushxivrz huad zhao it daozz shanmhliygg d xiis, cov tiishav zhuitluodg xialai, luodg dao le Chavzhout futjinf Ihkxivl xiimc it ger xivn xyzt d renjiahk d yytzi lif. Liked huoguy chovf tii, xivxivrz zhuitluodg shirz jiish q d huoiih, basb xyzt jiahk libazh doufc shaohhuidg le . yyz jinf jip shisc lif d ren doufc jyll dao xyzt jiahk, uikl zhao beip xiax der mumb devmb kou daixx d xyzt jiahk daxio unk chavxc unk duuxc. Dajiahk kan zhao xivxivrz luoxia d ditfavf, iu it ger xiitt der hen shen, xiyr beimzi kou daxio d dovk. Uyr dovk lif kan, lifmii haiz iu uiuixc d liyggguy. Bu ithuirwer, liyggguy manmanx det anrz xia qyz le, danr haiz iu it guzl reqiqt. Guoz le itxie shirzwhour, iu xie dadanzl d ren basb dovk uasb kai. Uasb le it mi duo shen, zhaodg dao it kuet yyxc shisttou. Yyxc shist xiyr qyymctou itwiy daxio, it tou shaohm jiixc, iizxse he zhovlliyl doufc genz shevtie kuet chazgbuduo. Houlai guumcfuhk zhixdaozz le paish ren basb tiishav luodg xia lai d na kuet yyxc shist qydg zouz, davzuol baobkbeibk shoudgcav zait Zhenjljiysh Jinj shan sit lif.

Zhe kuet yyxc shist shi shenme ne ? yyllai zhe bu suz zh ker shi mavmavsh ypzhouhk zhov aozwiuz zhao d it kelg liushxivrz. Zait kaof jinf ditqiusg shirz, tadc shoul dao ditqiusg jyxcda ingclil d xikwingc,  jiu i mei mio jip shisc govxclif d suzdu chuymh rul daqiqt cevhk. Dav tadc tov daqiqt fashev moca shirz, jiu hen kue ranhshaoh, faguy, qishhua, bivqie fachuz jyxc xiyk. Zhe kelg liushxivrz gerzi jiofc da, meishwiu zait moca ranhshaoh shirz shaoh jinll, shevd xia le zhe kuet yyxc shist. Zhe kuet zhuitluodg zait Chavzhout d ynllshist shi tie ynllshist, hank tie liyl zait 80 ishav. Ynllshist jyiu hen gao d kexye iistljiux jiabkzhir. Tadcmenr shi renleizx zait ditqiusg shav kwi zhixcjiesb chugmodg d, bivqie nev zait shibkwiimp shihk jinzxivr huaiimp fenxim d ditqiusg ue tiitig. Tovzguoz dui ynllshist tig nei favshegxivx umczhibk d fenxim ceshdivl, uomenr kwi tuisuux chuz ynllshist d niilivcs, tuicesh ynllshist xivchev hou d jivslirz. Bu suz zh ker——ynllshist, zhen shi zjidc sovz shav men lai d “tiiran shill shumc” ak !

隕石

在江蘇省常州市人民公園裏,有一座吸引中外遊客的小亭——落星亭。亭旁有一塊異乎尋常的石頭。這塊石頭拳頭般大小,圓形,有一頭稍尖。它質地堅硬,灰白相間,石面布滿溝痕,有規律地呈斜綫狀分布。遊人們常常圍在它的周圍,津津有味地談論着------這塊貌不驚人的石頭,為什麽會引起人們那麽大的興趣?因為它不是一般的石頭,它是隕石,是宇宙送給我們的禮物。

事情得從九百多年前說起。1094年秋天的一個傍晚,暮色籠罩着古運河畔的常州城。這時,城内外居民突然聽到天空中傳來一聲巨響,如同一聲雷鳴。抬頭一看,東南的天際有一顆像月亮一樣大的星星,發出奪目的火光。一會兒,這星星移到西南,眨眼的工夫又聽到一聲巨響。這顆燃燒着的流星劃着一道閃亮的綫,從天上墜落下來,落到了常州附近宜興縣一個姓許的人家的院子裏。立刻火光衝天,星星墜落時濺起的火焰,把許家籬笆都燒毁了。遠近幾十里的人都聚到許家, 圍着被嚇得目瞪口呆的許家大小問長問短。大家看着星星落下的地方,有一個陷得很深,像杯子口大小的洞。往洞裏看,裏面還有微微的亮光。不一會兒,亮光慢慢地暗下去了,但還有一股 熱氣。過了一些時候,有些大膽的人把洞挖開。挖了一米多深,找到一塊圓石頭。圓石像拳頭一樣大小,一頭稍尖,颜色和重量都跟生鐵塊差不多。後來,官府知道了,派人把天上落下 來的那塊圓石取走,當做寶貝收藏在鎮江金山寺裏。

    這塊圓石是什麽呢?原來這不速之客是茫茫宇宙中遨遊着的一顆流星。在靠近地球時,它受到地球巨大引力的吸引,就以每秒幾十公里的速度闖入大氣層。當它同大氣發生摩擦時,就很快燃燒,發光,汽化,並且發出巨響。這顆流星個子較大,没有在摩擦燃燒時燒盡,剩下了這塊圓石。這塊墜落在常州的隕石是鐵隕石,含鐵量在80%以上。 隕石具有很高的科學研究價值。它們是人類在地球上可以直接觸摸的,並且能在實驗室進行化驗分析的地球外天體。通過對隕石體内放射性物資的分析測定,我們可以推算出隕石的年齡,推測隕石形成後的經歷。不速之客——隕石,真是自己送上門來的“天然史書”啊!

 

 23

Uo ai lys iec

Peviumc, zait da zran zhov, ni zui xhuu shenme ? shi lan tii shav d lylyss bai yn ? shi cavccuizm d zuozuohk shanfevsf ? shi xiyhm uikk sisc ish d qixc huac itd cao ? haiz shi bist b davcwiyshl d hush shui------zhiffwyf uo, uo qyet io xiyl lys iec xiidg shav it piip chibqivx.

Uo ai lys iec, inwui lys iec zhov d ieclyssus nev y taillwiyrz guy jieswhel qlai, basb iyrzguy bii chev huaxyenev, basb ersc iyqt hua tanst he shui iji kuystwumc zhibk bii chev hank iu tavml, danchbai zhibk, zhifavzl y uisshevsus d iujimwumc, chevui zhicmwumc bensheng d zuschev bumcfen, zhixcjiesb huolc jiimhjiesb det govrjisr renleizx he dovlwumc shevmivr d xytswio. jyl jiztsuux, it nii zhov qyy qiusg suoiu zhicmwumc d ieczi nev zhidzaol 4 qiisc ip dunlg iujimwumc. Tawn zovl shi qinqinl kenkenx, momoh u unrd det govmczuo zhao, shir shit shav uu umc chovman shevjim, shir huacwer kaifav, shir nioer huuchavk, shir renmenr av shoumb kuomh buz, qyz gev hao det shevhuosh------

Uo ai lys iec, inwui tawn shi shevtaix huusgjivt zui yvlganl d uiswhusb zher. Dav kuyqfev pusb lai, lys iec tivsb zhixc shengqyg, zutdavsb zhao signye d liushsha, bu rav tadc maitmosh liytiitd; dav baorzwymc dasb lai, lys iec jinjins yvsbbaosb zhur dadit, jiitqiy det renxshoul zhao baorzwymc d xidgjidl, bu rav uoshtu liushshidg, bu rav pivdit bii chev goushhet; dav jiompwiyrz uqivx det zhihkaoh zhao dadit shirz, lieqgouq tuk chuz shektou fachuuk, shuiniu zait nittavt lif dasbgun, lys iec qyet cov bu qyhkfull. Tawn basb zjidc tig nei d shuifen xiyl kovzhov daliyl zhevhfa, xikshoudg le reliyl, ui renmenr sovz lai qivshliysh. Iuyf shumlinm nev zhevhfa shuifen, xikshoudg reliyl, lys iec fenbus miijihm da d ditqyk, nev shir jiyll ymc cshu he jiyll ymc liyl xiirzzhuc det zevtjia.

Uo ai lys iec, haiz inwui tawn ui renleizx d shevcun zuo chuz le baobkguibk d govbkxiidg. Dovlwumc hukxik xytswio iyqtqiqt, ranhlioml ranhshaoh io buzfchov iyqtqiqt, uixcshevumc fanszhizs lidg bu kai iyqtqiqt, mei ger r chuz r luodg, shitjietd shav io xiolhaom duoshao iyqtqiqt ak ! erlc kovqiqt lif iyqtqiqt d hankliyl zhiwiu 20 duo it dii, chavxc ci i uyr, iyqtqiqt shifou huir kumjiell ? ni uxyts dansbwiux, inwui iu lys iec zhe uif zhidzaol iyqtqiqt d zhuujiahk zait it ked bu tivr det govmczuo zhao ne !  it tii zh nei, 1 govxcqivzx d shumlinm jiu k fav chuz 700 duo kel d iyqtqiqt; chevtshimc zhov mei 50 pivfavf mi d lyswhua qyk jiu k govrjisr it ger ren hukxik he shevhuosh d qyy bumc iyqtqiqt !

Davjin shitjietd shav huusgjivt ushransh, iullqi shi zaokwinrd, huitchent, iushwii, zhev sui zhao shevchan guimbmom d kuoda, uigbxiezl zhao renmenr d shevcun. Jyl izkxyejiahk shuo, qyy shitjietd da chevtshimc d shensljivs guumc nev zheb huuxzher duo shi zaokwinrd suo zhip, haiz iu chev qiisc shav uu d xiiftiixivx jitdxiv, iefc shi huusgjivt ushransh suo zhip ! danrshi uomenr d lys iec qyet iu zhao shenslqixc d benlivzx lai zhidfull xyztduo ushransh: 1 govxcqivzx shumlinm k xikfut, zutzhishb 30 dunlg fenmlchent; 10 mi houxc d shum qiyt k shir zaokwinrd jiidgshao it bansc ishav.

       Ak, peviumc, ai tawn bak, ai zhe zaolfusl yf renleizx d lys iec, yyx lys iec puhk man zuguo dadit !

 

我愛綠葉

朋友,在大自然中,你最喜歡什麽?是藍天上的縷縷白雲?是蒼翠的座座山峰?是香味四溢的奇花異草?還是碧波蕩漾的湖水------至於我,我卻要向綠葉獻上一片痴情。

我愛綠葉,因為綠葉中的葉綠素能與太陽光結合起來,把陽光變成化學能,把二氧化碳和水以及礦物質變成含有糖、蛋白資、脂肪與維生素的有機物,成為植物本身的組成部分,直接或間接地供給人類和動物生命的需要。據計算,一年中全球所有植物的葉子能製造4千億噸有機物。她總是勤勤懇懇、默默無聞地工作着,使世上萬物充滿生機,使花兒開放,使鳥兒歡唱,使人們昂首闊步,去更好地生活-----

我愛綠葉,因為她是生態環境最勇敢的維護者。當狂風扑來,綠葉挺直身軀,阻擋着肆虐的流沙,不讓它埋没良田;當暴雨打來,綠葉緊緊擁抱住大地,堅强地忍受着暴雨的襲擊,不讓沃土流失,不讓平地變成溝壑;當驕陽無情地炙烤着大地時,獵狗吐出舌頭發喘,水牛在泥塘裏打滚,綠葉卻從不屈服。她把自己體内的水分向空中大量蒸發,吸收了熱量,為人們送來清凉。由於樹林能蒸發水分,吸收熱量,綠葉分布面積大的地區,能使降雨次數和降雨量顯著地增加。

我愛綠葉,還因為她為人類的生存作出了寶貴的貢獻。動物呼吸需要氧氣,燃料燃燒要補充氧氣,微生物繁殖離不開氧氣,每個日出日落,世界上要消耗多少氧氣啊!而空氣裏氧氣的含量只有20%多一點,長此以往,氧氣是否會枯竭?你無需擔憂,因為有綠葉這位製造氧氣的專家在一刻不停地工作着呢!一天之内,1公頃的樹林就可放出700多克的氧氣;城市中每50平方米的緑化區就可供給一個人呼吸和生活的全部氧氣!

當今世界上環境污染,尤其是噪音、灰塵、油煙,正隨着生產規模的擴大,威脅着人們的生存。據醫學家說,全世界大城市的神經官能症患者多是噪音所致,還有成千上萬人的先天性畸形,也是環境污染所致!但是我們的綠葉卻有着神奇的本領来制服許多污染:1公頃樹林可吸附、阻滯30噸粉塵;10米厚的樹牆可使噪音减少一半以上。

    啊,朋友,愛她吧,愛這造福於人類的綠葉,願綠葉鋪滿祖國大地!

 

24

Ixxiyx bu dao d zaihhai

Pavxiezb uikkdaozz xiizbmeixc, ivllwiysp fevxcfuxc, shi renmenr xwai d caicwiosp. Ni iefcxyzt xiyx bu dao, zhe xie canspzhuom shav d  “hev xivr jiyjyn” iefc huir  “naoshis”. 1980 nii, Xibanwia zhucmiv chan daohm qyk fashev le it c xiezb zaih. Bu jizt qi shu d pavxiezb, zait 26000 govxcqivzx daohmtiitd shav iocs daohm ganhm, kenk daohm gen, phue le da piip zhuyjiahm, zaol chev le zhovlda sunshidg. 1964 nii, zait Zhovdov iefc fashev guoz it c xiezb zaih, jip baisc uu zhi qiv xiezb budanr iocs sib zhuyjiahm, huidghue novtiitd, erlcqie chev qyn jies duir det qinrrul renmenr d zhurzhaihk, raoluu le renmenr d shevhuosh.

Xiezb zaih bu guy ueguo fashev, uo guo lirzshill shav iefc cev iu fashev. It qiisc duo nii qii, zait jintii d Zheshjiysh shevt Shaosxivl it daijb, jiu fashev guoz pavxiezb da chi shuidaohm d zaihhai. Tiitd lif daochu iu pavxiezb, shuidaohm beip iocs der jivllguy.

Chanchuch shi busbshisp haichovch d haoshou, baorhusb zhuyjiahm d uirrshirr. Jip shisc nii qii, Aodaliwia d kexyejiahk uile xiolmie ganxczhec tiitd lif d haichovch, tdit cov Moxige qiisc lif tiotiozz det ingc lai le it xie chanchuch, fav zait ganxczhec tiitd lif. Kshi meish xiyx dao, chanchuch dao le Aodaliwia, meishwiu tiidill uigbxiezl, jiu daliyl fanszhizs qlai. Jintii, chanchuch ifcjivs zait Aodaliwia chev zaih. Novtiitd lif, caocovmc zhov daochu doufc shi chanchuch, tadcmenr fenmish d duxczhish shir der niu iyzg dev jiahkchuq shoul dao duxcwhai, dui Aodaliwia d dovlwumc shitjietd zaol chev le uigbxiezl.

1983 nii 2 ye, zait Rben d Dadaosf ditqyk iefc fashev guoz chanchuch zaihhai. Jip baisc uu zhi chanchuch zait davdit d govxcwyyk, mamplu he zhurzhaihk qyk luu bevz luu tioz, tadcmenr fenmish d duxczhish dui ren he jiahkchuq zaol chev shavrhai. Uile pivxix zhe chavt chanchuch zaihhai, davdit zhevllfuhk zuszhis le liysc zhil xiolmie chanchuch d  “tzhovhm bumcduir”, feibk le hen duo renlil umclil, cai kovsbzhid le chanchuch d mancwiiz.

        Benlai dui renleizx iuimz d pavxiezb he chanchuch, uishenme huir chev zaih ne ? shevumc xye jiahk gaoksuzt uomenr, bulunzt shenme dovlwumc, tadcmenr zait zran jietd shevcun, doufc bixymf he zhouuikl d shevtaix huusgjivt baorchisb pivhevr. Dovlwumc zait shevhuosh zhov iu xyztduo zhidwyes insus, ru shispwumc, tiidill, jibbivb dev, zhe shir der dovlwumc d shuliyl jben shav baorchisb unxdivl. Itdanrz shqyz mou it zhovhm zhidwyes insus, dovlwumc d shuliyl jiu huir daliyl zevtjia, fanshlanshs chev zaih. Zait Xibanwia  “naoshis”  d pavxiezb, shi cov Meiguo ingcjinz d. renmenr zhi ingcjinz pavxiezb meishwiu ingcjinz tadcmenr d tiidill. Zait Xibanwia, xiezb d shispwersp fevxcfuxc, shir tadcmenr zait duuduuxc jip shisc nii shirzjiimh lif daliyl fanszhizs, niyzk chev xiezb zaih. Shevtaix shqyz pivhevr, qita dovlwumc iefc huir fanshlanshs chev zaih. Zait Meiguo he Aodaliwia d itxie caoyyl shav, haiz chuzxii guoz iettuqm daliy fanszhizs d tuqm zaih. Zhe xie ixxiyx bu dao d dovlwumc zaihhai gaoksuzt uomenr, uischisb shevtaix pivhevr shi duome zhovlwio.

意想不到的災害

螃蟹味道鮮美,營養豐富,是人們喜愛的菜肴。你也許想不到,這些餐桌上的“横行將軍”也會“閙事”。1980年,西班牙著名產稻區發生了一次蟹災。不計其數的螃蟹,在26000公頃稻田上咬稻秆,啃稻根,破壞了大片莊稼,造成了重大損失。1964年,在中東也發生過一次蟹災,幾百萬只青蟹不但咬死莊稼,毁壞農田,而且成羣結隊地侵入人們的住宅,擾亂了人們的生活。

蟹災不光外國發生,我國歷史上也曾有發生。一千多年前,在今天的浙江省紹興一帶,就發生過螃蟹大吃水稻的災害。田裏到處都有螃蟹,水稻被咬得精光。

蟾蜍是捕食害蟲的好手,保護莊稼的衛士。幾十年前,澳大利亞的科學家為了消滅甘蔗田裏的害蟲,特地從墨西哥千里迢迢地引來了一些蟾蜍,放在甘蔗田裏。可是没想到,蟾蜍到了澳大利亞,没有天敵威脅,就大量繁殖起來。今天,蟾蜍已經在澳大利亞成災。農田裏,草叢中到處都是蟾蜍,它們分泌的毒汁使得牛羊等家畜受到毒害,對澳大利亞的動物世界造成了威脅。

19832月,在日本的大島地區也發生過蟾蜍災害。幾百萬只蟾蜍在當地的公園、馬路和住宅區亂蹦亂跳,它們分泌的毒汁對人和家畜造成傷害。為了平息這場蟾蜍災害,當地政府組織了兩支消滅蟾蜍的“特 種部隊”,費了很多人力物力,才控制了蟾蜍的蔓延。

    本來對人類有益的螃蟹和蟾蜍,為什麽會成災呢?生物學家告訴我們,不論什麽動物,它們在自然界生存,都必須和周圍的生態環境保持平衡。動物在生活中有許多制約因素,如食物、天敵、疾病等,這使得動物的數量基本上保持穩定。一旦失去某一種制約因素,動物的數量就會大量增加,泛濫成災。在西班牙“閙事”的螃蟹,是從美國引進的。人們只引進螃蟹,没有引進它們的天敵。在西班牙, 螃蟹的食餌豐富,使它們在短短幾十年時間裏大量繁殖,釀成蟹災。生態失去平衡,其他動物也會泛濫成災。在美國和澳大利亞的一些草原上,還出現過野兔大量繁殖的兔災。這些意想不到的動物災害告訴我們,維持生態平衡是多麽重要。

 

25

Zuguo, uo zhovswyf huilai le

Qiigb Xyesen shi uo guo jiehchuz d kexyejiahk. Ta zaonii liuxye Meiguo, i iuxcwitd d xyexidx chevjibk huocder le boshirr xyeuif, chev le havzckov govmcchevkl he kovqiqt dovllilxye zhuujiahk. Ta zait huojiizhd iistljiux favfmii qydgder le hen da jinzzhanl, beip Meiguo Ma shevt lisg govmc xyeyyt pinrd ui zhovssheng jiodgshousb. Zait Meiguo, jinjqiigb, ditwuif, mivyztl, ta doufc iu le.

Danrshi, dav it tiv dao Zhovhual renmin govheguo chevli d xiolxix, Qiigb Xyesen biir liked jyedivl hui guo govmczuo. Ta shuo: “Uo shi zhovguoren, uo kwi favqisb zhelif d itqied, danr bu nev favqisb zuguo. Uo ivgaizt zaori hui dao zuguo qyz, ui jiizzshezt xinxc Zhovguo govbkxiidg zjidc d qyybumc lilliyl.”

1950 nii 9 ye, Qiigb Xyesen cil qyz govmczuo, banl hao le hui guo shouxybk, mai hao le hui guo d feiljimpio, basb xivrlizs jio gei le Meiguo havzckov govxcsil. Ranwerlc jiu zait zhe shirz, ta jiesb dao Meiguo ihmmin jymc d tovzzhix: bu zhun hui guo! Ta zhihao tuiz diosb feiljimpio. Meiguo haishguu basb ta d xivrlizs dasbkai jiimchadg, ivst shuo lifmii cav zhao zhovlwio jimmixc, shuo Qiigb Xyesen shi jiimhdiezt. Qishibk ta d xivrlizs lifmii zhuy d zhi shi zhunbeir daijb hui guo d jiodgkeshumc he bimfjiztxben. Jip tii hou, Qiigb Xyesen tuqran beip busb, beip guu zait it ger haishdaosf d jydlliusuo lif, shoul dao u xiurzhif d zhesbmost. Mei tii uurzshav, kanshouhk renwyyr mei get 10 fen zhovj jiu lai kai it c devh, shir ta genben bu nev xiurxix. Bansc ger ye shirzjiimh, ta d tigzhovl jiu xiajiyll le jinf 15 govxcjinlg.

Meiguo davjymc dui Qiigb Xyesen d pozwhai, ingcqiz le Meiguo kexye jietd d govxcfenx. Bushao Meiguo peviumc chuzmii ivlljiudg Qiigb Xyesen. Tamenr muljyysb 15000 meiyy, basb Qiigb Xyesen cov jydlliusuo baorshixx chuzlai, danrshi, Meiguo liilbavt diochadgjymc rev bu favsov dui ta d pozwhai. Ta d xivrdovl shoul dao xiilzhid, xinrjiilg shoul dao jiimchadg, diitswhuazt shoul dao jiimztiv. Ranwerlc, Qiigb Xyesen meishwiu qyhkfull, ta buduuss tisbchuz ioqiu: Uo io lidgkai Meiguo, hui dao zuguo qyz.

Zhewiy, ta jiitchisb douzhevd le 5 nii. Ta d douzhevd derdao le shitjietd g guo zhuchisb zhevil d renmenr d zhilchisb, gev derdao le Zhovguo zhevllfuhk he Zhovguo renmin d jif da guuhuex. Zhou Enlai zovllisg dui Qiigb Xyesen shiscfen guuxin, qinzil guozwunk ta d qivxkuy, biv zhimcshisl canjia Zhov Mei liysc guo dashir jis huirwurz d Zhovguo daibio, zait huirwurz zhov tisbchuz Qiigb Xyesen boshirr hui guo d unkti. 1955 nii, Meiguo zhevllfuhk beip poz tovix Qiigb Xyesen hui guo. 1956 nii 9 ye 17 r. Qiigb Xyesen devdg shav le hui guo d lunchuuzc. 10 ye 8 r, ta hank zhao xivllfusl d leishhuac hui dao le zuguo d huexbaosb.

Qiigb Xyesen daodaz Beijiv d di ersc tii, jiu daijb zhao qyy jiahk laidao Tiianmen guylchavt. Uymb zhao xyvuil d Tiianmen chevtloum, ta jishdovl det shuo: “Uo xiyxinr uo itdivl nev hui dao zuguo, xiizait zhovswyf huilai le.”

祖國,我終於回來了

錢學森是我國傑出的科學家。他早年留學美國,以優異的學習成績獲得了博士學位,成了航空工程和空氣動力學專家。他在火箭研究方面取得了很大進展,被美國麻省理工學院聘為終身教授。在美國,金錢、地位、名譽,他都有了。

但是, 當一聽到中華人民共和國成立的消息,錢學森便立刻决定回國工作。他说:“我是中國人,我可以放棄這裏的一切,但不能放棄祖國。我應該早日回到祖國去,為建設新中國貢獻自己的全部力量。”

19509月, 錢學森辭去工作,辦好了回國手續,買好了回國的飛機票,把行李交給了美國航空公司。然而就在這時,他接到美國移民局的通知:不准回國!他只好退掉飛機票。美國海關把他的行李打開檢查,硬說裏面藏着重要機密,說錢學森是間諜。其實他的行李裏面裝的只是準備帶回國的教科書和筆記本。幾天後,錢學森突然被捕,被關在一個海島的拘留所裏,受到無休止的折磨。每天晚上,看守人員每隔10分鐘就來開一次燈,使他根本不能休息。半個月時間,他的體重就下降了近15公斤。

美國當局對錢學森的迫害,引起了美國科學界的公憤。不少美國朋友出面營救錢學森。他們募捐15000美元,把錢學森從拘留所保釋出來,但是,美國聯邦調查局仍不放鬆對他的迫害。他的行動受到限制,信件受到檢查,電話受到監聽。然而,錢學森没有屈服,他不斷提出要求:我要離開美國,回到祖國去。

這樣,他堅持鬥争了5年。他的鬥争得到了世界各國主持正義的人們的支持,更得到了中國政府和中國人民的極大關懷。周恩來總理對錢學森十分關心,親自過問他的情况,並指示參加中美兩國大使級會晤的中國代表,在會晤中提出錢學森博士回國的問題。1955年,美國政府被迫同意錢學森回國。1956917日, 錢學森登上了回國的輪船。108日,他含着幸福的淚花回到了祖國的懷抱。

    錢學森到達北京的第二天,就帶着全家人來到天安們廣場。望着雄偉的天安門城樓,他激動地說:“我相信我一定能回到祖國,現在終於回來了。”

 

26

Iirz zi shir Chum

Chunqiuh mofqirz, Qill guo he Chum guo doufc shi da guo.

Iu it hui, Qill uy paish dafu Iirz zi chuzshir dao Chum guo qyz. Chum uy zhavmc zhao zjidc guo shil qiyshevmz, xiyx chenzjim urrux Iirz zi, xiixiirz Chum guo d uigbfev.

Chum uy zhixdaozz Iirz zi shengcaim aixcxio, jiu jiok ren zait chevtmen pavbiif kai le it ger usc chimc lai gao d dovk. Iirz zi laidao Chum guo, Chum uy jiok ren basb chetmen guu le, rav Iirz zi cov zhe ger dovk zuu jinzqyz. Iirz zi kan le kan, dui jiesbdairr renwyyr shuo: “Zhe shi ger gouq dovk, bu shi chetmen. Uo ioshi favztwunk ‘gouq guo’, davran der zuu gouq dovk. Uo zait zheer dev ithuirwer. Nimenr xiif qyz unk ger mivggbai, Chum guo daodif shi shenme iy d guojiahk ? ” jiesbdairr d ren liked basb Iirz zi d huazt chuur gei le Chum uy. Chum uy zhihao fenfuk dasbkai chevtmen, basb Iirz zi ivzjiesb jinzqyz.

Iirz zi jii le Chum uy. Chum uy dui ta choumb le it iimb, levxiodg it shevrd shuo: “Nanxcdaozz Qill guo meishwiu ren le mak ? ” Iirz zi iixcsul det huidazt: “Zhe shi shenme huazt ? uo guo shoumbdutt Linzisht zhur man le ren. Dahuorwer doufc basb xiuzfzi jydg qlai, jiu lii chev it piip yn; dahuorwer doufc shuedg it basb hansh, jiu xiyr xia it zhentt ymc; jier shav d xivrren jiizl ca jiizl, jiozl pevdg jiozl. Dailwuy zenme shuo Qill guo meishwiu ren ne ? ” Chum uy shuo: “Jilfran iu zheme duo ren, uishenme dasbfa ni lai ne ? ” Iirz zi zhuy zhao hen uinanxc d iyzi shuo: “Ni zhe it unk, uo shibkzait bu hao huidazt. Sa ger huyzt bak, pax fanq le qil jynmc zh zuix; shuo shibk huazt bak, iufc pax dailwuy shevqiqt.” Chum uy shuo: “Shibk huazt shibk shuo, uo bu shevqiqt.” Iirz zi govsb le govsb shou shuo: “Bikk guo iu ger guimbjydd: favztwunk shavdev d guojiahk, jiu paish shavdev ren qyz; favztwunk xiadev d guojiahk, jiu paish xiadev ren qyz. Uo zui bu zhovyv, jiu paish dao zheer lai le.” Shuo zhao ta guxcwix xiodg le xiodg, Chum uy iefc zhihao peirr zhao xiodg.

It tii, Chum uy anpai jiushximc zhaosbdairr Iirz zi. Zhev dav tamenr chi der hen gaoxivl d shirzwhour, iu liysc ger ugbshirr iasb zhao it ger qiukfanq, cov tav xia zouz guoz qyz. Chum uy kanjii le, unk tamenr: “Na ger qiukfanq fanq d shenme zuix ? ta shi nak guo ren ? ” ugbshirr huidazt shuo: “Shi ger qiydaomz, Qill guo ren.” Chum uy xiodg xixikk det dui Iirz zi shuo: “Qill guo ren zenme zhewiy meish chuzxix, gan zhe zhovhm shisqivx ? ” Chum guo d dachenmc menr tiv le, doufc derwix iyiysh det xiodg qlai, tamenr iwui zhe it xia Iirz zi k diuliizl le. Nak zhix Iirz zi mii bu gai se, ta zhanz qlai shuo: “Dailwuy zenme bu zhixdaozz uak ? Hueshnan d ganmjym, iufc da iufc tiixc.kshi zhe zhovhm jym shum it zhovhm dao Hueshbei, jiu zhi nev jies iufc xio iufc ku d zhimk, haiz bu shi inwui shuitu bu tov mak ? toviy d daozzlisg, Qill guo ren zait Qill guo nev an jyhk lex ie, it dao Chum guo, jiu zuol q qiydaomz lai le, iefcxyzt shi liysc guo d shuitu bu tov bak. ” Chum uy tiv le, zhihao peirr bushi shuo: “Uo yyllai xiyx qydgxiodg dafu, meish xiyx dao fan daor rav dafu qydgxiodg le. ”

    Cov zhe ihou, Chum uy bu ganl bu zunzhovl Iirz zi le.

晏子使楚

春秋末期, 齊國和楚國都是大國。

有一回, 齊王派大夫晏子出使到楚國去。楚王杖着自己國勢强盛,想趁機侮辱晏子,顯顯楚國的威風。

楚王知道晏子身材矮小,就叫人在城門旁邊開了一個五尺來高的洞。晏子來到楚國,楚王叫人把城門關了,讓晏子從這個洞鑽進去。晏子看了看,對接待人員說:“這是個狗洞,不是城門。我要是訪問“狗國”,當然得鑽狗洞。我在這兒等一會兒。你們先去問個明白,楚國到底是個什麽樣的國家?“接待的人立刻把晏子的話傳給了楚王。楚王只好吩咐打开城門,把晏子迎接進去。

晏子見了楚王。楚王對他瞅了一眼,冷笑一聲說:“難道齊國没有人了嗎?”晏子嚴肅地回答:“這是什麽話?我國首都臨淄住滿了人。大伙兒都把袖子舉起來,就連成一片雲;大伙兒都甩一把汗,就像下一 陣雨;街上的行人肩擦肩,脚碰脚。大王怎麽說齊國没有人呢?”楚王說:“既然有這麽多人,為什麽打發你來呢?”晏子裝着很為難的樣子說:“你這一問,我實在不好回答。撒個謊吧,怕犯了欺君之罪;說實話吧,又怕大王生氣。”楚王說:實話實說,我不生氣。”晏子拱了拱手說:“敝國有個規矩:訪問上等的國家,就派上等人去;訪問下等的國家,就派下等人去。我最不中用,就派到這兒來了。”說着他故意笑了笑,楚王也只好陪着笑。

一天,楚王安排酒席招待晏子。正當他們吃得很高興的時候,有兩個武士押着一個囚犯,從堂下走過去。楚王看見了,問他們:“那個囚犯犯的什麽罪?他是哪國人?”武士回答說:“是個强盗,齊國人。”楚王笑嘻嘻地 對晏子說:“齊國人怎麽這樣没出息,幹這種事情?”楚國的大臣們聽了,都得意洋洋地笑起來,他們以為這一下晏子可丢臉了。哪知晏子面不改色,他站起來說:“大王怎麽不知道哇?淮南的柑橘,又大又甜。可是這種橘樹一種到淮北,就只能結又小又苦的枳,還不是因為水土不同嗎?同樣的道理,齊國人在齊國能安居樂業,一到楚國,就做起强盗來了,也許是兩國的水土不同吧。”楚王聽了,只好陪不是說:“我原來想取笑大夫,没想到反倒讓大夫取笑了。”

     從這以後,楚王不敢不尊重晏子了。

 

27

Jiy xiy he

Zhangbguo shirzwhour, Qinhm guo zui qiy, chavchav jinzgovdg bie d guojiahk.

Iu it hui, Zhaoxs uy der le ger u jiabk zh baobk——he shixs bisg. Qinhm uy zhixdaozz le, jiu xiedg le it fevt xinr gei Zhaoxs uy, shuo yyxwix nads shiscwu ger chevt huusb zhe kuet bisg.

Zhaoxs uy jiesb dao xinr, feichav zhaojix, liked zhaodjil dachenmc lai shavkwizt. Dajiahk shuo Qinhm uy buguoz xiyx basb he shixs bisg piidg dao shou bal le, bu nev shav ta d dav; kshi bu daztwiv, iufc pax ta paish bivmc lai jinzgovdg.

Zhev zait uinanxc d shirzwhour, iu ren tuijiic shuo iu ger Linc Xiyru, yvlganl jimzhixx, iefcxyzt nev jiedjye zhe ger nanxcti.

Zhaoxs uy basb Linc Xiyru zhaodg lai, unk ta gaizt zenme banl.

Linc Xiyru xiyx le ithuirwer, shuo: “Uo yyxwix daijb zhao zhe kuet he shixs bisg dao Qinhm guo qyz. Ruguom Qinhm uy zhen nads shiscwu chevt lai huusb, uo jiu basb bisg jio gei ta; ruguom ta bu ken jio chuz shiscwu ger chevt, uo itdivl basb bisg sovz huilai. Na shirzwhour Qinhm guo lisg qyhk, jiu meishwiu dovlbivmc d lisgwiujc.”

Zhaoxs uy he dachenmc menr meishwiu bie d banlfal, zhihao paish Linc Xiyru daijb zhao he shixs bisg dao Qinhm guo qyz.

Linc Xiyru dao le Qinhm guo, jinz govhk jii le Qinhm uy, xiidg shav he shixs bisg. Qinhm uy shuy shou pevsb zhur bisg, it biif kan it biif chevhmzan, qyet jyeskou bu tisb jio chevt huusb bisg d shis. Linc Xiyru kan dao zhe zhovhm qivxxiv, zhixdaozz Qinhm uy meishwiu nads chevt huusb bisg d chevztwix, jiu shav qii it buz shuo: “zhe kuet bisg iu dii xio maobivb, rav uo zhimcdii gei nin kan.” Qinhm uy tiv ta zheme it shuo, jiu basb he shixs bisg jio gei le Linc Xiyru. Linc Xiyru pevsb zhao bisg, uyr hou tuiz le jip buz, kaof zhao zhumzi zhanz divl, ta lisg zhixc qiqt zhuyl det shuo: “Uo kan nin biv bu xiyx jiofurr shiscwu chevt, suoi basb he shixs bisg nads huilai. Nin ioshi qiy bizz uo, uo d naozldaizf he bisg jiu itkuetwer zhuysb suist zait zhe zhumzi shav ! ” shuo zhao, jydg q he shixs bisg jiu io xiyl zhumzi shav zhuysb. Qinhm uy pax zhuysb suist le bisg, liimav basb ta qyyl zhur, shuo itqied doufc hao shavkliyl, haiz jiok ren nads chuz dittup basb gei zhaoxs guo d shiscwu chevt zhimc gei ta kan. Linc Xiyru shuo he shixs bisg shi u jiabk zh baobk, io jydgxivr ger lovlzhovl d diillisl, ta cai ken jio chuzlai. Qinhm uy zhihao genz ta yesdivl le jydgxivr diillisl d rqirz.

Linc Xiyru hui dao binguusp, ta zhixdaozz Qinhm uy jyes meishwiu chevztwix nads chevt huusb bisg, jiu jiok shou xia ren hua le zhuy, daijb zhao he shixs bisg chaosb xio lu hui zhaoxs guo qyz le. Dao le jydgxivr diillisl na it tii, Linc Xiyru jinz govhk jii le Qinhm uy, dada favfavf det shuo: “He shixs bisg ifcjivs sovz hui zhaoxs guo qyz le. Nin ruguom iu chevztwix d huazt, xiif basb shiscwu chevt jio gei uo guo, uo guo mampshav basb he shixs bisg sovz lai, jye bu shxinr. Buran nin shad le uo iefc meishwiu yv, tiixia d ren doufc zhixdaozz Qinhm guo shi covlai bu jiyzt xinrwyv d ! ” Qinhm uy meishwiu banlfal, zhider keker qiqiqt det sovz Linc Xiyru hui guo.

Inwui Linc Xiyru uul bisg gui zhaoxs li le govl, Zhaoxs uy fevt ta zuol shavdafu.

Guoz le jip nii, Qinhm uy yes Zhaoxs uy zait Miishtchish huirjii. Zhaoxs uy he dachenmc menr shavkwizt, qyz, pax iu uidxiixc; bu qyz, bioshisl danzlqyex, itshirz jyedivl buxia. Linc Xiyru renztwui bu nev dui Qinhm uy shisl ruob, haizshi qyz d hao. Zhaoxs uy jyedivl dovlsheng, rav Linc Xiyru sui xivr. Da jiyjyn Liihk Pozx daijb zhao jynduir sovz dao biifjietd shav, zuo hao le disbwyrr Qinhm bivmc d zhunbeir.

Zhaoxs uy dao le Miishtchish, huirjii le Qinhm uy, Qinhm uy io Zhaoxs uy gup sesg, Zhaoxs uy bu hao tuicil, gup le it duulg. Qinhm uy jiu jiok ren jiztxludg xialai, shuo zait Miishtchish huir shav, Zhaoxs uy ui Qinhm uy gup sesg.

Linc Xiyru kan dao Qinhm uy zhewiy urrux Zhaoxs uy, shevqiqt jif le, ta zouz dao Qinhm uy miiqii shuo: “Qivzt nin ui Zhaoxs uy jidl foumz.” Qinhm uy jysbjyes. Linc Xiyru zai ioqiu, Qinhm uy zai jysbjyes. Linc Xiyru shuo: “Xiizait nin genz uo zhiwiu usc buz jyzlidg, nin bu daztwiv, uo jiu genz nin pinsb le ! ” Qinhm uy beip bizz meish fal, zhihao ui Zhaoxs uy jidl foumz. Linc Xiyru iefc jiok ren jiztx xialai, shuo zait Miishtchish huir shav, Qinhm uy ui Zhaoxs uy jidl foumz.

Zait Miishtchish huir shav, Qinhm uy meish zhan dao biirwihk. Ta zhixdaozz Liihk Pozx zait biifjivt shav ifcjivs zuo hao zhunbeir, bu ganl zenmewiy, zhihao fav Zhaoxs uy huiqyz.

Linc Xiyru zait Miishtchish huir shav li le govl. Zhaoxs uy fevt Linc Xiyru zuol shavqivl, zhirdwuif bi Liihk Pozx gao.

Liihk Pozx hen bu fullqiqt, ta dui bieren shuo: “Uo Liihk Pozx govdg u bu kel, zhangb u bu shevzl, li xia xyztduo da govl. Ta Linc Xiyru iu shenme nevnail, jiu kaof it zhav zuik, fanwerlc pa dao uo tou shav qyz le. Uo pevdgjii ta, der gei ta it ger haokan ! ” zhe huazt chuur dao Linc Xiyru errdduom lif, Linc Xiyru jiu qivzt bivbjiap bu shavchao, bizkai Liihk Pozx, miidder genz ta jiimii.

Iu it tii, Linc Xiyru zuoz che uechuz, yyyyz kanjii Liihk Pozx qimp zhao gao tou da mamp guozlai, ta ganzjins jiok chefu basb che uyr hui ganz. Linc Xiyru shouxia ren k kan bu xiaqyz le. Tamenr shuo, Linc Xiyru pax Liihk Pozx xiyr laoshuq jii le maoq sip d, uishenme pax ta ne ! Linc Xiyru dui tamenr shuo: “Zhuztwuif qivzt xiyx it xiyx, Liihk jiyjyn he Qinhm uy shuidc liddhai ? ” tamenr shuo: “Davran Qinhm uy liddhai ! ” Linc Xiyru shuo: “Qinhm uy uo doufc bu pax, uo huir pax Liihk jiyjyn mak ? dajiahk zhixdaozz Qinhm guo bu ganl jinzgovdg uomenr Zhaoxs guo, jiu inwui Zhaoxs guo ugb iu Liihk Pozx, un iu Linc Xiyru. Ruguom uomenr liysc ger nao buhe, jiu huir xyedruob Zhaoxs guo d lilliyl, Qinhm guo jiu io chevdgjim lai dasb uomenr le. Uo suoi biz zhao Liihk jiyjyn, ui d shi uomenr Zhaoxs guo d lidwimz.”

Linc Xiyru d huazt chuur dao le Liihk Pozx d errdduom lif. Liihk Pozx jivxc xia xin lai xiyx le xiyx, jyembder zjidc uile zhevd ditwuif, jiu bu guzx guojiahk lidwimz, zhen shi bu ivgaizt. Ta tuo xia zhangbpaozf beizl shav jivcdtio, qinzil dao Linc Xiyru fuhk shav qivztzuix. Linc Xiyru jii Liihk Pozx lai ful jivcd qivztzuix, liimav reqivx det chuzlai ivzjiesb. Covci ihou, tamenr liysc ger chev le hao peviumc, tov xin xiell lil baorwuirr Zhaoxs guo.

將相和

戰國時候,秦國最强,常常進攻别的國家。

有一回, 趙王得了個無價之寶——和氏璧。秦王知道了,就寫了一封信給趙王,說願意拿十五個城换這塊璧。

趙王接到信,非常着急,立刻召集大臣來商議。大家說秦王不過想把和氏璧騙到手罷了,不能上他的當;可是不答應,又怕他派兵來進攻。

正在為難的時候,有人推薦說有個藺相如,勇敢機智,也許能解决這個難題。

趙王把藺相如找來,問他該怎麽辦。

藺相如想了一會兒,說:“我願意帶着這塊和氏璧到秦國去。如果秦王真拿十五城來换,我就把璧交給他;如果他不肯交出十五個城,我一定把璧送回來。那時候秦國理屈,就没有動兵的理由。

趙王和大臣們没有别的辦法,只好派藺相如帶着和氏璧到秦國去。

藺相如到了秦國,進宫見了秦王,獻上和氏璧。秦王雙手捧住璧,一邊看一邊稱贊,卻絶口不提交城换璧的事。藺相如看到這種情形,知道秦王没有拿城换璧的誠意,就上前一步說:“這塊璧有點兒小毛病,讓我指點給您看。”秦王聽他這麽一说,就把和氏璧交給了藺相如。藺相如捧着璧,往後退了幾步,靠着柱子站定,他理直氣壯地說:“我看您並不想交付十五個城,所以把和氏璧拿回來。您要是强逼我,我的腦袋和璧就一塊兒撞碎在這柱子上!”說着,舉起和氏璧就要向柱子上撞。秦王怕撞碎了璧,連忙把他勸住,說一切都好商量,還叫人拿出地圖,把給趙國的十五個城指給他看。藺相如說和氏璧是無價之寶,要舉行個隆重的典禮,他才肯交出來。秦王只好跟他約定了舉行典禮的日期。

相如回到賓館,他知道秦王絶没有誠意拿城换璧,就叫手下人化了裝,帶着和氏璧抄小路回趙國去了。到了舉行典禮那一天,藺相如進宫見了秦王,大大方方地說:“和氏璧已經送回趙國去了。您如果有誠意的話,先把十五城交給我國,我國馬上把和氏璧送來,决不失信。不然,您殺了我也没有用,天下的人都知道秦國是從來不講信用的!”秦王没有辦法,只得客客氣氣地送藺相如回國。

因為藺相如完璧歸趙立了功,趙王封他做上大夫。

過了幾年,秦王約趙王在澠池會見。趙王和大臣們商議,去,怕有危險;不去,表示膽怯,一時决定不下。藺相如認為不能對秦王示弱,還是去的好。趙王才决定動身,讓藺相如隨行。大將軍廉頗帶着軍隊送到邊界上,作好了抵禦秦兵的準備。

趙王到了澠池,會見了秦王,秦王要趙王鼓瑟,趙王不好推辭,鼓了一段。秦王就叫人記錄下來,說在澠池會上,趙王為秦王鼓瑟。

藺相如看到秦王這樣侮辱趙王,生氣極了,他走到秦王面前說:“請您為趙王擊缶。”秦王拒絶。藺相如再要求,秦王再拒絶。藺相如說:“現在您跟我只有五步距離,您不答應,我就跟您拼了!”秦王被逼得没法,只好為趙王擊缶。藺相如也叫人記下來,說在澠池會上,秦王為趙王擊缶。

在澠池會上,秦王没佔到便宜。他知道廉頗在邊境上已經作好準備,不敢怎麽樣,只好放趙王回去。

藺相如在澠池會上立了功。趙王封藺相如做上卿,職位比廉頗高。

廉頗很不服氣,他對别人說:“我廉頗攻無不克,戰無不勝,立下許多大功。他藺相如有什麽能耐,就靠一張嘴,反而爬到我頭上去了。我碰見他,得給他一個好看!”這話傳到藺相如耳朵裏,藺相如就請病假不上朝,避開廉頗,免得跟他見面。

有一天, 藺相如坐車外出,遠遠看見廉頗騎着高頭大馬過來,他趕緊叫車夫把車往回趕。藺相如手下人可看不下去了。他们說,藺相如怕廉頗像老鼠見了猫似的,為什麽怕他呢!藺相如對他們說:“諸位請想一想,廉將軍和秦王誰厲害?”他們說:“當然秦王厲害!”藺相如說:“秦王我都不怕,我會怕廉將軍嗎?大家知道,秦國不敢進攻我們趙國,就因為趙國武有廉頗,文有藺相如。如果我們兩個閙不和,就會削弱趙國的力量,秦國就要乘機來打我們了。我所以避着廉將軍,為的是我們趙國的利益。”

    藺相如的話傳到了廉頗的耳朵裏。廉頗静下心來想了想,覺得自己為了爭地位,就不顧國家利益,真是不應該。他脱下戰袍,背上荆條,親自到藺相如府上請罪。藺相如見廉頗來負荆請罪,連忙熱情地出來迎接。從此以後,他們兩個成了好朋友,同心協力保衛趙國。

 

28

Gu un chud duzt

( It )

Zi yezt: “Xye erlc shirz xidx zh, bu if yex/ huf ? Iu pev z yyzfavf lai, bu if lex huf ? Ren bu zhix erlc bu ynx, bu if jynmczi huf ? ”

——Lunzt yzt·Xye erlc

1      Zi : xiifshev, gudai dui nanlzi d zunchevhm, zhelif zhuu zhimc Kovk zi. Kovk zi (qii 511——qii 479), uo guo gudai uilda d sxiyxjiahk he jiodgwyzl jiahk. Miv Qiut, zimc Zhovrnihk. Chunqiuh shirz Lurz guo Zoufwikt (jin Shandov Qyfusf) ren.

2    Lunzt yzt·Xye erlc: bioshisl Lunzt yztit shumc zhov d Xye erlcpiizh. Lunzt yztshi iujc Kovk zi menren he ta d zai chuur didczi jiclludg Kovk zi iizt xivr d shumc, gov ershisc piizh, Xye erlc,Ui zhevll,Shuzt erlcdev doufc shi piizh miv.

 

( Ersc )

Zi yezt: “Unh guxc erlc zhix xinxc, kwi ui shixk ikl.”

Zi yezt: Xye erlc bu six zed uyp, six erlc bu xye zed daibl.”

——Lunzt yzt·Ui zhevll

( Sansc )

Zi yezt: “Moh erlc zhizt zh, xye erlc bu iix, huizt ren bu jyyr, her iu yf uo zaik ? ”

——Lunzt yzt·Shuzt erlc

1      Moh erlc zhizt zh: kou lif bu shuo erlc xin lif jiztx zhur tadc.

2      Her iu yf uo zaik: duiyf uo lai shuo nev iu nak it iy ne ? ixsix shi shuo, uo it iy iefc meishwiu zuol dao. Zhe shi Kovk zi  z qiiztx d huazt.

 

( Sisc )

Duztshumc iu sansc dao, uizt xin dao, iimb dao, kou dao. Xin bu zait ci, zed iimb bu kan zixi, xin iimb jilf bu zhuu it, qyet zhi lavshmansh sovkduzt, jye bu nev jiztx, jiztx if bu nev jiuf iefc. Sansc dao zh zhov, xin dao zui jix. Xin jilf dao ikl, iimb kou qifc bu dao huf ?

——Zhust Xihg*Xynztl xye zhaisl guimb

       *Zhust Xihg (1130——1200): Nan Sovm zhucmiv zhekxyejiahk he jiodgwyzl jiahk. Zimc Yyhuirz, haok Huirzwanhk, Huisszhout Uwnwyyf (jin shuhk Jiyshxif shevt) ren.

 

( Usc )

Jynmczi zh xye bifc hao unk. Unk y xye, xiy fucll erlc xivr zher iefc. Fei xye u i zhip ixb, fei unk u i guyl shiztl. Hao xye erlc bu qinl unk, fei zhen nev hao xye zher iefc.

——Liuxs Kai*Unk shuo

         *Liuxs Kai (1784——1824): Qivsh dai unxyejiahk. Zimc Mevzstush, Tovmchevt (jin shuhk Anhuiss) ren.

 

Liusc

Mutdanmc tup

Shensh Kuosb

Ouiyrz govxc chavdg der it gu huadg mutdanmc covmc, qi xia iu it maoq. Uifc shiztl qi jivll cu. Chevlxiy Zhevsul Ukl govxc y Ou govxc inn jiahk, it jii, yezt: “Ci zhev uf mutdanmc iefc. Her i mivgg zh ? qi huac pisb chik`` erlc se zaoh, ci r zhov shirz huac iefc. Maoq iimb hei jivmb ru xiis, ci zhev uf maoq iimb iefc. Iu daijb luts huac, zed favhk liidg erlc se zesh. Maoq iimb zao murz zed jivmb yyxc, r jiishs zhov xiaxc chavxc, zhev uf zed it xiis errd. ” ci if shanxc qiu gu ren bimf ix iefc.

1            Shensh Kuosb (1031——1095): Sovm dai jiehchuz kexyejiahk, unxyejiahk. Zimc Cunzhov, Qiigbtavt (jin Zheshjiysh Havmzhout) ren. Suo zhuc Mevx xish bimf tanzt, shi uo guo kexye shill shav d it bumc zhovlwio zhuczuo.

2            Ouiyrz govxc: jih Ouiyrz Xiu (1007——1072) govxc, gu shirz dui ren d zunchevhm, houmii d Ou govxc iefc zhimc Ouiyrz Xiu,  Ouiyrz Xiu shi Sovm dai zhevllzhill jiahk, unxyejiahk “Tavl Sovm basc da jiahk” zh it. Zimc Yvllshudc, haok Zuizkwuv, Jixczhout Yvllfevxc (jin Jiyshxif Yvllfevxc ) ren.

3            Zhevsul Ukl govxc: jih Ukl Yzl. Zhevsul, shi ta d shiztzwhaok (shiztzwhaok shi fevtjiizz shirzdai zait ren sib hou ansb qi shevqii shisjiz jisrwyf baol biibk d chevhmhaok).

4            Pisb chik``: huac banpp zhavkai xiachuit d iyzi, chik``, yyl ix ui zhav kou d iyzi, ingcshenl ui zhavkai.

 

( Qisc )

Dou niu tup

Su Shicl

Shuch zhov iu Dum chushirr, hao shumcwhuadg, suo baobk i baisc shu. Iu Daidg Sovsf niu it zhoucl, iull suo ai, jinjs nav ysg zhoucl, chav i z sui. It r purz shumcwhuadg, iu mudgtovr jii zh, fusbs zhavsb da xiodg yezt: “Ci huadg dou niu iefc. Niu dou lil zait jiog, uimf chusb rul liysc guzl jiimh. Jin nai diosb uimf erlc dou, miu ikl. ” Chushirr xiodg erlc ran zh.

1            Su Shicl (1037——1101): zimc Zizhanmb, haok Dovpo jyhkshirr, jin Siscchuumc Meimbshan ren. Bei Sovm zhucmiv d unxyejiahk, shiztren, shumcwhuadg jiahk. Y qi fudcqin Su Xynshx, dididc Su Zhecl h chevhm “sansc Su”. Ben un xyyz  z Dovpo unjil·shumc Daidg Sovsf huadg niu.

2            Daidg Sovsf: Tavl chud huadgjiahk. Shansbchavxc huadg niu.

3            Purz: shai.

 ( Basc )

Maibk iush uv

Ouiyrz Xiu

Chen Kavsul govxc Iotzizt* shanxc sheg, dav shit u shuy, govxc if i ci z jind. Chavdg sheg yf jiahk puk, iu maibk iush uv shixx dansb erlc li, nimb zh, jiuf erlc bu qyz. Jii qi shid shisc zhov basc jiusc, danr uixc hanzx zh.

Kavsul unk yezt: “Rudc if zhix sheg huf ? udc sheg bu if jivll huf ? ” uv yezt: “u ta, danr shou shuh erl.” Kavsul fenxx ran yezt: “erl an ganl qivcl udc sheg ! ” uv yezt: “I uo zhuozk iush zhix zh. ” nai qydg it huluc zhidg yf dit, i qiigb fudt qi kou, xyr i shaomz/ zhuozk iush lish zh, z qiigb kovk rul, erlc qiigb bu shish. In yezt: “Uo if u ta, uixl shou shuh erl.” Kavsul xiodg erlc qiizz zh.

         *Chen Kavsul govxc Iotzizt: xivn Chen miv Iotzizt, shiztzwhaok Kavsul, Bei Sovm ren.

古文初讀

(一)

曰:“學而時習之,不亦說乎?有朋自遠方來,不亦樂乎?人不知而不愠,不亦君子乎?”

——《 論語·學而》

① 子:先生,古代對男子的尊稱,這裏專指孔子。孔子(前511——前479),我國古代偉大的思想家和教育家。名丘,字仲尼。春秋時魯國陬(zou1)邑(今山東曲阜)人。

② 《論語·學而》:表示《論語》一書中的《學而》篇。《論語》是由孔子 門人和他的再傳弟子輯錄孔子言行的書,共二十篇,《學而》、《為政》、《述而》等都是篇名。

 

(二)

子曰:“温故而知新,可以為師矣。”

子曰:“學而不思則罔,思而不學則殆。”

——《論語·為政》

(三)

子曰:“默而識之,學而不厭,誨人不倦,何有於我哉?”

——《論語·述而》

1      默而識(zhi4)之:口裏不說而心裏記住它。

2      何有於我哉:對於我來說能有哪一樣呢?意思是說,我一樣也没有做到。這是孔子自謙的話。

 

(四)

讀書有三到,謂心到,眼到,口到。心不在此,則眼不看子細,心眼既不專一,卻只浪漫誦讀,决不能記,記亦不能久也。三到之中,心到最急。心既到矣,眼口豈不到乎?

——朱熹*《 訓學齋規》

       *朱熹(1130——1200):南宋著名哲學家和教育家。字元晦,號晦庵,徽州婺源(今屬江西省)人。

 

(五)

君子之學必好問。問與學,相輔而行者也。非學無以致疑,非問無以廣識。好學而不勤問,非真能好學者也。

——劉開*《 問說》

       *劉開1784——1824):清代文學家。字孟涂,桐城(今屬安徽)人

 

(六)

牡丹圖

沈括

歐陽公嘗得一古畫牡丹叢,其下有一猫。未識其精粗。丞相正肅吴公與歐公姻家,一見,曰:“此正午牡丹也。何以明之?其花披哆而色燥,此日中時花也。猫眼黑睛如綫,此正午猫眼也。有帶露花,則房斂而色澤。猫眼早暮則睛圓,日漸中狹長,正午則一綫耳。”此亦善求古人筆意也。

1      沈括(1031——1095):宋代傑出科學家、文學家。字存中,錢塘(今浙江杭州)人。所著《夢溪筆談》,是我國科學史上的一部重要著作。

2      歐陽公:即歐陽修(1007——1072)公,古時對人的尊稱,後面的歐公也指歐陽修。歐陽修是宋代政治家、文學家“唐宋八大家”之一。字永叔,號醉翁,吉州永豐(今江西永豐)人。

3      正肅吴公:即吴育。正肅,是他的謚(shi4)號(謚號是封建時代在人死後按其生前事迹給於褒貶的稱號)。

4      披哆(chi4):花瓣張開下垂的樣子,哆,原意為張口的樣子,引申為張開。

 

(七)

斗牛 圖

蘇軾

蜀中有杜處士,好書畫,所寶以百數。有戴嵩牛一軸,尤所愛,錦囊玉軸,常以自隨。一日曝書畫,有牧童見之,拊掌大笑曰:“此畫鬥牛也。牛鬥力在角,尾搐入兩股間。今乃掉尾而鬥,謬矣。”處士笑而然之。

1      蘇軾(1037——1101):字子瞻,號東坡居士,今四川眉山人。北宋著名的文學家、詩人、書畫家。與其父親蘇洵,弟弟蘇轍合稱“三蘇”。本文選自《東坡文集·書戴嵩画牛》

2      戴嵩:唐初畫家。擅長畫牛。

3      曝(pu4)

 (八)

賣油翁

歐陽修

陳康肅公堯咨*善射,當世無雙,公亦以此自矜。嘗射於家圃,有賣油翁釋擔而立,睨之,久而不去。 見其矢十中八九,但微頷之。

康肅問曰:“汝亦知射乎?吾射不亦精乎?”翁曰:“無他,但手熟爾。”康肅忿然曰:“爾安敢輕吾射!”翁曰:“以我酌油知之。”乃取一葫蘆置於地,以錢覆其口,徐以杓酌油瀝之,自錢孔入,而錢不濕。因曰:“我亦無他,惟手熟爾。”康肅笑而遣之。

   *陳康肅公堯咨:姓陳名堯咨,謚號康肅,北宋人。

 

29

Huaxye fanwiv shigb d yvtuz

Huaxye fanwiv shigb bujinr bioshisl umczhibk suo q d huaxye biihua, biv k iujc fanwiv umc d zhovlliyl, jiztsuux chuz shevchev umc d zhovlliyl, huolc iujc yxl zhid umczhibk d zhovlliyl, yzxjizt suo xyts fanwiv umczhibk d zhovlliyl.

Jiztsuux favffal fen sisc buz :

1  Xiedg chuz iuguu unkti d uulqyy fanwiv shigb.

2  Jiy g iuguu umczhibk d fenziliyl, xiedg zait fenzishigb d shavmii.

3  Jiy iuguu umczhibk d zhovlliyl, xiedg zait fenzishigb d xiamii; yxl qiu d shuzhir yv X bioshisl, xiedg zait yxl qiu umczhibk d fenzishigb xiamii.

4  Lie chuz bilirp shigb, qiu chuz X d zhir.

Lirpru : xinj 130 kel, y xihm liustsuu zuoyv, k shevchev liustsuu xinj duoshao kel ?

 (1) ZnH2SO4ZnSO4H2       

 (2)

          (3)

(4)65.38161.44130X

 

 Cov shav lie jiztsuux kwi zhixdaozz 130 kel xinj y xihm liustsuu zuoyv hou kwi shevchev 321 kel liustsuu xinj.

化學反應式的用途

化學反應式不僅表示物質所起的化學變化,並可由反應物的重量計算出生成物的重量,或由欲製物質的重量,預計所需反應物質的重量。

計算方法分四步:

1、  寫出有關問題的完全反應式。

2、  將各有關物質的分子量,寫在分子式的上面。

3、  將有關物質的重量,寫在分子式的下面;欲求的數值用X表示,寫在欲求物質的分子式下面。

4、  列出比例式,求出X的值。

例如: 鋅130克,與稀硫酸作用,可生成硫酸鋅多少克?

 

(1) ZnH2SO4ZnSO4H2

(2) 

(3) 

(4)65.38161.44130X

 

 

從上列計算可以知道130克鋅與稀硫酸作用後可以生成321克硫酸鋅

 

30

Xiyyz unkti d jiztsuux fal

Xiyyz unkti shi xivrchevkl unkti zhov d it zhovhm, xivrchevkl unkti neirovk fevxcfuxc, qiisc bii uu hua. Jied xiyyz unkti d guujiijl shi : Io novdg qivsh jyzlidg, suzdu he shirzjiimh zhjiimh d guuxis.

Shuliyl guuxis shigb shi: Suzdu×shirzjiimhjyzlidg

                                     Jyzlidg÷shirzjiimhsuzdu

                                     Jyzlidg÷suzdushirzjiimh

Lirpru: Liysc liycl qishche tovshirz cov jiag dit kai uyr isc dit. Xio qishche mei xioshirz bi da qishche duo xivr 20 qiiscmi. Xio qishche xivrshimp 10 xioshirz daodaz isc dit hou, meishwiu tivrliu, liked cov yyl lu fanzwhui, zait jyzlidg isc dit 120 qiiscmi d ditfavf he da qishche xiyyz, xio qishche mei xioshirz xivr duoshao qiiscmi ?

    Jied: Liysc che xiyyz shirz xio qishche bi da qishche duo xivr le 120×2240 (qiiscmi). Inwui xio qishche mei xioshirz io bi da qishche duo xivr 20 qiiscmi, suoi liysc liycl qishche g xivr le 240÷2012 (xioshirz). Iufc in xio qishche cov jiag dit dao isc dit yv le 10 xioshirz, coverlc kwi qiu chuz xio qishche cov isc dit fanzwhui dao y da qishche xiyyz shirz yv le 12102 (xioshirz). Xiizait ifcjivs zhixdaozz xio qishche cov isc dit dao xiyyz shirz d 120 qiiscmi d jyzlidg shav yv le 2 ger xioshirz d shirzjiimh, suoi tadc d suzdu shi: 120÷120×2÷2010)=60 (qiiscmi).

相遇問題的計算法

相遇問題是行程問題中的一種,行程問題内容豐富,千變萬化。解相遇問題的關鍵是:要弄清距離、速度和時間之間的關係。

數量關係式是:速度×時間=距離

                       距離÷時間=速度

       距離÷速度=時間

例如: 兩輛汽車同時從甲地開往乙地。小汽車每小時比大汽車多行20千米。小汽車行駛10小時到達乙地後,没有停留,立刻從原路返回,在距離乙地120千米的地方和大汽車相遇,小汽車每小時行多少千米?

解:兩車相遇時小汽車比大汽車多行了120×2240(千米)。因為小汽車每小時要比大汽車多行20千米,所以兩輛汽車各行了240÷2012(小時)。又因小汽車從甲地到乙地用了10小時,從而可以求出小汽車從乙地返回到與大汽車相遇時用了12102(小時)。現在已經知道小汽車從乙地到相遇時的120千米的距離上用了2個小時的時間,所以它的速度是:120÷(120×2÷2010)=60(千米)

 

31

Xibaozl

Xibaozl shi shevumc zui xio d zuschev danwuif he govlnev danwuif, zui jiizhdan d shevumc tig zhi iujc it ger xibaozl zuschev, ru xijync. Xinxc xibaozl zhi nev iujc yyllai d xibaozl jivs fenliezf erlc chanshev, suoiu xibaozl doufc jyiu jben shav xiytov d huaxye zuschev he daixiezt huoshxivx.

Xibaozl hen xio, jyes da duoshu shi rouiimb kan bu jii d, bixymf jierczhul xiirz uixc jivj he diitszi xiirz uixc jivj cai nev kan der qivsh, itbanf lai shuo, dovlwumc xibaozl io bi zhicmwumc xibaozl xio.

Dovlwumc xibaozl he zhicmwumc xibaozl d jben jiesgoum xiytov, doufc iujc xibaozl mop, xibaozl zhibk, xibaozl hem ji duo zhovhm xibaozl qikk goum chev.

Xibaozl mop hen boxc, baokwuikl zhuomb xibaozl zhibk, shir xibaozl jyiu itdivl d xivtaix. Zhicmwumc he da duoshu yylhem shevumc ji zhenjync tig d ueuikl haiz iu bijiofc ivst danr iu tangcxivx d xibaozl bit, qi chevfen zhuwio shi xiisswuissus, bansc xiisswuissus he guomjiop zhibk.

Xibaozl zhibk uif yf xibaozl mop inei xibaozl hem iwue, g zhovhm xibaozl qikk fensan zait xibaozl zhibk zhov. Xibaozl zhibk shi xibaozl shevmivr huoshdovl d zhuwio chavtsuo, shi nevliyl he umczhibk daixiezt d jdit. Tadc hank iu duo zhovhm meizk ji daixiezt d zhovjiimh chanwumc, ui xibaozl daixiezt tisbgovr yyllioml he nevliyl.

Xibaozl hem shi xibaozl nei jif zhovlwio d zuschev bumcfen, shi xibaozl izpchuur he daixiezt d tioztjiezh zhovxin, kovsbzhid zhuomb xibaozl fanszhizs, fenhua dev shevmivr huoshdovl. Xibaozl hem baokkuosb hemmop, hemrenrr, ranshsezhibk he hem zhibk.

Xibaozl qikk iu xiis lip tig, zhibk tig, zhovxin tig, nei zhibk uys, hemtavml tig, gaoerji tig, rovshmeizk tig, ieshpaosh, uixcguuzh, uixcsis ji zhovjiimh xiisswuis.

       Xibaozl zhibk zhov haiz hank iu xibaozl daixiezt d chanwumc, chevhm nei hank umc. Iu d nei hank umc shi ivllwiysp umczhibk, ru zhicmwumc xibaozl zhov churcun d duotavml, dovlwumc he ren d ganzl xibaozl zhov churcun d tavmlwyyl; iu d nei hank umc shi sesus, zhicmwumc d iizxse y ci iu guu.

細胞

細胞是生物最小的組成單位和功能單位,最簡單的生物體只由一個細胞組成,如細菌。新細胞只能由原來的細胞經分裂而產生,所有細胞都具有基本上相同的化學組成和代謝活性。

細胞很小,絶大多數是肉眼看不見的,必須借助顯微鏡和電子顯微鏡才能看得清,一般來說,動物細胞要比植物細胞小。

動物細胞和植物細胞的基本結構相同,都由細胞膜、細胞質、細胞核及多種細胞器構成。

細胞膜很薄,包圍着細胞質,使細胞具有一定的形態。植物和大多數原核生物及真菌體的外圍還有比較硬但有彈性的細胞壁,其成分主要是纖維素、半纖維素和果膠質。

細胞質位于細胞膜以内細胞核以外,各種細胞器分散在細胞質中。細胞質是細胞生命活動的主要場所,是能量和物質代謝的基地。它含有多種酶及代謝的中間產物,為細胞代謝提供原料和能量。

細胞核是細胞内極重要的組成部分,是細胞遺傳和代謝的調節中心,控制着細胞繁殖、分化等生命活動。細胞核包括核膜、核仁、染色質和核質。

細胞器有綫粒體、質體、中心體、内質網,核糖體、高爾基體、溶酶體、液泡、微管、微絲及中間纖維。

    細胞質中還含有細胞代謝的產物,稱内含物。有的内含物是營養物質,如植物細胞中儲存的多糖,動物和人的肝細胞中儲存的糖原;有的内含物是色素,植物的颜色與此有關。

 

返回主 頁